Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z pismem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Tomasza Urynowicz, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Dofinansowania dla rolników z całej Polski, m.in. na mikroinstalacje fotowoltaiczne

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania 40 % dofinansowania dla rolników z całej Polski, m.in. na mikroinstalacje fotowoltaiczne od 1 kW do 50 kW, kolektory słoneczne, a także pompy ciepła.

Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

Czytaj więcej...

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

Stryszów, dnia 8.05.2019 r.

 W związku z pismem Pana Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza z dnia 8 kwietnia 2019 roku znak: SR-V.7013.4.19.2019, Wójt Gminy Stryszów informuje wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą, usługową czy zakładów przemysłowych o obowiązku przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.).

 

Z wyrazami szacunku
Szymon Duman
Wójt Gminy Stryszów

 Załączniki:

  1. Pismo Pana Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza,
  2. Link do informacji nt. uchwały antysmogowej dla Małopolski - https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/
  3. Link do wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej - https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – INFORMACJA DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO O OBOWIĄZKACH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA

Szanowni Państwo,

            Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2019 roku www.malopolska.pl/srodowisko.

Od 1  stycznia  2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 799 z póżn. zm.) w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

Czytaj więcej...