STATUT SOŁECTWA LEŚNICA

Rozdział I

Zasady ogólne

 

& 1. 1. Sołectwo Leśnica ,zwane dalej sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy Stryszów i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 264 ha.

3. Granice i jego położenie w Gminie określa mapa stanowiąca załącznik do Statutu.

 

& 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 roku,

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2) Statutu Gminy Stryszów,

3) oraz niniejszego Statutu.

 

& 3. Zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy Stryszów w realizacji ich zadań.

 

& 4. Sołectwo zapewnia zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez :

 1. reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa przed

organami Gminy,

 1. inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na

celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,

 1. zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie

dochodami z tego mienia.

 

 

Rozdział II

 

Organy Sołectwa

 

 

& 5. Sołectwo jest instytucją prawa publicznego posiadającą swe własne określone przez ustawę instytucje w postaci :

1) Zebrania wiejskiego,

2) Sołtysa,

 1. Rady Sołeckiej,

 2. własnej ordynacji wyborczej z prawem wybierania oraz odwoływania swych organów.

 

& 6. Organami Sołectwa są :

 1. Zebranie wiejskie,

 2. Sołtys,

 3. Rada Sołecka.

 

 

& 7. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym i zarządzającym.

3. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i wspomagającym sołtysa.

 

& 8. 1. Kadencja organów powołanych przez mieszkańców trwa 4 lata i kończy się wraz z wyborem nowych organów.

2. Wybory nowych organów sołectwa winny odbyć się w terminie do 6 miesięcy od wyboru nowej Rady Gminy.

 

& 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek :

 1. pisemny co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

 2. Rady Sołeckiej,

 3. Rady Gminy,

 4. Wójta Gminy,

 5. pisemny wniosek wszystkich radnych Sołectwa.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta Gminy z własnej inicjatywy lub na

wniosek , co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

 

& 10. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Termin, miejsce i porządek Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń i w sposób zwyczajowo przyjęty na

7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, lub radnych, winno odbyć się

w terminie nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. Sołtys nie może odmówić zwołania Zebrania Wiejskiego na wniosek mieszkańców

i radnych sołectwa.

 

& 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali na terenie sołectwa, zaproszeni goście.

2. Do głosowania uprawnieni są stali mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwa i samorządu.

 

& 12. 1. Zebranie wiejskie podejmuje prawomocne decyzje, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 5% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania .

2. Przepisu wymienionego w ust.1 nie stosuje się gdy Zebranie odbywa się

w drugim terminie.

3. Nowy termin zebrania można ustalić w tym samym dniu co termin pierwszy,

pół godziny później.

4. Ewentualność drugiego terminu jako przesłanki ważności Zebrania i podjętych uchwał podaje się w zawiadomieniu o Zebraniu.

 

& 13. 1. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności podając imię

i nazwisko. Lista ta jest załącznikiem do protokołu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom przewodniczący organu, który je zwołuje.

3. Porządek obrad przyjmuje Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego

przez prowadzącego zebranie.

4. Obsługę oraz protokołowanie Zebrania prowadzi osoba wybrana przez Zebranie lub wyznaczony pracownik Urzędu Gminy.

5. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać :

 1. datę i miejsce Zebrania Wiejskiego,

 2. stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,

 3. treść podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów,

 4. skrótowy opis przebiegu zebrania,

 5. podpis przewodniczącego i protokolanta zebrania.

6. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy,

gdzie winien być dostarczony w terminie 14 dni od dnia Zebrania Wiejskiego.

 

& 14. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach w ramach posiadanych kompetencji oraz opinie i wnioski, które przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów,

tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów ‘przeciw”.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny chyba, że Statut przewiduje głosowanie tajne.

4. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania tylko

w sprawach personalnych.

 

& 15. 1. Uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru spraw, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Sołtysa.

 

& 16. 1. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy w szczególności :

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,

 2. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

 3. kształtowanie zasad współżycia społecznego,

 4. uchwalanie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

 5. zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy, przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,

 6. uchwalanie planów rzeczowo – finansowych sołectwa w ramach budżetu gminy,

 7. ustalanie zadań do realizacji przez Sołtysa i Radę Sołecką w okresie między Zebraniami Wiejskimi,

 8. występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

 9. opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,

 10. upoważnienie Rady Sołeckiej do przedstawiania organom gminy w okresie między zebraniami opinii i wniosków w sprawach z zakresu działania Sołectwa,

 11. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej w sprawach dotyczących gminy i sołectwa,

 1. współpraca z radnymi z terenu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

 

& 17. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności z Radą Gminy i Wójtem mieszkańcy sołectwa wybierają ze swgo grona sołtysa, który działa w interesie ogólnospołecznym miejscowej wspólnoty.

