Jubileusz 100-lecia szkoły w Dąbrówce

 • Drukuj

 

Jubileusz 100-lecia szkoły w Dąbrówce

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce - 28.10.2011 r.
Jubileuszowe obchody 100-lecia szkoły rozpoczęto mszą świętą odprawioną w Kaplicy w Dąbrówce. Następnym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej absolwentom i budowniczym szkoły w Dąbrówce, a ufundowanej przez rodziców i społeczność szkolną. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie:  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Elżbieta Kowalczyk, Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, Przewodnicząca Rady Rodziców Stanisława Okręglicka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Lucyna Wacławska oraz Natalka Kwartnik - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Na jubileuszu szkoły w Dąbrówce było obecnych wielu gości, którzy od lat doceniają małą, lecz prężną placówkę w Dąbrówce. Wśród nich obecni byli m.in.:

 

Antoni Sadzikowski - Przewodniczący Rady Gminy,  Maria Studnicka - Skarbnik Gminy,

Krystyna Pułka -  Sekretarz Gminy,  radni gminy oraz sołtys Tadeusz Szkut. Obecni byli również dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek administracyjnych z terenu gminy Stryszów. Przybył również Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Wadowicach Zdzisław Kawa. Naturalnie nie mogło także zabraknąć nauczycieli i księży,  którzy pracowali, bądź nadal pracują w Dąbrówce, a szczególnie nauczycieli emerytów oraz absolwentów i uczniów. Wzruszającym przykładem jak mocno edukacja w Dąbrówce integruje i zapada w  pamięć były występy absolwentów szkoły. Na scenie zaprezentował się „reaktywowany” na tą wyjątkową okoliczność  zespół „Dąbrowianki”, który przypomniał swój występ sprzed 28 lat. Zespół niegdyś do występów przygotowywała śp. dyrektor Małgorzata Ćwiertnia. Mieliśmy także okazję podziwiać talent młodego pokolenia. Swoje niezwykłe zdolności muzyczne zaprezentowali: Karolina Korzeniowska - śpiew, Sara Paczyńska i Dawid Paczyński – zdobywcy wielu nagród i wyróżnień – mistrzowie skrzypiec i „guzikówki”. 

Wedle zgodnej opinii uczestników jubileuszu – uroczystość potwierdziła, że szkoła w Dąbrówce pełni w lokalnej społeczności funkcję kulturotwórczą i wychowawczą. Na jej przykładzie potwierdza się w pełni zasada, że małe „szkółki” w znacznie większym stopniu niż „molochy” są przyjazne dla ucznia, co potwierdzają sukcesy i osiągnięcia placówki w środowisku i regionie. Jest to efektem współdziałania nauczycieli, rodziców, uczniów, samorządu gminnego i całej społeczności lokalnej.

O wartości i potencjale szkoły świadczą nie tylko warunki materialne, stworzone przez samorząd - kluczowe znaczenie ma przede wszystkim „Kapitał Ludzki,  pojecie ostatnio bardzo modne. Tym prawdziwym kapitałem są od lat: dyrektorzy szkoły, nauczyciele, absolwenci. Ich sukcesy, kariery zawodowe, osiągnięcia - nie tylko na szczeblu gminnym i regionalnym -  promują i wzmacniają naszą Małą Ojczyznę Gminę Stryszów – podkreślał w czasie uroczystości wójt gminy Jan Wacławski.

 

Dzieje szkolnictwa w Dąbrówce

Historia szkolnictwa w Dąbrówce sięga roku 1911 r. - kiedy to „dziatwa wiejska rozpoczyna pobierać naukę systematyczną” w powołanej przez inspektora ks. Stanisława Karbowskiego Szkole Ludowej.  W tym czasie sala szkolna mieściła się w lokalu wynajętym od pani Anny Kubasik. Uczęszcza do niej stu uczniów.

 Jak podają kroniki, lokal ten był bardzo skromny.  Początki istnienia szkoły też były trudne. Ówcześni mieszkańcy niechętnie posyłali dzieci na zajęcia szkolne, dlatego rok szkolny rozpoczęto z opóźnieniem - dopiero 11 października 1911 r.. Nauczycielem i kierownikiem szkoły był wówczas Ludwik Jesionek. Lata 1915 – 1918 to nadal trudny okres w dziejach szkoły, wojna, ciągłe spory wśród członków rady szkolnej powodowały, że dzieci wciąż  uczyły się ciemnej i wilgotnej izbie. W 1919 roku salę szkolną przeniesiono z domu Andrzeja Grajnego do domu Jana Wróbla, gdzie funkcjonowała aż do 1924r.

