Aktualności - Raport o stanie gminy za 2018 rok

Przewodnicząca Rady Gminy w Stryszowie pani Magdalena Adamczyk informuje, że zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie zabierać głos mogą również MIESZKAŃCY GMINY.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady PISEMNE ZGŁOSZENIE, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja Rady Gminy poświęcona debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok odbędzie się w dniu  10 czerwca 2019 na godzinę 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie.