STATUT GMINY

Uchwalenie Statutu Gminy Stryszów.

Małop.2003.378.4002 z dnia 2003.10.30

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 1 września 2017 r.


Wejście w życie:

14 listopada 2003 r.


Uchwała *  Nr V/26/03

Rady Gminy w Stryszowie

z dnia 11 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryszów.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Stryszowie uchwala, co następuje:

 • 1.  Statut Gminy Stryszów w brzmieniu jak załącznik stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 • 2.  Tracą moc:

-  Uchwała Nr XV/82/96 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 16 lutego 1996 r. Statut Gminy Stryszów,

-  Uchwała Nr XII/61/99 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów,

-  Uchwała Nr XIII/72/99 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów,

-  Uchwała Nr XXVII/247/01 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 26 września 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów.

 • 3. 
 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

STATUT

GMINY STRYSZÓW

 

Rozdział  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.  Gmina Stryszów zwana dalej Gminą, jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy.
 • 2.  Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym
  i na własną odpowiedzialność.
 • 3.  Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
 • 4.  Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 46,05 km2 i w skład wchodzą następujące sołectwa utworzone przez Radę i działające w ramach nadanego im przez Radę Statutu:

Leśnica,

Stronie,

Zakrzów,

Stryszów,

Dąbrówka,

Łękawica,

których granice określa załącznik Nr 1 do Statutu.

 • 5.  Siedzibą Gminy jest Stryszów.
 • 5a.  1 Gmina Stryszów posiada herb, flagę, baner i pieczęć, symbole te określa odrębna uchwała.
 • 5b.  2
 1. Herb i flaga gminy podlega ochronie prawnej.
 2. Herb gminy używany jest w szczególności dla oznaczenia siedzib organów oraz jednostek organizacyjnych gminy, jej dokumentów, wydawnictw a także w celach promocyjnych.
 3. Flaga gminy jest używana w czasie świąt i uroczystości państwowych i gminnych, a także w celach promocyjnych.
 4. Używanie herbu i flagi gminy w innych celach odbywać się może wyłącznie za zgodą i na warunkach ustalonych przez Wójta.
 • 5c.  3 Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Statut Gminy Stryszów,

2) gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Stryszów,

3) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Stryszowie,

4) przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Gminy
w Stryszowie,

5) wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Stryszowie,

6) radnym - należy przez to rozumieć radnego gminy Stryszów,

7) komisji - należy przez to rozumieć komisję rady,

8) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stryszów,

9) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Stryszowie,

10) sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą gminy Stryszów,

11) budżecie należy przez to rozumieć budżet gminy Stryszów.

 

Rozdział  II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

 • 6.  Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 • 7. 
 1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.
 2. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizując zadania własne oraz zlecone
  z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.
 3. Zadania zlecone oraz przejęte w drodze porozumienia są wykonywane zgodnie z zabezpieczeniem ustawowym po zapewnieniu koniecznych środków finansowych na ich realizację.
 • 8.  Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w szczególności określone w art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym.
 • 9. 
 1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wykaz aktualnie działających gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik
  Nr 2 do Statutu.
 • 10. 
 1. Rada Gminy, zwana dalej Radą, uchwala statut gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Statut jednostki organizacyjnej określa m.in. nazwę, siedzibę, zakres działania i wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
 3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta Gminy przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.
 • 11.  Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
 • 12. 
 1. Gmina w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych może przystępować do związków międzygminnych i zawierać porozumienia międzygminne.
 2. O utworzeniu związku decyduje Rada w formie uchwały.
 • 13. 
 1. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
 2. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 3. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, Gmina, może tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.

 

Rozdział  III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY

 • 14. 
 1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów Gminy.
 2. Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybory radnych oraz referendum lokalne w sprawach o odwołanie Rady, Wójta przed upływem kadencji i samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz w innych sprawach ważnych dla gminy, będących w zakresie jej kompetencji.
 3. Zasady oraz tryb przeprowadzania referendum są określone w ustawie o referendum lokalnym.
 4. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum podejmuje Rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

Treść uchwały jest niezwłocznie podawana do wiadomości mieszkańców Gminy.

 1. Referendum przeprowadza się obligatoryjnie na wniosek, co najmniej 1/10 mieszkańców Gminy uprawnionych do głosowania.
 2. Referendum w sprawie odwołania Rady przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub ostatniego referendum w tej sprawie.
 • 15. 
 1. Organami Gminy są: Rada Gminy i Wójt Gminy.
 2. Organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 • 16. 
 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, z zastrzeżeniem zawartym w § 14.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów do rad gmin.
 3. 4  Rada składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców Gminy w wyborach powszechnych, przeprowadzonych zgodnie z ustawą - Kodeks wyborczy.
 • 17.  Rada kontroluje działalność Wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą radni nie pełniący funkcji Przewodniczącego Rady i jego zastępcy.
 • 18. 
 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy,
  o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Wyłączne i niezbywalne kompetencje Rady określa szczegółowo art. 18 ust. 2 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 • 18a.  5
 1. Tytułami honorowymi Gminy Stryszów są:

1) Honorowy Obywatel Gminy Stryszów,

2) Zasłużony dla Gminy Stryszów.

