Informacja Wójta Gminy Stryszów o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ) zawiadamiam, iż spisy wyborców sporządzone dla wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zostaną udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy Stryszów , 34-146 Stryszów 149, pokój nr 3, od dnia 9 do 21 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu. 

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej fakt, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

 

                                                                                              

                                                                                             Wójt Gminy Stryszów

                                                                                              /-/ Szymon Duman