Procedura

 

ZMIANA  WPISU  W  CENTRALNEJ  EWIDENCJI  I  INFORMACJI  O  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 

I. Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami). 
 
II. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Stryszowie - Referat Inwestycji i Rozwoju, I piętro, pok. nr 11
tel. (33) 879 - 74 – 12

III. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca  zobowiązany  jest  złożyć  wniosek  o  zmianę  wpisu  -w  terminie  7  dni  od  dnia zaistnienia zmiany danych.
Aby  zgłosić  zmianę  danych  w  Ewidencji  można  wybrać  jeden  z  trybów postępowania:

  • zalogować  się  do  CEIDG,  wypełnić  wniosek  on-line  i  złożyć  go  elektronicznie  (osoby posiadające  podpis  elektroniczny  z  kwalifikowanym  certyfikatem  lub  profil  zaufany)  - dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez  logowania  się  do  CEIDG,  wypełnić  wniosek  on-line,  wydrukować  i  zanieść  go  do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać,  wypełnić  i  złożyć  wniosek  papierowy  w  wybranym  urzędzie  gminy  –  gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać  wniosek  listem  poleconym  do  wybranej  gminy  -  podpis  musi  być  potwierdzony notarialnie.

 
 
IV. Termin i sposób załatwienia:
Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
 
V. Opłaty:
WNIOSEK  o  zmianę  wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  I  Informacji  O  Działalności  Gospodarczej  jest zwolniony z opłat.
VI. Tryb odwoławczy:
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego  i  przesłaniem  do  CEIDG  jest  czynnością  materialno-techniczną,  od  której  nie przysługuje odwołanie.
 
VII. Inne informacje:
AKTUALNOŚĆ  WPISU  PRZEDSIĘBIORCY  FIGURUJĄCEGO  W  CEIDG potwierdza  się  bezpośrednio  na  stronie CEIDG  (główny  identyfikator  to  NIP  osobisty  przedsiębiorcy)  poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.