 

& 18. 1. Do obowiązków sołtysa należy :

 1. sprawowanie zarządu sprawami sołectwa,

 2. zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Wiejskim zwoływanym przez Sołtysa,

 3. zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

 4. realizacja uchwał i działanie zgodnie ze wskazówkami Zebrania Wiejskiego, Statutu Sołectwa,

 5. przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Zebrania Wiejskiego Wójtowi Gminy,

 6. informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich ważniejszych sprawach i zdawanie przed nimi sprawozdań,

 7. pobieranie podatków i opłat na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy,

 8. wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie oraz dbania o czystość i porządek w sołectwie,

 9. reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy,

 10. uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy,

 11. współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie sołectwa.

 

& 19. 1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.

2. Sołtys ma prawo zgłaszania wniosków na sesjach, zabierania głosu w dyskusji zgodnie z Regulaminem Rady Gminy.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

& 20. 1. Sołtysowi wykonującemu swe obowiązki Wójt Gminy udostępnia tablicę sołtysa, tablicę ogłoszeń w miejscu zamieszkania, pieczęć oraz legitymację sołtysa.

2. Urząd Gminy udziela Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów

i w organizacji zebrań, Wójt Gminy wyznacza pracowników Urzędu Gminy do kontaktu

z sołectwem.

 

& 21. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

 

& 22. 1. Rada Sołecka liczy 4 członków.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na

kwartał.

3. W posiedzeniach Rady Sołeckiej biorą udział radni Rady Gminy z danego sołectwa

i osoby zaproszone.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane.

 

& 23. Rada Sołecka w szczególności :

 1. opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy Rady Sołeckiej, 

 1. występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań sołectwa,

 2. współdziała z sołectwem w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji zadań,

 3. podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju sołectwa,

 4. współdziała z radami sołeckimi innych sołectw w celu realizacji wspólnych zadań,

 5. opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących

przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,

 1. sporządza projekty planów rzeczowo – finansowych sołectwa w ramach budżetu gminy.

   

Rozdział III

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

& 24. 1. Wybory organów Sołectwa są powszechne, równe ,bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. W wyborach do każdego z organów , o których mowa w ust.1, głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.

3. Prawo wybierania do organów Sołectwa ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Sołectwa.

4. Nie mają prawa wybierania osoby :

 1. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,

 2. pozbawione praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

& 25. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje

prawo wyborcze i zamieszkuje stale w danym sołectwie.

 

& 26 1 Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

2. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają Sołtysa, Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby kandydatów wcześniej zgłoszonych.

3. Wybory są tajne – komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwość korzystania

z osłoniętego miejsca w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.

 

& 27. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza się nie później niż

w ciągu 6-ciu miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy.

2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy na dzień ustawowo wolny od pracy, wspólny dla wszystkich sołectw.

3. Rada Gminy ustala kalendarz wyborczy oraz ustala siedziby Sołeckich Komisji Wyborczych.

 

& 28. 1. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt Gminy powołuje :

 1. Gminną Komisję ds. Wyborów spośród uprawnionych wyborców zgłoszonych przez Rady Sołeckie , w składzie 6 osób. Rada Sołecka może zgłosić tylko jednego kandydata. 

 1. Sołeckie Komisje Wyborcze spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, w składzie 5 osób. Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

2. W przypadku zgłoszenia do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Wójta Gminy.

3. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie , o którym mowa w ust.1 i 2, jest

mniejsza, uzupełnienia jej składu dokonuje Wójt Gminy spośród uprawnionych wyborców.

4. Sposób zgłaszania kandydatów , wzór zgłoszenia określa Wójt Gminy.

5. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji

z dniem podpisania zgody na kandydowanie na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie : zstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych.

 

& 29. 1. Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych organizuje Wójt Gminy.

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego

i jego zastępcę.

3. Zmiany i uzupełnienia w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu.

 

& 30 Do zadań Gminnej Komisji ds. Wyborów należy :

 1. rejestrowanie kandydatów na sołtysów i członków rady sołeckiej,

 2. zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,

 3. zarządzenie druku kart do głosowania i ich dostarczenie sołeckim komisjom wyborczym,

 4. rozpatrywanie skarg na działalność sołeckich komisji wyborczych,

 5. ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów na sołtysów i członków Rad Sołeckich i podanie ich do publicznej wiadomości,

 6. przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów Wójtowi Gminy.