 1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stryszów może być nadany obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi w dowód uznania trwałych i powszechnie akceptowanych zasług dla Gminy Stryszów.
 2. Zasłużony dla Gminy Stryszów jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym osobom prawnym i fizycznym bądź organizacjom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju Gminy, przysporzyły jej dobrego imienia i chwały bądź zasłużyły się dla mieszkańców Gminy Stryszów.
 • 18b.  6 Tytuły honorowe nadaje Rada Gminy w Stryszowie w drodze uchwały.
 • 18c.  7 Zasady i tryb nadawania tytułów honorowych określa odrębna uchwała Rady Gminy.
 • 19. 
 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jednego Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (w zasadzie na pierwszej sesji Rady Gminy).
 2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy, w trybie określonym w ust. 1.
 • 20. 
 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. 8  Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
 3. 9  W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów gminy.
 4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję Rady w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
 5. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia sesji.
 6. 10  Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń
  w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia pocztą elektroniczną lub
  w inny skuteczny sposób o tym ustnie na posiedzeniu oraz bez zbędnej zwłoki informuje nieobecnych radnych oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej gminy.
 7. Przewodniczący zawiadamia pisemnie członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem sesji, a 14 dni przed uchwaleniem budżetu Gminy.
 8. W nadzwyczajnych okolicznościach termin 7-dniowy może być skrócony do 3 dni.
 • 21. 
 1. Wójt w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.
 2. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu na piśmie przez Wójta, zgodnie z jego wskazówkami, poleceniami i szczegółowym zakresem czynności oraz odpowiedzialności.
 3. 11  Rada na wniosek Wójta powołuje i odwołuje Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, zwykłą większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
 • 22. 
 1. Wójt wykonuje swoje funkcje zawodowo.
 2. Zasady wynagradzania Wójta określa Rozporządzenie Rady Ministrów, jego wysokość ustala Rada.
 3. Zastępca Wójta pełni swą funkcję społecznie.
 4. 12  Czynności z zakresu prawa pracy dokonują wobec Wójta Gminy, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy - przewodniczący Rady, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy.
 • 23. 
 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nieudzielania Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium Rada zapoznaje się
  z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta
  z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielania Wójtowi absolutorium.
 4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, Rada zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzielaniu Wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Wójta.
 5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.
 • 24. 
 1. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielanie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
 5. Jeżeli zgłoszony wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
 • 25. 
 1. Wygaśnięcie mandatu Wójta następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

4) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji Wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach,

5) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) orzeczenia trwałej niezdolności do pracy w trybie określonym w przepisach
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

7) śmierci,

8) odwołania w drodze referendum,

9) odwołania Wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

10) zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 1. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-7 stwierdza Rada Gminy, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Przed podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, należy umożliwić Wójtowi złożenie wyjaśnień.
 2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu Wójta w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-7, Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.
 • 26.  W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Wójta.

 • 27. 
 1. 13  Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
 • 28.  14
 1. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.
 2. (skreślony).
 3. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania
  o treści wskazanej w ustawie o samorządzie gminnym.

3a.  W okresie do 6 miesięcy od złożenia ślubowania Wójt przedstawia na piśmie radzie gminy ramowy plan działania i planowanych inwestycji na okres kadencji sprawowania funkcji.

3b.  Na pierwszej sesji każdego kalendarzowego roku wójt składa pisemne sprawozdanie określające realizację planu działania oraz inwestycji z analizą powodów niewykonania planu działania oraz inwestycji.

 1. Funkcji Wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

1) funkcją Wójta lub jego zastępcy w innej Gminie,

2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie,
w której jest Wójtem lub zastępcą Wójta,

3) zatrudnieniem w administracji rządowej,

4) mandatem posła i senatora,

5) mandatem radnego i sołtysa na terenie gminy.

 1. Wójt i jego zastępca nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywanej przez nich funkcji.
 • 29. 
 1. Sesję Rady otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
 2. 15  W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego obrad danej sesji, a obrady otwiera najstarszy wiekiem radny.
 • 30. 
 1. W obradach Rady uczestniczą Wójt; Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Oprócz tego
  w obradach mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji, urzędów i przedsiębiorstw, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
 2. W sesjach Rady biorą udział sołtysi reprezentujący sołectwa w Gminie, o ile Rada nie postanowi inaczej, obrady Rady są jawne i dostępne dla publiczności.
 3. 16  Zawiadomienie o sesji winno być podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.
 • 31. 
 1. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady.
 2. Uchwały zapadają w zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 3. W przypadku tajnego głosowania Rada powołuje Komisję Skrutacyjną.
 4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad bezzwłocznie.
 • 32. 
 1. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad.
 2. W przypadku gdy obradom przewodniczy radny nie będący Przewodniczącym ani Wiceprzewodniczącym Rady, uchwały podpisuje również Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

 

 • 33. 
 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań.
 2. 17  Komisja Rewizyjna działa w myśl art. 18a ust. 2, 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym. Ustala się następujący zakres działania dla Komisji Rewizyjnej:

1) kontrola całokształtu działalności Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych i przygotowanie wniosków dla Rady do oceny tej działalności,

2) opiniowanie wykonania budżetu,

3) występowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

4) występowanie do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,

5) badanie skarg na Wójta Gminy zleconych przez Radę Gminy,

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Statutu.

 1. 18  Skład osobowy członków komisji oraz szczegółowy zakres działania, Rada określa
  w odrębnej uchwale.
 2. Komisje wybierają ze swego grona zwykłą większością głosów przewodniczącego komisji.
 3. 19  (skreślony).
 • 34.  Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej roczny plan pracy oraz sprawozdania
  z działalności. Wszelkie wystąpienia komisji mogą być kierowane wyłącznie do Rady Gminy.
 • 35. 
 1. Do zadań komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę i Wójta.

