Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania W wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. _ Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie
stwierdza, co następuje:
§ 1.
1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 4
kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Stryszów, ponieważ nie otrzymał
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na
dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:
1) DUMAN Szymon
zgłoszony przez KW PRAWO 1 SPRAWIEDLIWOŚĆ
2) ŻMIJA Paweł
Zgłoszony przez KWW TWÓJ SAMORZĄD
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych
samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.
§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Stryszów.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

Marzena Ewa Stanisławska