 

& 31. Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy :

 1. przeprowadzenie głosowania w sołectwie,

 2. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

 3. ustalenie wyników głosowania w sołectwie i podanie ich do publicznej wiadomości,

 4. przesłanie wyników głosowania do Gminnej Komisji ds. Wyborów.

 

& 32. 1. Kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Gminnej Komisji ds. Wyborów ,w formie list kandydatów, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów do godziny 15,00 wraz z wykazem osób popierających listę.

2. Zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może dokonać mieszkaniec danego sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie

o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu wybieralności do rady gminy. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane : imię ( imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny Pesel kandydata ; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem. 

3. Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej

15 wyborców.

4. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.

5. Wyborca udzielający poparcia liście składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

6. Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię

( imiona) i nazwisko, wiek i wykształcenie.

7. Wójt Gminy określa w drodze zarządzenia wzór wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz wzór zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

 

& 33. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Gminna Komisja ds. Wyborów sporządza listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

 

& 34. 1. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.

2. Nie prowadzi się kampanii wyborczej w dniu wyborów.

 

& 35. Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

 

& 36. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Gminnej Komisji ds. Wyborów.

 

& 37. Głosowanie odbywa się w lokalu sołeckiej komisji wyborczej między godziną

8,00 a 14,00 bez przerwy.

 

& 38. 1. Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią komisji oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.

3. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

4. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni : przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków komisji.

5. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania

w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa lub kandydatów na członków Rady Sołeckiej. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.

 

& 39. 1. Osobom, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.

2. Spis sporządza się w Urzędzie Gminy na 7 dni przed terminem wyborów.

3. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje ,iż stale zamieszkuje na terenie danego sołectwa. 

 

& 40. 1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do spisu otrzymuje

od komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.

2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.

3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią.

4. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

 

& 41. 1. Głosowanie na sołtysa odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.

2. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratkach po prawej stronie obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos,

w ilości równej liczebnemu składowi Rady Sołeckiej.

 

& 42. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania sołecka komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie.

 

& 43. 1. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2. Komisja ustala liczbę nie wykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.

3. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania, ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.

4. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach.

5. Gdy liczba oddanych kart do głosowania różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

 

& 44. 1. Karty nieważne to karty :

 1. inne niż urzędowo ustalone,

 2. nieopatrzone pieczęcią sołeckiej komisji wyborczej.

2. Sołecka Komisja Wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. Za nieważne uważa się głosy :

 1. jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa wyborca umieścił znak „x” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub wyborca nie umieścił znaku „ X „ przy nazwisku żadnego kandydata,

 2. jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca umieścił znak „X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w Statucie Sołectwa lub wyborca nie umieścił znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata.

4. Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.

 

& 45. 1. W protokole głosowania w sołectwie wymienia się liczby :

 1. osób uprawnionych do głosowania,

 2. wyborców, którym wydano karty do głosowania,

 3. oddanych kart do głosowania,

 4. kart nieważnych,

 5. kart ważnych,

 6. głosów nieważnych,

 7. głosów ważnie oddanych,

 8. głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i nie wykorzystanych kart

do głosowania, podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej obecne przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu, a także oddane karty i nie wykorzystane karty do głosowania do Gminnej Komisji ds. Wyborów oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie drugiego egzemplarza protokołu w siedzibie lokalu wyborczego.

5. Wzór protokołu głosowania w sołectwie określa Wójt Gminy.

 

& 46. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Przy równości głosów otrzymanych przez kandydatów o wyborze kandydata decyduje Gminna Komisja ds. Wyborów w drodze losowania.

2. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy następni kandydaci umieszczeni na liście do głosowania otrzymali równą liczbę głosów o wyborze ostatniego kandydata decyduje Gminna Komisja ds. Wyborów w drodze losowania spośród kandydatów o równej liczbie głosów.

 

& 47. 1. Jeżeli w sołectwie w wyborach na sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata.

2. Jeżeli w sołectwie w wyborach na członków Rady Sołeckiej zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nie obsadzone.

