Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy Stryszów przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Stryszów, że do 31 stycznia 2020 r. należy złożyć oświadczenie dotyczące wysokości wartości sprzedaży napoi alkoholowych za 2019 rok.

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonuje się w nieprzekraczalnym terminie do:

  • 31.01.2020 r.
  • 31.05.2020 r.
  • 30.09.2020 r.

nr konta bankowego – 49 8119 0001 0019 4969 2000 0010

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późn. zm.), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r., Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w określonej wysokości może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. 

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyżej wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do pobranie w formacie tekstowym