Informacja Wojewody Małopolskiego - 15.06.2018r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zmianami)

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 30 maja 2018 r. decyzji Nr 20/BZ/2018 znak: WI-XI.7840.1.67.2018.EJ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 06.04.2017 r., złożony 06 kwietnia 2018 r. (uzupełniony 27.04.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Macieja Hujara w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-374 Warszawa, inwestycji: Przebudowa peronów w ramach inwestycji: Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane od km 0,700 do km 45,418 - branża Obiekty Obsługi Podróżnych i Mała Architektura. Obiekty podlegające przebudowie: peron p.o. Rzozów w km 4,103, peron st. Radziszów w km 7,181, peron p.o. Wola Radziszowska w km 10,353, peron p.o. Podolany w km 12,355, peron st. Leńcze w km 14,624, peron p.o. Przytkowice w km 18,793, peron st. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona w km 22,255, peron st. Stronie w km 28,960, peron st. Stryszów w km 33,074.

 

Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Skawina, miejscowości: Radziszów, Wola Radziszowska, działki ewidencyjne numer 24/4, 24/9 jednostka ewidencyjna 120509_2 Skawina, obręb 0012 Radziszów, działka ewidencyjna numer 869/2 jednostka ewidencyjna 121509_2 Skawina, obręb 0015 Wola Radziszowska, powiat wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska, miejscowości: Podolany, Leńcze, Przytkowice, Zebrzydowice, Kalwaria Zebrzydowska, działka ewidencyjna numer 578/2 jednostka ewidencyjna 121803_5 Kalwaria Zebrzydowska, obręb 0006 Podolany, działki ewidencyjne numer 2632/9 i 2632/5 jednostka ewidencyjna 121803_5 Kalwaria Zebrzydowska, obręb 0005 Leńcze, działka ewidencyjna numer 1612/9 jednostka ewidencyjna 121803_5 Kalwaria Zebrzydowska, obręb 0007 Przytkowice, działka ewidencyjna numer 2503/3 jednostka ewidencyjna 121803_5 Kalwaria Zebrzydowska, obręb 0011 Zebrzydowice, działka ewidencyjna numer 4005/9 jednostka ewidencyjna 121803_4 Kalwaria Zebrzydowska - miasto, obręb 0004, powiat wadowicki, gmina Stryszów, miejscowości: Zakrzów i Stryszów, działka ewidencyjna numer 7183/10 jednostka ewidencyjna 121807_2 Stryszów, obręb 0005 Stryszów, działka ewidencyjna numer 3727/1 jednostka ewidencyjna 121807_2 Stryszów, obręb 0006 Zakrzów.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12 39 21 490, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 900–1700, wtorek – piątek w godz. 730–1530.