Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka

 

Informacja Wojewody Małopolskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zadania obejmującego przebudowę przepustów zlokalizowanych w ciągu linii kolejowej w Zakrzowie i Stryszowie, realizowanego  w ramach inwestycji pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka".

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 06 grudnia 2018 r. decyzji Nr 55/BZ/2018 z 06 grudnia 2018 r., znak: WI-XI.7840.1.195.2018.PZ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: Przebudowa przepustu w km 22+961, przebudowa przepustu w km 30+832, przebudowa przepustu w km 32+904, rozbiórka przepustu w km 34+022, przebudowa przepustu w km 34+545 w ramach inwestycji pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka” realizowane w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” od km 6+700 do km 45+418. Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów, miejscowość Kalwaria Zebrzydowska, Zakrzów, Stryszów, działka ewidencyjna numer: 5113/2 obręb 0005 jednostka ewidencyjna 121803_4 Kalwaria Zebrzydowska – miasto; 3727/1 obręb 0006 Zakrzów jednostka ewidencyjna 121807_2 Stryszów; 7183/10 obręb 0005 Stryszów jednostka ewidencyjna 121807_2 Stryszów (teren zamknięty).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 68, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.