"Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej"

Projekt  realizowany  w  ramach  8  Osi  Priorytetowej  Rynek  pracy  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Małopolskiego  2014-2020,  Działanie  8.3  Wsparcie  na  zakładanie  działalności  gospodarczej,
Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe
wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.
 
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
 zaprasza do udziału w projekcie  
"Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej",  
w ramach którego przyznawane są:
 
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 22 700 zł.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego - 13.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 1 O § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017.1257 t.j.),
z a w i a d a m i a m
o zebraniu dodatkowych dokumentów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w następstwie:

 • stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 30 czerwca 2016 roku., znak: SR-IV.7322.1.253.2015.JR
 • podtrzymania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem z dnia 29 maja br., znak: IPR-213-14/BT/2017/173 wniosku w przedmiotowej sprawie w wyniku skreślenia z wykazu terenów zamkniętych działek Zbiornika Wodnego Świnna Poręba wraz z dodatkowym wnioskiem o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji

DO POBRANIA PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - PDF

Jak pozyskać dotację na realizację zaplanowanych przedsięwzięć!

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- doradcze

 Stryszów – 18.05.2017 r.  godz. 16:00 – Urząd Gminy

I moduł

„Jak pozyskać dotację na realizację zaplanowanych przedsięwzięć!”
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

 II moduł

„Realizacja i rozliczenie projektów!

w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez
LGD „Gościniec 4 żywiołów, tworzenie inicjatyw klastrowych”

Czytaj więcej...

Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 !!! ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej
kwoty płatności.
Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności W zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.
Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.
Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Harmonogram pracy biura ARiMR w Wadowicach

Druga edycja Budżetu Obywatelskiego Małopolski - Wadowice 16 maj 2017r.

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

         Miejsce i termin spotkania dla powiatu wadowickiego: 16 maja 2017 r. (wtorek), godzina 18.00, Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1, Wadowice.

Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu. W związku z powyższym prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji tak szeroko, jak to tylko możliwe.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

Z poważaniem,

Piotr Hertig – Kierownik Agendy Zamiejscowej UMWM w Oświęcimiu
kontakt tel.: 33-8433928, fax: 33-8423264

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacjii  restrukturyzacji  przedsiębiorstwa  państwowego  „Polskie  Koleje   Państwowe”  (t.j.  Dz.U. z 2014 r., poz. 1160 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI
zawiadamia,  że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawach stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa  własności  nieruchomości  zajętych  pod  linie  kolejowe  na  rzecz  Skarbu  Państwa  oraz prawa  użytkowania  wieczystego  gruntu  i  prawa  własności  budynków,  budowli  i  urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., stanowiących:
-  działkę  nr  68/4  o  pow.  0,01  ha,  położoną  w  Zborowicach,  gmina  Ciężkowice  –  obszar  wiejski, powiat tarnowski,
-  działkę  nr  57/5  o  pow.  0,02  ha,  położoną  w  Zborowicach,  gmina  Ciężkowice  –  obszar wiejski, powiat tarnowski,
-  działkę  nr  57/3  o  pow.  0,02  ha,  położoną  w  Zborowicach,  gmina  Ciężkowice  –  obszar wiejski, powiat tarnowski,  
-  działkę nr 2079/2 o pow. 0,0143 ha, położoną w Leńczach, gmina Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski, powiat wadowicki
-  działkę  nr  3603  o  pow.  0,0579  ha,  położoną  w  Stryszowie,  gmina  Stryszów,  powiat wadowicki,
-  działkę nr 503/29 o pow. 0,0206 ha, położoną w obrębie 5, jednostka  ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
-  działkę nr 502/18 o pow. 0,0538 ha, położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
-   działkę nr 502/20 o pow. 0,0241 ha, położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
-  działkę nr 271 o pow. 0,0015 ha, położoną w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, miasto Kraków,
-   1/6 część działki nr 13/54 o pow. 0,8428 ha, położoną w obrębie 9, jednostka ewidencyjna Kraków – Nowa Huta, miasto Kraków.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym
przysługują  prawa  rzeczowe  do  nieruchomości  określonych  w  obwieszczeniu,  zostaną
wydane decyzje o stwierdzeniu nabycia tej nieruchomości przez uprawnione podmioty.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

FIO Małopolska Lokalnie - 5000 złotych na lokalną inicjatywę

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać do 5000 zł na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji. W ramach programu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii: inicjatywy lokalne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego i dotacje na rozwój organizacji - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych oraz bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: doposażenie sprzętowe, oprogramowanie, szkolenia, itd. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w województwie małopolskim.

