Budowa i przebudowa zjazdu z drogi gminnej

Budowa i przebudowa zjazdu z drogi gminnej

Podstawa prawna:

art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222                                           z późn. zm.)

 

Miejsce pobrania wniosku:

pokój nr 11 lub ze strony internetowej Gminy Stryszów

 

Miejsce złożenia wniosku:

sekretariat Urzędu Gminy Stryszów: 34-146 Stryszów 149

 

Miejsce rozpatrzenia sprawy:

Referat Inwestycji i Rozwoju, I piętro, pokój nr 11

 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu (w załączeniu)

 

Opłaty:

- opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor),

- opłata skarbowa w wysokości 82 zł (w przypadku, gdy budowa lub przebudowa zjazdu nie jest związana z budownictwem mieszkaniowym).W przypadku, gdy sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - wg. uchwały nr XV/93/04 z dnia 28 października 2004 roku Rady Gminy w Stryszowie - w przypadku zajmowania pasa drogowego na czas wykonania robót (w załączeniu).

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

do 30 dni poprzez wydanie decyzji

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę


WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę* zjazdu z drogi gminnej - do pobrania DOC