OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata stwierdzającego fakt jego pracy w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Czytaj więcej...

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Stryszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach  organów  jednostek  samorządu  terytorialnego  zarządzonych  na  dzień  21  października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie  
- Nr 1, w liczbie 1,   
- Nr 2, w liczbie 1,   
- Nr 3, w liczbie 1,   
- Nr 4, w liczbie 1,   
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie  
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych  przekroczy liczby  wskazane w  § 1, członków komisji wyłoni losowanie,  o  którym  mowa  w  art.  182  §  7  pkt  1,  które  odbędzie  się  w  dniu  27.09.2018  r.  o  godz.  14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
 
Bartłomiej Migda

DO POBRANIA - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 września 2018 r. - PDF

Głosowanie przez pełnomocnika - Wybory Samorządowe 2018r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stryszów najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie korespondencyjne - Wybory Samorządowe 2018r.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 13 września 2018 r. - dot. numerów, granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW, głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Łękawica

Szkoła Podstawowa w Łękawicy, Łękawica 19,
34-124 Klecza Górna

2

Dąbrówka

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Dąbrówka 43, 34-146 Stryszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Stryszów

Szkoła Podstawowa w Stryszowie, Stryszów 90, 34-146 Stryszów

4

Zakrzów

Szkoła Podstawowa w Zakrzowie, Zakrzów 131, 34-145 Stronie

5

Stronie, Leśnica

Szkoła Podstawowa w Stroniu, Stronie 67,
34-145 Stronie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Czytaj więcej...