ZBIORNIK WODNY ŚWINNA PORĘBA

Na obrzeżach gminy powstaje inwestycja centralna Ministerstwa Środowiska – zbiornik wodny „Świnna Poręba”. Będzie on pełnił funkcje związane z ochroną doliny Skawy przed powodzią i wpływał na uregulowanie przepływów poniżej. Przy czole zapory zrealizowana zostanie elektrownia o mocy 3,75 MW oraz powstanie ośrodek zarybieniowy z hodowlą ryb.

 

Realizacja zbiornika niewątpliwie podniesie walory krajobrazowe terenów otaczających oraz umożliwi rekreacyjne wykorzystanie akwenu, co powinno wpłynąć na dynamiczny rozwój gminy w zakresie usług turystycznych. 

Budowę zbiornika „Świnna Poręba”, która jest niebywałą szansą rozwoju gminy, rozpoczęto w 1985 r. i początkowo planowano zakończyć w 1996 r. Z powodu kłopotów finansowych inwestora budowy, termin ten ulegał przesunięciom i przy obecnym stanie zaawansowania robót i obecnym stanie finansowania zakończenie zbiornika przewiduje się na 2015 r. Zlewnia zbiornika obejmuje górny i środkowy odcinek dorzecza Skawy o powierzchni 802 km2. Zbiornik zostanie włączony do systemu wodnego, obejmującego Małą Wisłę (zbiornik Goczałkowice), Sołę (zbiornik Tresna, Porąbka, Czaniec) i Skawę. Zbiornik będzie spełniał funkcje ochrony doliny Skawy przed powodzią (redukcja fal powodziowych o ok. 60%) i uregulowania przepływów poniżej, a przy zaporze czołowej zrealizowana będzie elektrownia o mocy 3,75 MW. 

Ponadto zbiornik będzie wykorzystany dla gospodarki rybackiej. Zamierzona jest budowa ośrodka zarybieniowego poniżej zapory i hodowla ryb na zbiorniku. Powierzchnia, która znajdzie się pod wodą wyniesie ok. 1355 ha. Na ten obszar składa się 607 ha gruntów ornych, 137 ha użytków zielonych, 40 ha sadów i 237 ha lasów. Pojemność zbiornika wyniesie 161 m wody i przy maksymalnym wypełnieniu zalewu, lustro wody zajmie 1035 ha.

Zbiornik należący do grupy największych w skali kraju, o długości około 12 km i zmiennej szerokości (100–2000 m)będzie miał kształt nieregularny, z licznymi zatoczkami i wyraźnym przewężeniem w rejonie przełomu Skawy pod Mucharzem (ok.380 m) dzielącym go na dwa akweny. Linia brzegowa o długości ok.42 km przebiegać będzie w około 70% w sposób naturalny, na pozostałych odcinkach wzdłuż umocnień hydrotechnicznych, obwałowań i nasypów drogowo–kolejowych (długość linii liczona od korony do zapory do mostu w Zembrzycach). 

Pozytywne efekty społeczne i ekonomiczne budowy zbiornika, odczuwalne dopiero po jego napełnieniu i włączeniu w system zaopatrzenia w wodę, istotne będą głównie dla terenów położonych poniżej zbiornika oraz dla mieszkańców aglomeracji Śląskiej, Bielska i Krakowa. Ograniczenie sfery ochrony sanitarnej i zakresu zakazów oraz rozwój funkcji turystyczno–rekreacyjnej, opartej na atrakcyjności zbiornika pozwoli na rozwój turystyki, stworzenie nowych miejsc pracy i nowych źródeł dochodów mieszkańców.

Możliwość pozostawienia w strefie ochronnej większości, z około 130 budynków mieszkalnych i letniskowych, przewidzianych wcześniej do wyburzenia ograniczy liczbę osób przesiedlanych, a równocześnie przy niewielkiej adaptacji, pozwoli na uzyskanie obiektów dal obsługi turystyki w pierwszym etapie.