UCHWAŁA Nr 9/ 14 Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Stryszowie

Na podstawie art. 184 § 4 w związku z art. 184 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) i wskazaniu  przez Wójta Gminy innego pracownika Szkoły Podstawowej w Stryszowie na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Stryszowie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie
uchwala,
co następuje :
§ 1
W miejsce wygaśniętego członkostwa na podstawie art. 184 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Pana Lucjana Pająka w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Stryszowie, a wskazanego przez Wójta Gminy  w wyborach do  organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,  i wskazaniu  przez Wójta Gminy innego pracownika Szkoły Podstawowej w Stryszowie, w skład komisji powołać Panią Małgorzatę Lurka zamieszkałą w Łękawicy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Agnieszka Targosz

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Stryszowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stryszów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stryszów:

1.    DUMAN Szymon, lat 31, wykształcenie wyższe, zam. Stronie,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY RAZEM
    
2.    RADOŃ Wacław Edward, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Stronie,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
    
3.    WACŁAWSKI Jan Stanisław, lat 62, wykształcenie wyższe, zam. Dąbrówka,członek partii: Platforma Obywatelska RP
zgłoszony przez KWW "MAŁA OJCZYZNA GMINA STRYSZÓW"

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Stryszowie

Agnieszka Targosz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

UCHWAŁA Nr 4/ 14 Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stryszów

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie
uchwala,
co następuje :
§ 1
Powołuje w Gminie Stryszów  Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do  organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  w składach określonych w załączniku  do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Agnieszka Targosz

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 24 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Stryszowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Stryszowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. W wyniku przeprowadzonego w dniu 24 października 2014 r. losowania, listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego, przyznano następujące numery:

Numer   16

Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Razem

Numer   17

KWW „Mała Ojczyzna Gmina Stryszów”

Numer   18

KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Numer   19

KWW Grzegorza Nenko

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Agnieszka Targosz

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

1. Agnieszka Targosz
zam. Zakrzów, zgłoszenia dokonał:
KWW „Mała Ojczyzna Gmina Stryszów”

Przewodnicząca

2. Marek Andrzej Kwartnik
zam. Stryszów, zgłoszenia dokonał:
KWW KKW SLD Lewica Razem

Zastępca Przewodniczącej

3.Jakub Krzysztof Gębala
zam. Stronie, zgłoszenia dokonał:
Komitet Wyborczy PSL

Członek

4. Katarzyna Anna Gnojek
zam. Stronie, zgłoszenia dokonał:
Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Razem

Członek

5. Szymon Erazm Mamcarczyk
zam. Łękawica, zgłoszenia dokonał:
KWW Nowa Prawica - Kraków

Członek

6. Renata Paździora
zam. Dąbrówka, zgłoszenia dokonał:
KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek

 

7. Dominik Maksymilian Prochownik zam. Zakrzów, zgłoszenia dokonał:
Wójt

Członek

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRYSZOWIE

Lp.

Data

Godz.

1

29 września 2014

15,30 – 17,00

2

30 września 2014

15,30 – 17,00

3

01 października 2014

15,30 – 17,00

4

02 października 2014

15,30 – 17,00

5

03 października 2014

15,30 – 17,00

6

06 października 2014

15,30 – 17,00

7

07 października 2014

15,30 – 24,00

Informacja Wójta Gminy o okręgach wyborczych

Informacja
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 6 września 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

Czytaj więcej...

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. postanawiam
§ 1. Powołać Wojewódzką Komisję Wyborczą w Krakowie w składzie określonym w załączniku nr 1

Czytaj więcej...