Czytaj więcej...

Złóż PIT w sobotę 8 kwietnia - zaprasza Urząd Skarbowy w Wadowicach

Urząd Skarbowy w Wadowicach zaprasza na Dzień Otwarty. Już w najbliższą sobotę 8 kwietnia, urzędnicy będą czekać na podatników, by pomóc im wypełnić i wysłać PIT przez system e‑Deklaracje lub udzielić informacji o ulgach i odliczeniachTermin rozliczenia rocznego zeznania podatkowego mija w tym roku we wtorek 2 maja, jednak nie warto czekać z rozliczeniem do końca tego okresu. Wszyscy, którzy zamierzają osobiście złożyć lub wysłać deklarację podatkową przez Internet, mogą odwiedzić Urząd Skarbowy w Wadowicach  w sobotę 8 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00.

Czytaj więcej...

Projekt "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej"

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
zaprasza do udziału w projekcie
"Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej",
w ramach którego przyznawane są
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 22 700 zł.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt w Urzędzie Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w terminie do dnia 14 marca 2017 r.

Czytaj więcej...

BADANIE OSTROŚCI WZROKU - PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY

ZAPRASZAMY NA BADANIE OSTROŚCI WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

W dniu: 21.02.2017r. w Ośrodku Zdrowia Stryszowie 557

w godzinach od: 14:00 do 16:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (33)879-74-95  Badanie ostrości wzroku- koszt 5zł

Pomiar ciśnienia śródgałkowego - koszt 10zł (Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 21.02.2017r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy OKO-LUX sp. z o.o.

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, na terenie m. Krakowa, powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

Czytaj więcej...

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Informuje

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalenia prawa i wypłata pomocy pieniężnej  kombatantom, ofiarom represji i wdowcom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art 19b ust1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1255)

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są publikowane na stronie internetowej Urzędu : www.kombatanci.gov.pl

Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosiło nabór fiszek projektowych w terminie od 4 do 13 stycznia 2017 r.

W związku z planowanym w terminie  od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

w ramach zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój działalności gospodarczej; Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Przedsięwzięcia

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

 OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Rodzaj zanieczyszczenia: Podwyższenie stężenia Pyłu PM 10 w powietrzu. Przewidywana prognozowana wielkość zanieczyszczenia Od 75 μg/m3 - 200 μg/m3, miejscami powyżej 200 μg/m3 Obszar Małopolska południowa, zachodnia Termin 22.12.2016-24.12.2016
Uwaga - Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej...

Jesienna akcja szczepenia lisów - 26 września - 5 października 2016r.

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego
W dniach od 26 września do 5 października 2016 r. zostanie przeprowadzone
ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykłiny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

Materiały:
1. Komunikat - PDF
2. Wskazówki dla mieszkańców - PDF

 

 

BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)  

W dniu: 16.11.2016r. w Ośrodku Zdrowia w Stryszowie 557
w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku  oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy Zapisy telefonicznie (33)879-74-95 Koszt badania ostrości wzroku – Koszt 5zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – Koszt 10zł(Badanie Dodatkowe) Zapisy prowadzone będą do dnia 16.11.2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu  zaprasza do udziału w projektach, w ramach których osoby nieaktywne zawodowo mogą otrzymać bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz staże zawodowe z wypłatą stypendium stażowego. Wsparcie będzie świadczone na terenie Małopolski Zachodniej. Szczegółowe informacje zamieszczone są na ulotkach, plakatach i stronie internetowej www.szih.pl w zakładce „projekty aktualnie realizowane”. informacje i biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 tel. 33 8475475

Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej.

Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej.
PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE DO 31-12-2017

W czasie trwania projektu zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi, atrakcyjne szkolenia i zwrot kosztów dojazdów, opiekę mentora, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także płatne staże (min. 3 miesięczne) i pomoc w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, bądź też składać osobiście w biurze regionalnym projektu: Kolbark, ul. Źródlana 3(siedziba Stowarzyszenia KLUCZ) 
32-310 Klucze https://goo.gl/maps/pnoFq9cm6Js

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE ZASIŁEK SZKOLNY - 18.08.2016r.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Biurze Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu w terminie NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA MIESIĄCE OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE TEGO ZASIŁKU.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ponadto warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Stryszów.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

POBIERZ WNIOSEK - DOC

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE - 18.08.2016

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE.