 1. Wykaz komisji stałych z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej i zakres ich zadań zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego Statutu.
 • 36.  Skład i zakres działania komisji doraźnych (niestałych) określa Rada w uchwale o ich powołaniu.
 • 37. 
 1. Komisje działają na posiedzeniach oraz poprzez badania spraw na miejscu.
 2. Komisję zbierają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50% członków komisji.

 1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji na wniosek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 członków komisji.
 2. Posiedzenia są jawne i sporządza się z nich protokół.
 3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie
  i Wójtowi.
 4. Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia z innymi komisjami.
 • 38.  20
 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 2. Radny ma prawo do otrzymywania niezbędnych materiałów i informacji dotyczących posiedzeń Rady i wykonywania zadań publicznych przez Gminę.
 • 39. 
 1. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy
  w Urzędzie Gminy, w której uzyskała mandat oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej Gminy.
 2. Wójt nie może powierzyć radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy jak również nie może on pełnić funkcji kierownika jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
 • 40. 
 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia i załatwienia.
 2. Sprawy swoich wyborców radny winien rozpatrywać mając na uwadze dobro wspólne Gminy jako całości i interes obywatelski.
 3. 21  Radnemu przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z budynków gminnych
  w celu wykonywania mandatu.
 • 41. 
 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga zgody Rady Gminy. Rada odmawia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
 • 42.  Za udział w pracach Rady oraz w posiedzeniach komisji na zasadach społecznych, radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży i diety według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady.
 • 43. 
 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności,

4) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

5) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) śmierci.

 1. Obsadzenie wakującego mandatu odbywa się według zasad ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 • 44.  Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, jak również pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady zawiera Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik 5 do niniejszego Statutu - jego integralną część.
 • 45.  Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy, zwany dalej Wójtem.
 • 46. 
 1. Wójt w realizacji zadań własnych Gminy podlega wyłącznie Radzie i wykonuje jej uchwały oraz zadania określone przepisami prawa.
 2. Do zadań Wójta należą w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,

2) opracowanie projektu budżetu i jego wykonanie,

3) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie im pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek,

5) gospodarowanie mieniem komunalnym,

6) podejmowanie zarządzeń w sprawach zwykłego zarządu mieniem Gminy, a zwłaszcza:

 1. a) zaciąganie pożyczek krótkoterminowych w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę na dany rok budżetowy,
 2. b) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
  o wartości nie przekraczającej wartości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
 3. c) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę Gminy,

7) 22  decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustaleniu ugody
w sprawach cywilnoprawnych do wartości sporu nie przekraczającego 1 % wykonanych dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający, powyżej 1 % wysokości budżetu roku poprzedzającego ugoda możliwa tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

8) udzielania upoważnień do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy w granicach przewidzianych przepisami prawa,

9) powierzanie prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy,

10) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń w przypadkach nie cierpiących zwłoki, z zachowaniem warunków określonych w ustawie.

 1. Zadania i kompetencje Wójta obejmują również:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) kierowanie Urzędem Gminy,

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

5) upoważnienie zastępcy wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, określonych w pkt. 4 w imieniu Wójta,

6) przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin
i Staroście Powiatu Wadowickiego następnego dnia po ich ustanowieniu,

7) wykonywanie innych kompetencji wynikających z ustaw szczególnych.

 1. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,

5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 1. Wójt ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji Rady osobiście, względnie oddelegować na posiedzenie swego Zastępcę lub innego pracownika Urzędu.
 • 47.  Wójt wykonuje zadania i czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.
 • 48. 
 1. Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Wójta.
 • 49.  Urzędem Gminy w imieniu Wójta kieruje Sekretarz Gminy.

Sekretarz Gminy prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta, kierując się jego wskazówkami i poleceniami.

 • 50.  Gospodarkę finansową i wykonywanie budżetu Gminy w imieniu Wójta prowadzi Skarbnik Gminy, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest zobowiązany do kontrasygnaty określonych dokumentów.
 • 51.  Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy Kierownictwo Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu.

 

Rozdział  IV

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

 • 52.  Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy uchwalonego na rok kalendarzowy.
 • 53. 
 1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustaloną przez Radę procedurą, projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.
 2. Budżet jest uchwalany najpóźniej do końca marca roku budżetowego.
 3. Do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do 31 marca roku kalendarzowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.
 • 54. 
 1. Uchwały organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
 2. Uchwały, o których mowa w ust.1, zapadają bezwzględną większością głosów
  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 3. Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych w granicach uchwalonych przez Radę.
 • 55. 
 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
 2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
 3. 23  Wójt zamieszcza rejestr wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych z Gminą Stryszów oraz gminnych jednostek organizacyjnych na Stronach BIP Gminy Stryszów. Rejestr publikowany jest nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 4. Wójt informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.
 5. Rada Gminy rozpatruje corocznie do dnia 30 kwietnia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i udziela lub nie udziela Wójtowi absolutorium z tego tytułu.
 • 56.  Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy podlega sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną przed udzieleniem Wójtowi absolutorium.
 • 57. 
 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu majątkiem składa Wójt Gminy.
 2. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik Gminy może odmówić kontrasygnaty lecz w razie wydania mu polecenia przez zwierzchnika wykonuje tę czynność, zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę i Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy składają jednoosobowo oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego im przez Wójta pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek.
 • 58.  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gminy normują odrębne przepisy,
  a w szczególności ustawa o finansach publicznych.

 

Rozdział  V

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 • 59.  Sołectwa w Gminie tworzy się w drodze uchwały Rady.

Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie utworzenia nowej jednostki, podziału lub połączenia dotychczasowych, a także zmiany ich granic następuje po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami.

Podobny tryb stosuje się w przypadku znoszenia sołectw.

