Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Podstawa prawna:
art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.260 z późn. zm.)

Miejsce pobrania wniosku:
pokój nr 11 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Stryszów

Miejsce złożenia wniosku:
sekretariat Urzędu Gminy Stryszów

Miejsce rozpatrzenia sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju, I piętro, pokój nr 11

Wymagane dokumenty:
wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej z załącznikami (w załączeniu)

Opłaty:
- opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - wg. uchwały nr XV/93/04 z dnia 28 października 2004 roku Rady Gminy w Stryszowie (w załączeniu)

Sposób i termin załatwienia sprawy:
do 30 dni poprzez wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Inne informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.


WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - do pobrania DOC

WNIOSEK o ustalenie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - do pobrania DOC

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót - do pobrania DOC

Uchwała Nr XV/93/04 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28.10.2004r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.