Klub AbstynentaPamiętaj że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, prowadzi do śmierci. Dzięki leczeniu jednak można ją zatrzymać i z nią żyć. Zgłoś się do nas, a my na pewno coś Ci poradzimy. Wystarczy tylko przyjść!

Przyjdź lub Zadzwoń
Budynek starej poczty w Stryszowie   tel. 33 8797 528

 

Harmonogram Dyżurów

Poniedziałek:

9.00 – 13.00 – Dyżur pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego
16.00 – 20.00 - Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu

Wtorek:

09.00 – 13.00 – Dyżur pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego
13.00 – 15.00 –Konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy domowej


Środa:

15.30 – 17.30 -  Dyżur pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Czwartek:

9.00 -13.00-  Dyżur pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego

13.30 – 16.30-Porady psychologiczne-  dyżur psychologa ( po wcześniejszym umówieniu
                        pod numerem telefonu  511-650-854)

18.00 -20.00- Spotkanie społeczności klubowej.


Piątek:

10.00 – 14.00- Dyżur pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego

14.30 -17.00 - Terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu.


Sobota:

18.00-20.30  - Miting anonimowych alkoholików ( spotkanie alkoholikowi którzy dzielą się nawzajem doświadczeniami, siłą i nadzieją aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu)

Niedziela:

18.00-20.00- Spotkanie rodzinne.

 

W punkcie konsultacyjnym w  Klubie Abstynenta „ Na Organistówce” w Stryszowie  można uzyskać porady  terapeutycznej
        
 - Terapeuta Wiesław Seweryn :      

a) Terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu w każdy piątek
godz. 15.00-17.30  

b) Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu w każdy poniedziałek

godz. 16.00 -20.00

c) Terapia dla osób doznających przemocy w rodzinie w każdy wtorek  godz. 13.00 – 15.00


  Psycholog Sebastian Uznański.

Przyjmuje w pierwszy, drugi i trzeci czwartek każdego miesiąca do 14.00 – 17.00
Zapisy pod numerem telefonu 511-650-854


Na terenie Gminy Stryszów działa Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych:
Przewodniczący: Andrzej Mruczek               
Sekretarz: Dominika Gwiżdż
Członkowie:
Kazimiera Knapek
Janina Paszta
Maria Mlak
                 
Do zadań Gminnej Komisji należy min.

   1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu połączonego z powodowaniem rozkładu życia rodzinnego, demoralizacją małoletnich, uchylaniem się od pracy albo systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego. Zgłoszenie takie może dokonać każda zainteresowana osoba ( członek rodziny, nauczyciel itp.)
   2. Wezwanie osoby nadużywającej alkoholu na rozmowę z członkami Gminnej Komisji
   3. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
   4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania dla Sądu
   5. Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Wadowicach i wszczęcie postępowania
o leczenie odwykowe


Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie. Zał 1.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- rozmawiają z osobą, która składa wniosek
- rozmawiają z osobą, której wniosek dotyczy,
- zbierają informacje z pomocy społecznej, policji i innych miejsc,
- motywują do podjęcia kontaktu z placówką terapii uzależnień

Jeśli dana osoba nie zgodzi się na to, wówczas GKRPA:
- składa wniosek do Sądu

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Wadowice
- kieruje na badanie do biegłych,
- wydaje postanowienie o leczenie w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym,
- wydaje postanowienie o zmianie trybu leczenia, jeśli osoba nie podjęła leczenia w poradni
- zwraca się do oddziałów stacjonarnych o ustalenie terminu leczenia,
- zawiadamia osobę zobowiązana o terminie przyjęcia na oddział

Osoba zobowiązana zgłasza się w wyznaczonym terminie na oddział, jeśli tego nie zrobił, Sąd wydaje nakaz doprowadzenia jej na leczenie przez Policję.


Zażywanie narkotyków przez nieletnich jest bezpośrednim
zagrożeniem zdrowia i życia!
Jeśli problem dotyczy Twojego dziecka zgłoś się na rozmowę do placówki pomocowej w celu przeprowadzenia interwencji pomocowej

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny Ministerstwa Zdrowia
Karczew ul. Anieliny 2
tel. 22 779 10 43
www.anielin.pl


Monar Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Uzależnionych do Środków Odurzających
Kraków, Suchy Jar 4
tel. 12 645 06 10
www.monar.kki.pl


Wojewódzki Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Lekowych
Czechowice-Dziedzice, ul. Stalmacha 9
tel. 32 215 50 05


Ośrodek Leczenia Uzależnień „ Formacja”
Kraków, ul. Różana 3
tel. 12 267 33 06


Ośrodek Rehabilitacyjny Młodzieży nieprzystosowanej
Lekowo „ Wapienica”
Bielsko-Biała, ul. Kaszyska 35
Tel. 33 818 38 35


Oddział Leczenia Alkoholowych zespołów Abstynenckich

Leczenie trwa do 10 dni. Prowadzone są wczesne formy terapii polegającej głównie na informacji i zmotywowaniu chorego do dalszego leczenia choroby alkoholowej. W dniu przyjęcia pacjenta powinien być trzeźwy, posiadać skierowanie do szpitala oraz karty informacyjne lub inną dokumentację medyczną.

 

Oddział Terapii Uzależnienia od alkoholu

Program terapii trwa 8 tygodni. Przyjęcie do szpitala odbywa się w trybie planowanym, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem Oddziału lub upoważnioną przez niego osobą. Pacjent ustala sobie termin osobiście, telefonicznie lub na miejscu. Przed przyjęciem do szpitala pacjenta obowiązuje tygodniowa abstynencja lub odbyta detoksykacja.


Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich- 5 c 

Kraków  ul Babińskiego 28
Tel/faks 12 65-24-378

Oddział Terapii
Uzależnienia od alkoholu – 5 c
Kraków  ul Babińskiego 28
Tel/faks 12 65 24 270
www.wotum.małopolska.pl
 
Oddział TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
W KATOWICACH, ODDZIAŁ STACJONAR NY W SKOCZOWIE
Katowice 21, 43-430 Skoczów Tel 33 479 19 94

 


Członkowie Zarządu Klubu
Pilch Stanisław prezes klubu
Wójcik Tadeusz sekretarz klubu
Piwowarczyk Jan skarbnik klubu


Członkowie komisji rewizyjnej
Kęsicki Ryszard - przewodniczący
Kwartnik Andrzej 
Kruk Leszek