 • 60.  24 Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się m.in. na zebraniach wiejskich
  i przez zamieszczenie konsultowanego projektu na stronie internetowej Gminy oraz BIP
  z możliwością zgłaszania uwag, wniosków, propozycji w ustalonym terminie do przedstawionych projektów.
 • 61.  Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
 • 62. 
 1. Rada uchwala dla każdej jednostki pomocniczej odrębny statut określający organizację
  i zakres działania, warunki prawomocności zebrań wiejskich, kompetencje sołtysa i Rady Sołeckiej, warunki uczestnictwa sołtysa w pracach Rady, zakres przydzielonego mienia komunalnego i uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem oraz uprawnienia tych jednostek do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.
 2. Rada Gminy, odrębną uchwałą nadającą Statut sołectwu, ustala zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołania - w myśl postanowień art. 36 ust. 2 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 3. Sołectwa nie tworzą własnych budżetów.
 • 63.  Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje Rada przy pomocy Wójta.
 • 64.  Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.

 • 65.  25
 1. Sołtys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz publiczny. Rada Gminy, odrębną uchwałą, ustanawia zasady, na jakich sołtysi, jako organy wykonawcze sołectw będą mogli otrzymywać diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 2. Sołtysowi przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z budynków gminnych w celu wykonywania mandatu.

 

Rozdział  VI

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

 • 66. 
 1. Na podstawie wyboru pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy jest Wójt.
 2. Nawiązanie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, następuje z chwilą złożenia ślubowania przez Wójta.
 • 67.  26
 1. Na podstawie powołania pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w stosunku pracy są Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy.
 2. Zastępcę Wójta i Skarbnika Gminy powołuje i odwołuje Rada Gminy na wniosek Wójta.
 3. Nawiązanie stosunku pracy z osobami wymienionymi w ust.1 następuje z chwilą powołania.
 • 68.  27 Nawiązanie stosunku pracy z pozostałymi pracownikami samorządowymi
  w Urzędzie następuje na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązującą ustawę
  o pracownikach samorządowych.
 • 69.  Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Sekretarza i Skarbnika Gminy, pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • 70.  Wójt ma następujące uprawnienia wobec pracowników samorządowych:

1) zawiera umowy o pracę oraz rozwiązuje z nimi umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony,

2) 28  (skreślony).

3) wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych,

4) 29  (skreślony).

5) wyznacza rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,

6) 30  (skreślony).

 • 71.  31 (skreślony).
 • 72.  32 (skreślony).

 

Rozdział  VII

DOSTĘP DO INFORMACJI O PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW GMINY

 • 73. 
 1. Działalność Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy jest jawna.

Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 1. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
 • 74.  33
 1. Jawność sesji Rady i posiedzeń komisji Rady zapewnia się w szczególności poprzez:

1) wcześniejsze informowanie opinii publicznej o sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady,

2) umożliwienie prasie, radiu i telewizji oraz osobom prywatnym rejestrowania
i sporządzania sprawozdań z sesji Rady i posiedzeń komisji.

 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1) protokoły z jawnych sesji,

2) protokoły z jawnych posiedzeń komisji,

3) rejestr uchwał Rady,

4) rejestr wniosków i opinii komisji,

5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

 1. Dokumenty wymienione w ust.2 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu.
 • 75.  34 Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Urzędzie Gminy, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów oraz publikuje w BIP Gminy bez zbędnej zwłoki.
 • 76. 
 1. Z dokumentów wymienionych w § 74 obywatele mogą sporządzać notatki i odpisy oraz je kopiować.
 2. Realizacja uprawnień określonych w ust.1 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie
  i w asyście pracownika Urzędu.
 • 77. 
 1. Udostępnienie informacji, o których mowa w § 74 następuje na wniosek złożony w formie ustnej, a w przypadku gdy żądanie dotyczy innej informacji niż udostępnienie protokołów, uchwał i sprawozdań, zainteresowany zobowiązany jest sformułować wniosek na piśmie.
 2. Zasada jawności życia publicznego doznaje ograniczeń ze względu na określone
  w ustawach przepisy: o ochronie wolności i praw innych osób, ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa, ochronę danych osobowych, ochronę informacji niejawnych
  i tajemnicę skarbową.
 3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej winna wskazywać konkretny przepis ustawy, który zakazuje udzielenia informacji. Odmowa udostępnienia informacji wydawana jest w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie, na zasadach określonych w k.p.a.

 

Rozdział  VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 78. 
 1. Organy Gminy na podstawie upoważnień ustawowych wydają przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze Gminy, zwane aktami prawa miejscowego.
 2. Akta prawa miejscowego ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 3. Akty wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.
 4. 35  Urząd prowadzi zbiór akt prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu
  w jego siedzibie oraz na stronie BIP Gminy.
 • 79. 
 1. Uchwalenie Statutu Gminy następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym.
 2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady podjętej w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia uchwala się odpowiednio jak w ust. 1.
 3. Statut podlega ogłoszeniu w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 • 80.  Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów Gminy regulują przepisy instrukcja kancelaryjna.
 • 81.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 95 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 985
z późn. zm.),

7) ustawy z. dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014),

8) ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).

 

Załącznik Nr  1

MAPA

(grafikę pominięto)

 

Załącznik Nr  2  36  

WYKAZ

GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie.
 3. Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu.
 4. Przedszkole Samorządowe w Stroniu.
 5. Przedszkole Samorządowe w Stryszowie.
 6. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
 7. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Stryszowie.
 8. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce.
 9. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
 10. Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zakrzowie.
 11. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie.
 12. Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Środowisko" sp. z o.o. w Stryszowie.

 

Załącznik Nr  3  37  

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Rady Gminy w Stryszowie

 • 1.  Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" wykonuje ustawowe zadania kontrolne Rady Gminy w granicach ustalonych przez Radę a dotyczące działalności Wójta, sołectw i jednostek organizacyjnych podporządkowanych gminie. W skład Komisji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
 • 2.  Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy, Regulaminu Rady oraz niniejszego Regulaminu.
 • 3.  Komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu.
 • 4. 
 1. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady.
 2. Plan pracy winien zawierać co najmniej terminy odbywania posiedzeń, terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.
 • 5. 
 1. Komisja pracuje według planów pracy, które przedstawia Radzie do akceptacji do końca każdego roku kalendarzowego.
 2. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
 3. Rada zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
 • 6. 
 1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, wybrani bezpośrednio przez Radę.
 2. Przewodniczący Komisji:

1) organizuje pracę Komisji,

2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,

3) składa Radzie sprawozdania z działalności Komisji.

 • 7.  Członkowie Komisji zobowiązani są do:
 1. Przestrzegania regulaminu Komisji.
 2. Aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji,
 3. Bezstronnego i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków.
 • 8. 
 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w czynnościach Komisji w sprawach,
  w których może powstać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawach wyłączenia członka Komisji decyduje Komisja Rewizyjna w formie uchwały.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego decyduje Rada.
 4. Wyłączenie członka Komisji lub Przewodniczącego z udziału w czynnościach Komisji winno być uzasadnione pisemnie.
 • 9. 
 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące członkami Komisji, zaproszone na posiedzenie w charakterze biegłych lub ekspertów.
 3. Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego.
 4. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Komisji.
 5. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję zapadają zwykła większością głosów
  w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
 6. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie Komisji.
 • 10. 
 1. Rozstrzygnięcie Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie Gminy.
 2. Komisja składa pisemne sprawozdanie ze swej działalności przynajmniej raz w roku.
 • 11.  Komisja współpracuje z innymi Komisjami Rady.
 • 12. 
 1. Podstawową formą działalności Komisji są kontrole.
 2. Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta oraz podporządkowanych jednostek organizacyjnych w zakresie:

1) gospodarki finansowej,

2) gospodarowania mieniem komunalnym,

3) przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy, uchwał Rady Gminy określających podstawowe kierunki społeczno-gospodarczej działalności Gminy,

4) realizacji bieżących zadań Gminy.

 • 13.  Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:
 1. Legalności - badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.
 2. Gospodarności.
 3. Rzetelności - badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny.
 • 14.  Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta, kierownika jednostki kontrolowanej
  o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 2 dni przed terminem kontroli.
 • 15. 
 1. Do przeprowadzenia kontroli Komisja Rewizyjna może wyłonić Zespół Kontrolny liczący dwóch członków.
 2. Członkowie Zespołu Kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady.
 3. W upoważnieniu winny być wyszczególnione: termin, przedmiot i zakres kontroli.
 • 16.  Komisja (Zespól Kontrolny) uprawniona jest do:
 1. Wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
 2. Wglądu do dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związanych
  z jej działalnością.
 3. Zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów.
 4. Powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli.
 5. Żądanie od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień
  w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
 6. Przyjmowanie oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.
 • 17. 
 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
 2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych Zespół Kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o postępowaniu z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową.
 3. Działalność Zespołu Kontrolnego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy. Czynności kontrolne winny być wykonywane w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
 • 18.  Zadaniem Komisji (Zespołu Kontrolnego) jest:
 1. Rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego.
 2. Ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
 3. Wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.
 • 19. 
 1. Z przebiegu kontroli Komisja (Zespół Kontrolny) sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji (Zespołu) oraz kierownik jednostki kontrolowanej w terminie
  7 dni od zakończenia kontroli.
 2. Protokół powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz imię i nazwisko kierownika jednostki,

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

6) datę i miejsce podpisania protokołu,

7) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanej jednostki,

8) protokół, może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 1. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz Przewodniczący Rady Gminy, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.
 • 20. 
 1. Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Gminy uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie do 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi jednostki kontrolowanej protokołu pokontrolnego do podpisania.
 • 21. 
 1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy
  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi.
 2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wnioski, o których mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie ustalonym w regulaminie Rady.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do końca marca.
 • 22. 
 1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielanie Wójtowi absolutorium.
 2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię, o której mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
 • 24. 
 1. Komisja składa Radzie w terminie do dnia 30 grudnia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności zawierające w szczególności:

1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

3) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli.

 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 Komisja składa sprawozdanie w terminie określonym przez Radę Gminy.
 • 25.  Obsługę techniczno - biurową prowadzi Urząd Gminy.
 • 26. 
 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową
  w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu Gminy, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej Wójta do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
 • 27. 
 1. Komisja, może na zlecenie Rady lub też w porozumieniu z innymi Komisjami współdziałać w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie, może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji, doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i radnych - członków innych Komisji Rady.
 3. Przewodniczący Komisji może zwracać się do przewodniczących innych Komisji Rady
  o oddelegowanie w skład Zespołu Kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 4. Do członków innych Komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzonej przez Komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
 5. Przewodniczący Rady zapewni koordynację współdziałania poszczególnych Komisji
  w celu ich właściwego ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

Załącznik Nr  4

KOMISJE STAŁE RADY GMINY

ZAKRES DZIAŁANIA

 1. Zakres i kompetencje Komisji Rewizyjnej zgodnie z ustaleniami ustawy o samorządzie gminnym - wprowadzono wprost do treści Statutu Gminy.
 2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 3. Planowanie kierunków rozwoju gospodarczego Gminy.
 4. Opiniowanie spraw wynikających z art. 128 ustawy o finansach publicznych.
 5. Opiniowanie projektu budżetu Gminy.
 6. Okresowa analiza realizacji budżetu.
 7. Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach finansowych.
 8. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych.
 9. Planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej.
 10. Komisja Spraw Społecznych
 11. Analiza działalności służby zdrowia oraz funkcjonowania opieki społecznej.
 12. Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia.
 13. Analiza działalności oświatowo - wychowawczej i formułowanie wniosków w celu jej poprawy.
 14. Analiza działalności placówek kulturalnych i formułowanie wniosków zmierzających do szeroko rozumianego życia kulturalnego.
 15. Zabieganie o stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu masowego.
 16. Działania na rzecz utrzymania stanu porządku publicznego na terenie Gminy.

W sprawach zadań zazębiających się - Komisje podejmują wspólne działania.

 

Załącznik Nr  5 38

REGULAMIN

RADY GMINY W STRYSZOWIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.  Regulamin określa tryb działania Rady Gminy w Stryszowie, sposób obradowania na sesjach i komisjach oraz podejmowania uchwał.
 • 2. 
 1. Rada Gminy działa na sesjach, przy pomocy komisji.
 2. Komisje Rady działają pod kontrolą Rady Gminy, której składają sprawozdania ze swej działalności.

 

SESJE RADY GMINY

 • 3.  Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw.
 • 4. 
 1. (skreślony).
 2. Na ostatniej sesji w roku, Rada Gminy na wniosek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji w następnym roku.
 3. Rada Gminy w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów wskazanych
  w ust. 1 i 2.

 

III.

PRZYGOTOWANIE SESJI

 • 5. 
 1. Sesję przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
 2. 0 terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub maili, lub w inny skuteczny sposób lub w inny skuteczny sposób.
 3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zawiadomienia na takich samych zasadach jak radnych, sołtysów wsi, o sesji Rady.
 4. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę
  o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.

Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalania porządku obrad.

 • 6.  Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.
 • 7.  Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej
  i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

OBRADY

 • 8. 
 1. Sesje Rady są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad podaje się do wiadomości publicznej mieszkańców najpóźniej na 3 dni przed sesją poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.
 2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
 • 9.  Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową zgodnie
  z treścią ustawy o ochronie informacji niejawnych, jawność sesji lub jej części zostają wyłączone i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, przy czym osoby zaproszone do udziału w sesji w myśl § 6 regulaminu mogą być obecne na sesji, o ile Rada tak zadecyduje.
 • 10.  Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu radny (quorum) chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
 • 11. 
 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek przewodniczącego obrad Rady bądź radnych można postanowić o przerwaniu sesji
  i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
 2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nie przewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.
 3. O przerwaniu sesji, o której mowa w ust. 1 decyduje Rada Gminy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 • 12. 
 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swą moc.
 2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia nie przybyli lub bez należytego usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.
 3. Radni, którzy doprowadzili do sytuacji wskazanej w ust. 1 ponoszą solidarnie poniesione przez Gminę ewentualne koszty przerwanej sesji.
 • 13. 
 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: "Otwieram sesję Rady Gminy w Stryszowie".
 2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 11 regulaminu.
 • 14. 
 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad Rady.
 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny lub Wójt.
 3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad
  i nie musi być odczytywany w toku sesji.
 4. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 i 2, Rada uchwala porządek obrad sesji.
 • 15. 
 1. W porządku obrad każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych, a także krótką informację Wójta o podejmowanych działaniach od ostatniej sesji.
 2. Interpelacje składa się pisemnie lub ustnie w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winny one być sformułowane jasno i zwięźle.
 3. Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację pisemną
  w formie pisemnej nie później niż 30 dni, a ustną, na interpelację najpóźniej na następnej sesji.
 4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce przewodniczącego obrad w czasie sesji lub jeszcze przed jej rozpoczęciem na ręce Przewodniczącego Rady lub w biurze rady.
 5. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.
 • 16. 
 1. Porządek obrad zwyczajnej sesji Rady winien obejmować sprawozdanie Wójta
  z wykonania uchwał Rady.
 2. Sprawozdanie składa Wójt a w przypadku sprawozdania Komisji Rady, Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca.
 • 17. 
 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku, otwierając
  i zamykając dyskusję nad każdym z punktów; w uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
 2. Przewodniczący udziela radnym głosu według kolejności zgłoszeń, może także
  w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
 • 18. 
 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Radny Wójt oraz zaproszeni goście nie może zabrać głosu bez zgody przewodniczącego obrad, który udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 3. Przewodniczący może czynić radnym uwagi, dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
 4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 5. Postanowienie ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.
 • 19. 
 1. Na wniosek radnego przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszonego w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.
 2. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

1) stwierdzenia quorum,

2) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad, zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

3) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

4) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów, przeliczenia głosów,

5) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.

