Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Podstawa prawna:

Art. 39, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

 

Miejsce pobrania wniosku:

pokój nr 11 lub ze strony internetowej Gminy Stryszów

 

Miejsce złożenia wniosku:

sekretariat Urzędu Gminy Stryszów: 34-146 Stryszów 149

 

Miejsce rozpatrzenia sprawy:

Referat Inwestycji i Rozwoju, I piętro, pokój nr 11

 

Wymagane dokumenty:

wniosek o zajęcie pasa drogowego (w załączeniu)

 

Opłaty:

- opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor),

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - wg. uchwały nr XV/93/04 z dnia 28 października 2004 roku Rady Gminy w Stryszowie (w załączeniu)

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni poprzez wydanie decyzji

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę

 

 


WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - do pobrania DOC

WNIOSEK o ustalenie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - do pobrania DOC

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót - do pobrania DOC

Uchwała Nr XV/93/04 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28.10.2004r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.