3. W przypadku, o którym mowa w ust.1 i 2 Gminna Komisja ds. Wyborów niezwłocznie zawiadamia mieszkańców sołectwa, o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie obwieszczenia, którego druk zapewnia Wójt Gminy.

4. Gminna Komisja ds. Wyborów sporządza odpowiedni protokół z obsadzenia mandatu sołtysa i członków Rady Sołeckiej bez głosowania.

 

& 48. 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszych zasad.

2. Protest wnosi się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Gminnej Komisji ds. Wyborów.

3. Gminna Komisja ds.. Wyborów bada zarzuty podniesione w proteście, a także sprawdza prawidłowość ustalenia wyników wyborów.

4. Z przeprowadzonych czynności Gminna Komisja ds. Wyborów sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Radzie Gminy na najbliższej sesji.

5. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wyniki

wyborów Rada Gminy unieważnia i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni od daty unieważnienia.

 

 

& 49. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na

skutek :

 1. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

 2. pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

 3. śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu w skutek śmierci następuje z mocy prawa.

3. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.

 

& 50. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji z powodu :

 1. nie pełnienia obowiązków sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dłużej niż przez okres kolejnych 6 miesięcy,

 2. utraty zaufania mieszkańców Sołectwa.

 

& 51. 1. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków wydaje Wójt Gminy., ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawców odwołania.

2. Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust.1 kierowany jest do Wójta Gminy.

3. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i być podpisany przez co najmniej 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Wnioskowi bez uzasadnienia

i wymaganej liczby poparcia Wójt nie nadaje biegu.

4. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym na Zebraniu Wiejskim.

 

& 52. 1. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie, co najmniej trzech osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy.

3. Do zadań komisji należy :

 1. przygotowanie kart do głosowania,

 2. określenie trybu przeprowadzenia głosowania,

 3. ustalenie wyników głosowania i podanie do publicznej wiadomości,

 4. sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.

 

& 53. Uchwała Zebrania Wiejskiego o odwołaniu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej

z powodów określonych w & 50 zapada bezwzględną większością głosów, przy obecności minimum 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

 

& 54. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa w trybie

& 50, Sołtysem zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

2. W przypadku obsadzenia stanowiska Sołtysa zgodnie z & 47, Rada Gminy zarządza wybory uzupełniające.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby

w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

 

 

 

& 55. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej lub odwołania go w trybie & 50 w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady Sołeckiej kolejno otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

2. W przypadku braku kandydata, o którym mowa w ust.1 lub nie wyrażenia przez niego zgody na wejście w skład Rady Sołeckiej, Rada Gminy zarządza wybory uzupełniające.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby

w okresie 1 roku przed zakończeniem kadencji.

 

& 56. Kadencja sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych

w wyborach zarządzonych na podstawie & 27.

 

 

 

Rozdział IV

 Gospodarka sołectwa

& 57. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej Sołectwa ustala się w ramach budżetu Gminy.

2. Środki finansowe Sołectwa pochodzące z budżetu Gminy mogą być przeznaczone na cele Sołectwa określone w planie rzeczowo – finansowym.

 

& 58. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie na potrzeby sołectwa z przeznaczeniem na :

1) utrzymanie, konserwację i bieżące remonty mienia komunalnego,

2) dofinansowanie inicjatyw społecznych w sołectwie,

3) inne cele określone uchwałą Zebrania Wiejskiego.

 

& 59. 1. Sołtys przedstawia Wójtowi Gminy w terminie do dnia 15 października każdego roku zatwierdzone przez Zebranie Wiejskie propozycje do budżetu gminy.

2. Gospodarka finansowa sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu gminy

i podlega nadzorowi Wójta Gminy.

3. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys . Działalność ta podlega ocenie Zebrania Wiejskiego

4. Rachunki wpływające z sołectwa do Urzędu Gminy muszą być opisane

i podpisane przez Sołtysa.

 

& 60. Rada Gminy przekazuje na rzecz sołectwa mienie komunalne stosowną uchwałą.

 

Rozdział V 

Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa

& 61. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości i gospodarności.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

3. Działalność finansowa sołectwa podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i nadzorowi Skarbnika Gminy.

4. Wójt Gminy zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

 

& 62. 1. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji, są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację, zawiadamiając jednocześnie Radę Gminy.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada Gminy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.

 

& 63. Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje wymianę doświadczeń w tym zakresie.

.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

& 64. 1. Statut Sołectwa uchwala Rada Gminy w Stryszowie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

& 65. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.

 

& 66. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

2. Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy Stryszów.