RAJD NORDIC WALKING

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING

organizowanego w dniu 31.08.2014 r. (niedziela) w Gminie Stryszów

 

Rajd ma charakter rodzinnej rekreacji, a nie typowej rywalizacji sportowej.

 

I . CEL IMPREZY

     1.         Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji, turystyki
i aktywności ruchowej.

     2.         Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.

     3.         Stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku i integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

 

II. ORGANIZATORZY

Gmina Stryszów w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszowie oraz Ludowym Klubem Sportowym ŻAREK Stronie.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

     1.         Rajd Nordic Walking odbędzie się 31.08.2014 r. (niedziela).

     2.         Start godz.13.30 obiekt LKS CHEŁM Stryszów.

     3.         Chętni zapisują się na miejscu startu do godziny 13.30

     4.         Rajd odbędzie się na długości ok. 5km.

     5.         Trasa rajdu przebiegać będzie wyłącznie po terenie gminy Stryszów.

     6.         Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

 

IV. UCZESTNICTWO

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty, legitymację lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny być pod opieką osoby dorosłej lub posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna upoważniającą do udziału w rajdzie Nordic Walking.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), przede wszystkim wygodne nieprzemakalne obuwie.
 4. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do rajdu będzie złożenie podpisu na liście startowej.
 5. Weryfikacja uczestników odbędzie się w Biurze NWP (obiekt LKS CHEŁM Stryszów).
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 7. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.

 

V. NAGRODY

 1. Każdy uczestnik weźmie udział w losowaniu nagród (kijki, czapeczki, koszulki).

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia ciepły posiłek na mecie startu.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie rajdu.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub swojego podopiecznego krzywdy.
 4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe
  i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu.
 5.  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator .
 7. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505 154 002 lub 33 8797412, 33 8797744.