Dzieci z Dąbrówki piszą Listy dla Ziemi

Pozdrowienia dla Ziemi!

Z okazji obchodzonego 22 kwietnia „Dnia Ziemi” uczniowie z Dąbrówki, w ramach zorganizowanego w szkole happeningu, odczytywali na świeżym powietrzu swoje osobiste „Listy dla Ziemi”. Wcześniej uczestniczyli w apelu poświęconym ochronie środowiska naturalnego. Przed budynkiem, gdzie przygotowano kolorowe transparenty i plakaty, pierwszy list wręczono wójtowi Stryszowa Janowi Wacławskiemu, który przyjął funkcję lokalnego Ambasadora ekologicznej akcji organizowanej w całym kraju przez Fundację „ARKA”. Pozostałe listy dzieci zaniosły do okolicznych gospodarstw i domów. Wójt przekazał również swoje przesłanie skierowane do uczniów szkoły oraz ich rodziców:

 

Włączenie się uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dąbrówce w akcję „Listy dla Ziemi” jest szlachetnym przedsięwzięciem, wspierającym ochronę środowiska naturalnego. Działania podjęte przez uczniów tej placówki w ramach obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi: sprzątanie brzegów Stryszówki, happening, przekazywanie mieszkańcom „Listów dla Ziemi”- powinny być impulsem dla rodziców, sąsiadów i całej naszej społeczności do aktywnej postawy w kampanii na rzecz czystego powietrza, uporządkowania gospodarki ściekowej i ekologicznego gospodarowania odpadami. Podejmowane starania są pożyteczne w wymiarze lokalnym – czynią naszą Małą Ojczyznę piękniejszą, są także cenne w wymiarze globalnym. Wszystkim nam zależy na oddychaniu świeżym powietrzem. Niestety spalane często w sezonie grzewczym w piecach centralnego ogrzewania: plastik, skrawki materiałów cholewkarskich, szewskich, tapicerskich, obrzynki stolarskie – uwalniają rakotwórcze substancje, które  wydostając się z kominów są przyczyną licznych chorób. W celu zmniejszenia emisji pyłów powstających przy spalaniu węgla stryszowski samorząd zrealizował projekt unijny „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” – dzięki któremu na części budynków zamontowano instalacje solarne i fotowoltaiczne. Budowany przez samorząd stryszowski system utrzymania czystości i porządku ma na celu podłączenie wszystkich budynków do kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, a w zakresie gospodarki odpadami promuje ich selektywną zbiórkę. W miarę możliwości finansowych Gmina Stryszów będzie w najbliższych latach uczestniczyć w ekologicznych projektach unijnych i krajowych. Obecnie składamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie o dofinansowanie wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych, w ramach „Programu  Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Wszyscy coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że przyszłość naszej planety zagrożona jest przez zanieczyszczenie powietrza i degradację środowiska.  Co ty Uczniu szkoły możesz zrobić? Rozmawiaj z rodzicami, sąsiadami o szkodliwości spalania odpadów, zrzucania ścieków do rowów, wyrzucaniu odpadów do lasów. Wyrzucaj opakowania po produktach spożywczych do odpowiednich pojemników, rób zakupy z torbą ekologiczną, pamiętaj gdzie oddaje się zużyte baterie. Nawet drobny gest  zgodny z rozsądkiem i ekologią  jest ważny dla przyszłości naszej Ziemi.  Jan Wacławski

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pod nazwą "Listy dla Ziemi", której inicjatorem jest Fundacja Proekologiczna ARKA. W tym roku akcja podejmowana przez młodzież w całym kraju przebiega pod hasłem gospodarki niskoemisyjnej, czyli palącego problemu dotykającego szczególnie nasz region.