NOWE MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH - SZKOLENIE ARIMR

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach  przeprowadziło szkolenie dla lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich na temat nowych zasad rejestracji KGW i możliwości uzyskiwania dotacji, jakie wprowadza „Ustawa z dnia 9 listopada 2018 o kołach gospodyń wiejskich”. Spotkanie, które zorganizowano 10 grudnia na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie – poświęcone było podstawowym zmianom prawnym i nowym możliwościom ubiegania się o pomoc finansową dla KGW. Informacje przygotowała przedstawicielka Biura Powiatowego ARiMR w Wadowicach Bożena Bandura Gliwa. W spotkaniu brali udział także Sołtysi i Wójt Gminy Stryszów.

NOWE ZASADY TWORZENIA I DZIAŁANIA KGW - szczegóły na stronie: http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W praktyce będzie odbywać się to w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru.  

 

KGW będzie mogło zarabiać i otrzymywać dotacje 

Ustawa przewiduje możliwość gromadzenia majątku i prowadzenia działalności gospodarczej przez koła gospodyń wiejskich.  Po wejściu w życie ustawy, koła gospodyń wiejskich będą mogły przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła

Co ważne, dochód z działalności KGW może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych koła, za to nie może być przeznaczony do podziału między członkinie koła. 

W nowym prawie przewidziano możliwość prowadzenia przez koło UPROSZCZONEJ EWIDENCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW. Jednak, żeby z tej formy rozliczania z fiskusem skorzystać KGW musi spełnić łącznie 3 warunki.
Po pierwsze, jest to możliwe jeśli KGW osiągnęło przychody wyłącznie: 

  • z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, 
  • ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
  • ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;

Po drugie, w  roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, które wcześniej wymieniono, w wysokości do 100 000 zł.

Po trzecie, koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  

 

Kto pierwszy ten lepszy – kto i kiedy może zarejestrować KGW w ARiMR?

Rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW.
Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie np. stowarzyszeń. 

Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 

W praktyce będzie odbywać się w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru.  
 

OBECNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZEZ PÓŁ ROKU

Co ważne, obecnie działające koła gospodyń wiejskich w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy będą miały prawo pierwszeństwa przy wpisaniu do  Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR, przed kołami, które dopiero co miałyby zostać utworzone. Dotyczy to głównie kół, które do tej pory działały na podstawie ustawy z 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (czyli o kółkach rolniczych) lub na podstawie ustawy z 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 

Jeśli w ciągu 6 miesięcy koło nie wystąpi o wpis do Krajowego Rejestru KGW, wówczas będzie ono mogło dalej działać na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o kółkach rolniczych. 
 

Kto i w jaki sposób może założyć koło gospodyń wiejskich?

Koło gospodyń wiejskich (KGW) może założyć co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i stale zamieszkują na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Założycielki koła będą miały obowiązek uchwalić statut koła oraz wybierać komitet założycielski, który będzie odpowiedzialny za rejestrację koła. 

Co istotne, terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna wieś, ale może to być również kilka wsi. Na dodatek, swoje zadanie, o ile jest to konieczne, KGW może wykonywać także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium całej Polski i za granicą.

W działalność koła mogą angażować się także osoby, które ukończyły 13 lat i uzyskają na to zgodę rodziców lub innych opiekunów. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce struktury wspierające KGW.  

 

Szczegółowe informacje:
Biuro Powiatowe ARiMR  w Wadowicach Bożena Bandura Gliwa
Mickiewicza 36 34-100 Wadowice tel. 33 873 50 00