Budowa i przebudowa zjazdu z drogi gminnej

Budowa i przebudowa zjazdu z drogi gminnej


Podstawa prawna:
art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.260 z późn. zm.)

Miejsce pobrania wniosku:
pokój nr 11 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Stryszów

Miejsce złożenia wniosku:
sekretariat Urzędu Gminy Stryszów

Miejsce rozpatrzenia sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju, I piętro, pokój nr 11

Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu (w załączeniu)

Opłaty:
- opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor),
- opłata skarbowa w wysokości 82 zł (w przypadku, gdy budowa lub przebudowa zjazdu nie jest związana z budownictwem mieszkaniowym).W przypadku, gdy sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.1282),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - wg. uchwały nr XV/93/04 z dnia 28 października 2004 roku Rady Gminy w Stryszowie - w przypadku zajmowania pasa drogowego na czas wykonania robót (w załączeniu).

Sposób i termin załatwienia sprawy:
do 30 dni poprzez wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Inne informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę


WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę* zjazdu z drogi gminnej - do pobrania DOC