Unijne wsparcie dla Gimanzjum w Zakrzowie

 


 

Szkoła wspiera – uczeń wybiera. Odważ się być mądrym!” -  takie hasło przyświeca twórcom nowego projektu unijnego  realizowanego w Gimnazjum w Zakrzowie.  Działania w ramach tego projekt rozpoczęto 10 sierpnia 2009 roku, zaś jego realizacja zakończy się 31 grudnia 2011 roku. Suma przyznanych środków ma ogółem wynieść 461 489,47 zł.

 

Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej (EFS) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Środki unijne zostały  pozyskane w ramach otwartego postępowania konkursowego. Nad przygotowaniem wniosku pracował zespół pod kierunkiem dyr. mgr Janiny Paszty.  Uczniowie i rodzice otrzymają szczegółowe informacje o celach, przewidywanych rezultatach projektu oraz zasadach uczestnictwa w przedsięwzięciu. We wrześniu uczniowie zgłoszą się do prowadzących poszczególne zajęcia, dokonując wyboru wedle własnych potrzeb i zainteresowań.  Projekt  „Szkoła wspiera...” w całości realizowany będzie przez Gimnazjum w Zakrzowie – jednostkę organizacyjną gminy Stryszów.  
Działania podejmowane  w projekcie będą różnorodne.  I tak w ramach działania  „Nie boimy się myszki” uczniowie będą rozwijać umiejętności obróbki grafiki rastrowej w programie Photoshop, wektorowej w Micrografax Designer, dźwięku w Audacity, filmów wideo w Pinacle Studio, tworzeniu prezentacji multimedialnych w Power Point, projektowaniu stron WWW w HTML, programowania w Turbo Pascalu. Z kolei „Fabryka języka” pomoże w tym, by języki obce (niemiecki, angielski) nie były postrzegane jako zupełnie obce. Zajęcia będą ukierunkowane na rozwój kompetencji interkulturowej. W bibliotece wzbogaconej o moduł multimedialny zostanie uruchomiony Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK), który pomoże w kształceniu kompetencji nie tylko czytelniczych, ale i zapewni powszechny dostęp do informacji. Uczniowie znajdą tu możliwość praktycznego wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych do nauki, pracy, rozwoju zainteresowań oraz odkrywać będą tu swoje uzdolnienia i zainteresowania, oceniać swoje predyspozycje do wykonywania określonych zawodów, zapoznają się z wiedzą na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. Ukształtują właściwą postawę do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestnictwo w warsztatach z doradztwa zawodowego pomoże gimnazjalistom świadomie planować swoją karierę zawodową.
Program „Bliskich spotkań z kulturą”  zakłada rozwijanie aktywności twórczej 20 uczniów, w tym celu zaplanowane i uruchomione zostaną warsztaty teatralne. Uczestnicy warsztatów w kwietniu 2010 r. pokażą na gimnazjalnej scenie misterium „Trzy Maryje poszły”. W ramach tego działania uczniowie będą wyjeżdżać do krakowskich teatrów, kin i muzeów, gdzie będą obcować ze sztuką wysoką, obejrzą ciekawe wystawy artystyczne, spotkają się z ludźmi kultury, którzy będą również naszymi gośćmi. Celem innego działania zatytułowanego „W labiryncie nauki”  będzie ukazanie uczniom nauk ścisłych w interesujący sposób, kreowanie nowej jakości przedmiotów ścisłych przez powiązanie i kojarzenie ich z innymi dziedzinami, praktyczne wykorzystanie i zastosowanie wiedzy i technik komputerowych. Celem nadrzędnym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  „Powiedz mi, a zapomnę,  pokaż, a zapamiętam”  przeznaczonym dla uczniów z trudnościami w nauce będzie usuwanie deficytów rozwojowych i usprawnienie zaburzonych funkcji poznawczych.
„Szkolny Klub Mediatorów”  będzie pośredniczył w rozwiązywaniu sytuacji trudnych między uczniami. Uczestnicy Klubu poznawać będą tajniki trudnej sztuki mediacji pod opieką szkolnego pedagoga.  Kolejnym elementem projektu jest moduł o nazwie: „Gdy ciało sprawne, to umysł chłonny, sport alternatywą wobec patologii”  celem tych zajęć będzie zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie patologiom, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi. Uczniowie zdobędą umiejętności techniczne i taktyczne w zakresie gier zespołowych i pływania.
Do  „Grupy Art Deco”  mogą przystąpić uczniowie, którzy zechcą poszerzyć wiedzę na temat wybranych kierunków w sztukach plastycznych, muzyce i rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne w wybranych obszarach twórczej aktywności, czemu sprzyjać mają uruchomiane w szkole warsztaty malarskie, hafciarskie, muzyczne oraz origami.
    Innym aspektem realizowanego projektu będzie uczestnictwo zakrzowskich gimnazjalistów  w wielu atrakcyjnych - także zagranicznych, wycieczkach i wyjazdach naukowych na przykład do Wiednia.  Tak więc, pozostaje nam mieć nadzieję, że uczniowie nasi poznają świat w jego różnorodności i sami dadzą się poznać temu otwartemu dla nich światu.
    Przystąpienie do projektu „Szkoła wspiera...” będzie dla Gimnazjum w Zakrzowie kolejnym, niełatwym wyzwaniem i jednocześnie niezwykłą edukacyjną przygodą. To będzie projekt dla młodych jednostek pragnących wzbogacić swoją wiedzę, kulturę i osobowość. Reasumując – Gmina Stryszów w ramach realizowanego w jej gimnazjum unijnego projektu stawia na poprawę szans edukacyjnych swych uczniów, uatrakcyjnienie oferty szkolnej, kreowanie gimnazjum  jako centrum  edukacyjnego i kulturowego oraz na budowanie aktywnego partnerstwa pomiędzy szkołą,  rodziną  i całym lokalnym  środowiskiem.

 

Renata Szafraniec