Brak odpowiedniego lokalu i pieniędzy na opał, a także nauczycieli powodował, że dzieci bardzo często, przez dłuższy czas nie uczyły się, a poziom ich wiedzy i umiejętności był bardzo niski. Jest to „ciemny” okres w dziejach szkoły.  Dopiero w 1924 roku warunki pracy i nauki nieco poprawiły się, kiedy to  9 września poświęcono nowy lokal szkolny, zlokalizowany na „Pagórku”. Był to drewniany budynek zbudowany przez gminę, z materiałów podarowanych przez Zarząd Dworu Arcyksięcia Habsburga,  na gruncie ofiarowanym przez p. Wojciecha Łubieńskiego. Nie był to, jednak budynek o którym marzył ówczesny kierownik szkoły Franciszek Gugulski i uczący się w nim uczniowie.

Budynek nie zapewniał dobrych warunków dla pracy i nauki. Było w nim zimno, ciemno, a z czasem pojawił się grzyb. Nie odstraszało to jednak dzieci , które chętnie przychodziły do swojej szkoły. W tym okresie następuje też reorganizacja szkoły z jedno na dwuklasową. Taka sytuacja trwała do okresu powojennego. W latach czterdziestych ponownie zmieniono organizację szkoły i powstała szkoła sześcioklasowa. Niestety ze względu na trudne warunki lokalowe, klasa VII uczęszczała do Stryszowa. Pod koniec stycznia 1946r ówczesna rada wiejska, postanowiła wybudować nowy budynek szkolny, na parceli należącej wcześniej do dziedzica obszaru dworskiego w Dąbrówce – hrabiego Wojciecha Łubieńskiego. W maju 1948 r. przystąpiono do budowy nowej szkoły – zalano fundamenty,  a w czerwcu tego roku poświęcono kamień węgielny. Budowa trwała do roku 1953, kiedy to 1 września miało miejsce  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku szkolnym. Tu znajdowały się cztery duże sale lekcyjne i korytarz, wykorzystywany jako pokój nauczycielski, szatnia i sala gimnastyczna. W tym też roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły z VI klasowej na VII klasową. Do szkoły uczęszczało około osiemdziesięcioro uczniów, nauka odbywała się na dwie zmiany. W tym budynku dzieci uczyły się przez prawie czterdzieści lat.

Minęły lata, zmieniła się rzeczywistość. Nadeszła kolejna zmiana organizacji – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce stała się szkołą ośmioklasową. Zmienił się ustrój państwa, społeczne oczekiwania oraz potrzeby. Okazało się ponownie, że szkoła staje się za mała i nie spełnia już przyjętych standardów, dlatego podjęto starania związane z jej rozbudową.

Osobą , dzięki głównie której w 1997 r. Inwestor Budowy Zbiornika wodnego Świnna Poręba  podjął się rozbudowy szkoły, jest Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski. Jego starania oraz  wspierającej go Rady Gminy, spowodowały, że po okresie siedmiu lat przebudowy oddana zostaje 28 maja 2003 roku nowoczesna część szkoły – wybudowana ze środków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz z budżetu gminy.

 W nowopowstałym skrzydle znalazły miejsce cztery sale lekcyjne, sala komputerowa i gimnastyczna, świetlica szkolna, szatnia, sanitariaty i stołówka szkolna. Od tej pory uczniowie mają doskonale warunki do nauki i zabawy. Szkoła to oczywiście nie tylko mury, to przede wszystkim dzieci i ich nauczyciele-wychowawcy. Szkolne kroniki podają, że edukację w Dąbrówce otrzymało w trakcie jej stuletniego rozwoju 1454 uczniów.  Z dumą można podkreślić, że  absolwenci z Dąbrówki są dobrze przygotowani do podjęcia dalszej nauki. Świadczą o tym od lat wyniki egzaminu szóstoklasistów oraz sukcesy odnoszone w dalszych latach edukacji przez wielu spośród nich.
Placówka od lat uzyskuje wysokie wyniki nauczania, potwierdzone sprawdzianami zewnętrznymi. Szkoła zawsze była i jest centrum kulturalnym miejscowości. Tu  oprócz codziennych zajęć odbywają  się liczne imprezy środowiskowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawienia teatralne.

Szkoła w Dąbrówce realizuje od lat szereg projektów edukacyjnych i unijnych.
Do największych i najciekawszych należą:

 1. Szkoła z klasą – organizowany przez gazetę wyborczą i fundację CEO,  projekt w którym doskonalimy metody aktywnej pracy z uczniem,
 2. Szkoła wyróżniona za wychowanie – projekt ogłoszony przez kuratora Małopolskiego,
 3. Szkoła Marzeń
 4. Mój złoty interes
 5. Szkoła Ucząca się
 6. Gmina przyjazna dzieciom
 7. Już pływam
 8. Przedszkolaki na start
 9. Radosna szkoła
 10. W marcu 2011 roku Minister Edukacji Narodowej nadał placówce tytuł „Szkoła odkrywców talentów”.