Procedura

 

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE  


I. Podstawa prawna:
Art. 10, art. 12 i art.9 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm. )  
Rozdział 2 § 2. 1 i § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)   

II.  Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Stryszowie – Referat Ewidencji Ludności o Dowodów Osobistych - parter, pokój nr 3
tel. (33) 879 - 74 - 12

III.  Wymagane dokumenty:
Osoba dokonująca czynności zameldowania przedstawia:  

  • prawidłowo wypełniony druk meldunkowy, 
  • do wglądu dowód osobisty,  
  • w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia,   
  • zgłaszająca osoba przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tj. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna lub orzeczenie sądu natomiast w nowo budowanym domu — zawiadomienie o nadaniu mu numeru)

 
IV. Termin załatwienia sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt czasowy następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

V.  Opłaty:
Pełnomocnictwo ( z wyłączeniem małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa) podlega opłacie skarbowej  - 17 zł.

   Nr konta: 19 1020 1433 0000 1002 0042 6114
 
VI.  Inne Informacje:
Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r,poz.267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego,a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości

OBOWIĄZUJE DO 28.02.2015