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać stypendium szkolne.

Czytaj więcej...

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne szkolenie połączone z warsztatami nt. „Możliwości pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020”

LGD „Gościniec 4 żywiołów”
zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne
szkolenie połączone z warsztatami nt.
„Możliwości pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020”

Stryszów - 19.VIII.2016 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy
Lanckorona 25.VIII. 2016r. godz. 16:00 – Biuro LGD
Mucharz - 26.VIII.2016. godz. 16:00 - Urząd Gminy
Kalwaria Zebrzydowska 29.VIII.2016 r. godz. 16:00 – CKSiT/  Pawilon sportowo – turystyczny

Więcej informacji.

Projekt "Naprzeciw zmianom" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

Realizujemy projekt pt. „Naprzeciw zmianom” , który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacyjnych dla osób poszukujących pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa.
 
Naszym głównym celem jest znalezienie zatrudnienie osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.
 
Wparcie w ramach naszego projektu skierowane jest do 120 osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia (klientów OPS), które zamieszkują na terenie powiatu wadowickiego.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 79

Województwo małopolskie - burze z gradem/2 - od godz. 12:00 dnia 27.07.2016 do godz. 23:00 dnia 27.07.2016.
Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78

Od godz. 12:00 dnia 26.07.2016 do godz. 22:00 dnia 26.07.2016 Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 20 mm do 40mm, lokalnie na południu województwa małopolskiego do 50 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r. dotyczące zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz.1367, z późn.  zm. 1 ),  na  następujących  obszarach  województwa  małopolskiego   i   w  następujących,  niżej wskazanych dniach i godzinach:
1) w  dniu  27  lipca  2016  r.  od  godziny  12.00  do  22.00  na  terenie  Miasta  Krakowa  i  powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
2) w  dniu  28  lipca  2016  r.  od  godziny  5.00  do  22.00  na  terenie  Miasta  Krakowa  i  powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
3) w  dniu  29  lipca  2016  r.  od  godziny  5.00  do  22.00  na  terenie  Miasta  Krakowa,  powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
4) w  dniu  30  lipca  2016  r.  od  godziny  5.00  do  24.00  na  terenie  Miasta  Krakowa,  powiatu krakowskiego,  powiatu  wielickiego,  powiatu  wadowickiego,  powiatu  myślenickiego,  powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
5) w  dniu  31  lipca  2016  r.  od  godziny  5.00  do  22.00  na  terenie  Miasta  Krakowa,  powiatu krakowskiego,  powiatu  wielickiego,  powiatu  wadowickiego,  powiatu  myślenickiego,  powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
6)   w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 15.00 na terenie Miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4. 

Pełna treść - OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016r. - PDF

Punkty konsultacyjne na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Zapraszamy mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów” do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w punktach konsultacyjnych, które zostały otwarte na terenie gminy: Mucharz, Stryszów i Kalwaria Zebrzydowska.

Punkty będą otwarte w zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Gmina

Dzień

Godziny otwarcia

Miejsce

1

Gmina Mucharz

19 lipiec

2,16,23,30 sierpień

od 15:00

do 16:00

Urząd Gminy

2

Gmina Stryszów

20 lipiec

3,17,24,31 sierpień

od 15:00

do 16:00

Urząd Gminy - Sala Sesyjna

3

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

20 lipiec

10,17,24,31 sierpień

od 15:00

do 16:00

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Czytaj więcej...

„APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych”

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
- zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
- w wieku od 15 do 29 lat
- bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą  (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

Studenci  studiów  zaocznych  są  osobami,  które  mogą  wziąć  udział  w  projekcie  pod  warunkiem  spełnienia powyższych kryteriów.

DO POBRANIA:   INFORMACJA.PDF      oraz     PLAKAT.PDF

kontakt:
Biuro projektu:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków
tel./fax 12 412 13 00, 519-746-920
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Konkurs na „Najlepsze Ciasto z Owocami” rozstrzygnięty!