 1. Wnioski formalne przewodniczący poddaje pod głosowanie członków Rady, po dopuszczeniu w dyskusji dwóch głosów "za" i dwóch głosów "przeciw" wnioskowi, po czym rozstrzyga się sprawę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 • 20. 
 1. Sołtysom zaproszonym na sesję udziela się głosu w dyskusji w sprawach dotyczących ich sołectw.
 2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością lub poza porządkiem obrad gościom.
 3. Osobom nie zaproszonym na sesję spośród publiczności udziela się głosu w ostatnim punkcie porządku obrad "Zapytania, dyskusja, wolne wnioski" przy czym przepis § 18 stosuje się odpowiednio.
 4. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 • 21. 
 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę : "Zamykam sesję Rady Gminy w Stryszowie".
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 • 22. 
 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego obrad Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.
 2. Uchwalenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
 • 23.  Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.
 • 24. 
 1. Pracownik Urzędu Gminy z każdej sesji Rady sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia uwzględniając jednoznaczną identyfikację oddanego głosu przez radnego.
 2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienie osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.
 3. Kopie uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia sesji Wójtowi Gminy, a wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań.
 4. Protokół z sesji wykłada się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na każdej następnej sesji a także zamieszcza się na stronie BIP gminy.
 5. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący, po wysłuchaniu protokolanta.
 6. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 5 nie będzie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady.
 • 25.  W sprawach związanych z działalnością Rady pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta, podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Rady.
 • 26. 
 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg,
  a w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności obrad,

3) nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) uchwalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", a przy tajnym głosowaniu załącznikiem do protokołu są protokoły powołanej przez Radę Komisji Skrutacyjnej,

8) podpis przewodniczącego i protokolanta.

 1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji
  w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

 

UCHWAŁY

 • 27.  Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych
  w protokole sesji.
 • 28.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 • 29. 
 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: komisje Rady, Wójt i radni, grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy posiadających prawo wybierania stosownie do ustawy regulującej wybory do rad gmin.

1a.  Projekt uchwały mieszkańców musi zawierać uzasadnienie oraz listę osób popierających pozwalającą stwierdzić, że jest to mieszkaniec Gminy Stryszów oraz fakt poparcia. Każda strona listy musi zawierać w nagłówku jednoznaczne stwierdzenie czego projekt dotyczy
i wskazywać imię i nazwisko osoby występującej w imieniu wszystkich wnioskodawców. Lista musi zawierać czytelne dane wnioskodawców tj. imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz podpis.

1b.  Projekt mieszkańców powinien zostać rozpatrzony przez Radę, nie później niż
w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia. Przed jego rozpatrzeniem Przewodniczący występuje do Wójta, właściwych komisji Rady i innych instytucji o opinię.

 1. Projekty uchwał przygotowane przez Wójta opiniują właściwe komisje Rady.
 2. Projekty zgłoszone przez komisje są opiniowane przez Wójta (nie dotyczy to Komisji Rewizyjnej).
 3. Wójt i właściwe komisje opiniują projekty uchwał zgłaszane przez radnych.
 4. Radni otrzymują projekty uchwał.
 5. Na sesji Rady nie mogą być podejmowane uchwały, nie objęte zatwierdzonym porządkiem obrad.
 • 30.  Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

1) datę i tytuł,

2) podstawę prawną,

3) dokładną merytoryczną treść uchwały,

4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,

6) nadto inne elementy w razie konieczności np.: opisową treść wstępną, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie, itp.

 • 31.  Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi) kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.
 • 32. 
 1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
 • 33.  Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.
 • 34.  Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwały o nie udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium w terminie 7 dni od ich podjęcia.

 

KOMISJE RADY GMINY

 • 35. 
 1. Komisje Rady podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań.
 2. Skład liczbowy stałych komisji Rady wynosi:

1) Komisji Rewizyjna w liczbie 5 członków,

2) Komisja Finansów i Rozwoju w liczbie 5 członków,

3) Komisja Spraw Społecznych w liczbie 4 członków.

 1. Radny sam wybiera do której komisji chce należeć, w przypadku zgłoszenia większej liczby radnych do jednej komisji podejmuje się negocjacje, a w przypadku braku porozumienia o przynależności decyduje głosowanie.
 • 36. 
 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze Gminy.
 3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami.

Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

 • 37. 
 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca, przy czym uprawnienia zastępcy przewodniczącego dotyczą tylko wewnętrznego toku prac komisji.
 2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji.
 3. Szczegółowe zasady działania w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działają
  w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, a w przypadku nie ustalenia tych zasad stosuje się odpowiednie przepisy regulaminowe.
 • 38. 
 1. Przewodniczący stałych komisji co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do niestałych komisji i zespołów powoływanych przez Radę (za wyjątkiem komisji i zespołów działających doraźnie).
 • 39.  Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

 

VII.

RADNI

 • 40. 
 1. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

1) informowanie wyborców o stanie Gminy,

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady, propagowanie zamierzeń
i dokonań Rady,

3) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,

4) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące, co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
 2. Kluby radnych w swych działaniach powinny kierować się obyczajami demokratycznymi oraz wspierać radnych w ich prawach i powinnościach, wypływających z zasady mandatu wolnego, a także z zasady reprezentacji określonej ustawowymi przepisami.
 3. Klub przekazuje Przewodniczącemu bez zbędnej zwłoki:

1) informację o utworzeniu klubu wraz z imienną listą członków klubu oraz składem kierownictwa klubu,

2) informację o zmianie w składzie: klubu lub kierownictwa klubu.

 1. Klub ustala zasady swej organizacji.
 • 41. 
 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń i innych prac komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.
 2. Radni mają prawo kierować do Wójta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.
 • 42. 
 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.
 • 43. 
 1. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy
  w Radzie.
 2. Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady,
  a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia i uchybienia w ich pracy. Może również udzielić "regulaminowego ostrzeżenia".
 • 44.  (skreślony).
 • 45. 
 1. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.
 4. Uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 zapadają zwykłą większością głosów.
 • 46.  Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierających określenie terminu i charakteru zajęć przez Przewodniczącego Rady.
 • 47. 
 1. Wójt Gminy udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.
 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do sesji Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

VIII.

TRYB GŁOSOWANIA

 • 48. 
 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad oznajmia, że Rada przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko do zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem radnych przez Przewodniczącego do głosowania.
 2. Głosowanie jawne odbywa się przez:

1) podniesienie ręki,

2) użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego (głosowanie imienne).

 1. Głosowanie jawne przez podniesienie ręki przeprowadza przewodniczący obrad przeliczając głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumując je, porównuje z listą radnych obecnych na sesji nakazując odnotowanie imienne wyników głosowania
  w protokole.
 2. Głosowanie tajne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny; radni kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez Przewodniczącego obrad, wrzucają swoje kartki do urny.

Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzech radnych wybranych przez sesję Rady.

 1. Wyniki głosowania jawnego przez podniesienie ręki ogłasza przewodniczący obrad.
 • 49. 
 1. Głosowanie tajne stosuje się gdy wymaga tego ustawa.
 2. W głosowaniu tajnym, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
 3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
 4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.
 5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.
 • 50. 
 1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów
  i zarządza wybory.
 • 51. 
 1. Wymóg uzyskania zwykłej większości głosów jest spełniony, jeżeli za wnioskiem (kandydaturą) opowie się większa liczba głosujących niż przeciwko wnioskowi.

Liczba głosów za wnioskiem /kandydaturą/ może być przy tym mniejsza od liczby głosów przeciwnych wnioskowi i wstrzymujących się.

 1. Bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów "za" większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów ("przeciw" lub "wstrzymujących się").

Przy parzystej liczbie głosów stosuje się regułę 50 + 1 głos. Przy nieparzystej liczbie głosów - jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

 

ABSOLUTORIUM

 • 52. 
 1. Coroczne sprawozdanie z wykonania budżetu Rada przyjmuje w głosowaniu jawnym.
 2. Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem, Rada w jawnym głosowaniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, decyduje o absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 3. Nie udzielenie absolutorium Wójtowi jest równoznaczne z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie o odwołanie Wójta (która może być głosowana dopiero na kolejnej sesji Rady, zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od podjęcia uchwały o nie udzieleniu absolutorium).

 

WSPÓLNE SESJE RAD GMIN

 • 53. 
 1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami, w szczególności dla rozpatrzenia
  i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych rad.
 • 54. 
 1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych
  z każdej rady.
 2. Przewodniczący rad uczestniczących we wspólnej sesji ustalają przewodniczącego obrad wspólnej sesji.
 3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady biorące udział we wspólnej sesji.
 4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

 

XII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 55. 
 1. Niniejszy regulamin stanowi część składową (załącznik) do Statutu Gminy.
 2. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Statutu Gminy (jako jego integralna część).

* Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PR 0911/64/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r. Wojewoda Małopolski stwierdził, nieważność § 28, 40 ust. 2 § 44 ust. 1 i 2 § 45 ust. 4 oraz § 52 ust. 2 załącznika Nr 5 "Regulamin R. G. w Stryszowie"

1 § 5a dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

2 § 5b dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

3 § 5c dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

4 § 16 ust. 3 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

5 § 18a dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXI/143/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. (Małop.09.543.4077) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 września 2009 r.

6 § 18b dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXI/143/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. (Małop.09.543.4077) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 września 2009 r.

7 § 18c dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXI/143/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. (Małop.09.543.4077) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 września 2009 r.

8 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a uchwały nr XXV/209/2017 z dnia
30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

9 § 20 ust. 3 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a uchwały nr XXV/209/2017 z dnia
30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

10 § 20 ust. 6 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b i c uchwały nr XXV/209/2017 z dnia
30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

11 § 21 ust. 3 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

12 § 22 ust. 4 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

13 § 27 ust. 1 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

14 § 28 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 7 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

15 § 29 ust. 2 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 8 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

16 § 30 ust. 3 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 9 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

17 § 33 ust. 2 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 10 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

18 § 33 ust. 3 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 10 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

19 § 33 ust. 5 skreślony przez § 1 uchwały nr IV/19/07 z dnia 21 lutego 2007 r. (Małop.07.326.2184) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 maja 2007 r.

20 § 38 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 11 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

21 § 40 ust. 3 dodany przez § 1 ust. 1 pkt 12 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

22 § 46 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 13 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia
30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

23 § 55 ust. 3 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 14 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

24 § 60 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 15 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

25 § 65 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 16 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

26 § 67:- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXI/143/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. (Małop.09.543.4077) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 września 2009 r.- zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 17 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

27 § 68:- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XXI/143/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. (Małop.09.543.4077) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 września 2009 r.- zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 18 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

28 § 70 pkt 2 skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 19 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

29 § 70 pkt 4 skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 19 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

30 § 70 pkt 6 skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 19 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

31 § 71 skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 20 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

32 § 72 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 20 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

33 § 74 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 21 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

34 § 75 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 22 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

35 § 78 ust. 4 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 23 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

36 Załącznik nr 2:- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXX/247/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (Małop.14.2418) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 maja 2014 r.- zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 1-4 i 6 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.- zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 5 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2017 r.

37 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 ust. 3 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.

38 Załącznik nr 5:- zmieniony przez § 1 uchwały nr VI/41/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. (Małop.03.383.4046) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 listopada 2003 r.- zmieniony przez § 1 uchwały nr VII/45/03 z dnia 11 września 2003 r. (Małop.03.383.4048) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 listopada 2003 r.- zmieniony przez § 1 us.t 4 uchwały nr XXV/209/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (Małop.17.4831) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.