Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy Stryszów przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Stryszów, że 30 września 2019 r. mija termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym. 

nr konta bankowego – 49 8119 001 0019 4969 2000 0010

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 30 września 2019 r., Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w określonej wysokości może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. 

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyżej wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń. 

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do dnia 31 stycznia 2017 roku każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2016 rok w danym punkcie sprzedaży i na tej podstawie wnosi stosowną opłatę z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku 2017.

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto Urzędu :
/ nr rachunku  PKO Bank Polski S.A o/Wadowice  19 1020 1433 0000 1002 0042 6114/.

W załączeniu – druk oświadczenia DOC