12 czerwca 2016 roku w Jastrzębi odbył się konkurs na „Najlepsze ciasto z owocami”, który towarzyszył XIX Festynowi Szkolnemu. Ocenie poddano 26 ciast z owocami dostarczonych przez mieszkańców terenu obejmującego LGD Gościniec 4 żywiołów. Jury konkursu w składzie: Anna Witalis-Zdrzeniecka, Tadeusz Łopata, Danuta Jaworska, Maciej Szymanowski oraz Małgorzata Dziadkowiec stanęło przed trudnym zadaniem, gdyż wszystkie ciasta stanowiły swego rodzaju słodkie arcydzieła.

Czytaj więcej...

Projekt "Kierunek Kariera"

Współczesny  świat,  w  tym  technologie,  zmieniają  się  bardzo  szybko,  dlatego  niezbędne  jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Z myślą o mieszkańcach naszego regionu, chcąc  wesprzeć  ich  w  rozwoju  osobistym  i  zawodowym,  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Krakowie  od stycznia  2016  roku  rozpoczął  realizację  projektu  “Kierunek  Kariera”.  Założono,  że  do  2023  roku w projekcie weźmie udział 46 tysięcy pracujących Małopolan, w tym m.in. skorzysta  z nowej usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, pod nazwą Bilans Kariery. 

Usługa ta skierowana jest do wszystkich, którzy:

 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; 
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie, co najwyżej na poziomie zdanej matury lub mają powyżej 50. lat i dowolne wykształcenie; 
 • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.

Czytaj więcej...

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Metody zbierania danych:

 • samodzielne wypełnianie formularza przez Internet (CAWI/CAII)
 • wywiad telefoniczny (CATI)
 • wywiad bezpośrednio z ankieterem statystycznym (CAPI)

Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii (22) 279 99 99

"Busem Do Marzeń" Przez Łękawicę

W środę 20.04  na zaproszenie koordynatora młodych gospodarzy Światowych Dni Młodzieży w Łękawicy Krzysztofa Adamczyka, do Parafii św. Józefa Robotnika przyjechała prężnie działająca ekipa projektu "Busem Do Marzeń". Młodzi wolontariusze z Kalwarii Zebrzydowskiej podzielili się z młodszymi kolegami z Łękawicy wieloma cennymi doświadczeniami zdobytymi podczas ponad dwurocznego działania projektu.

Czytaj więcej...

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach. 

Czytaj więcej...

Wskazówki dla przyszłych wnioskodawców o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 plus)

Ze  względów  bezpieczeństwa  (oszustwa,  próby  wyłudzenia  danych,  itp.)  przed wypełnieniem  i  złożeniem  wniosku  istotne  jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  iż:

 • Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wpłatę świadczenia 500 plus  nie  pobiera  za  to  opłat  –  wypełnianie  i  składanie  wniosków  jest  całkowicie bezpłatne.
 • Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus  nie  żąda  od  swoich  klientów  podawania  lub  potwierdzania  drogą  mailową  lub SMS-ową  danych  takich  jak:  imię  i  nazwisko,  numer  dowodu  osobistego,  PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.
 • Należy  zachować  szczególną  ostrożność  w  przypadku  otrzymania  maila  lub  SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera.
 • Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).
 • Przy  wypełnianiu  i  wysyłaniu  wniosku  o  wypłatę  500  plus  najlepiej  bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program, ewentualnie skorzystać z bezpiecznej strony: https://rodzina500plus.gov.pl/
 • Jeśli  w  wyglądzie  strony  cokolwiek  wzbudzi  państwa  zaniepokojenie,  przed zalogowaniem się do systemu transakcyjnego należy skontaktować się z konsultantem infolinii.
 • Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego  oprogramowania  i  regularnie  je  aktualizować.  Trzeba  też  dbać o bezpieczeństwo  własnego  komputera  poprzez  stosowanie  aktualizowanych  na bieżąco  programów  antywirusowych  oraz  firewalla.  Jeżeli  tylko  jest  to  możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.
 • Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie  internetowej  przypominającej  serwis  transakcyjny/stronę  związaną z programem  500  plus  itp.  należy  niezwłocznie  skontaktować  się  z  konsultantem banku.

Budżet obywatelski na poziomie regionalnym


BUDŻET OBYWATELSKI MAŁOPOLSKI 
W roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Jest to pionierskie w Polsce przedsięwzięcie na tak szeroką skalę. Standardy partycypacji społecznej wymagają , aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami Małopolski. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.

Termin spotkania w powiecie wadowickim:

25.04.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Wadowickie Centrum Kultury, sala Kameralna, ul. Teatralna 1.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl