Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT - 2018r.

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami  VAT  (lub  ich  kopiami)
    stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju  napędowego  w  okresie  od  1  sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w  terminie  od  1  sierpnia  2018  r.  do  31  sierpnia  2018  r.  należy  złożyć odpowiedni  wniosek  do  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta, w  zależności  od  miejsca  położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami  VAT
    (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  lutego  2018  r.  do  31  lipca  2018  r.  w  ramach  limitu  zwrotu  podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00  zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

 

 

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku.
1. W 2018 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta  rolnego (w tym dzierżawcy)  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie  oleju  napędowego  wykorzystanego  do  produkcji  rolnej  do  wysokości  limitu  zwrotu
określonego na 2018 r., w dwóch terminach, tj.
a)  od  1  lutego  2018  r.  do  28  lutego  2018  r.  producent  składa  wniosek  o  zwrot  podatku
akcyzowego  wraz  z  fakturami  VAT  (lub  ich  kopiami)  dokumentującymi  zakup  oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
b) od  1  sierpnia  2018  r.  do  31  sierpnia  2018  r.  producent  składa  wniosek  o  zwrot  podatku
akcyzowego  wraz  z  fakturami  VAT  (lub  ich  kopiami)  potwierdzającymi  zakup  oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
3.  Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku  akcyzowego  przysługuje  temu  współposiadaczowi,  co  do  którego  pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy
współmałżonków).
5. W  przypadku,  gdy  producent  rolny  podlega  wpisowi  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  we
wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6. Wzór  wniosku  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego
wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej  został  ogłoszony  w  drodze  rozporządzenia  Ministra
Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  28  czerwca  2013  r.  w  sprawie  wzoru  wniosku  o  zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej  (Dz.  U.  poz.  789)  i  jest  również  dostępny  na  stronach  internetowych  urzędów  gmin,
urzędów  wojewódzkich,  ośrodków  doradztwa  rolniczego  oraz  Ministerstwa  Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów  i  usług  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  710,  z  późn.  zm.).  Kwotę  zwrotu  podatku
akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej,
wynikającej  z  faktur  VAT  oraz  stawki  zwrotu  do  1  litra  określonej  w  rozporządzeniu  Rady
Ministrów  z  dnia  17  listopada  2017  r.  w  sprawie  stawki  zwrotu  podatku  akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w
2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa
niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86
oraz  powierzchni  użytków  rolnych  będących  w  posiadaniu  lub  współposiadaniu  producenta
rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień
1  lutego  danego  roku.  Przy  ustalaniu  ww.  limitu  nie  uwzględnia  się  gruntów  gospodarstw
rolnych,  na  których  zaprzestano  produkcji  rolnej  oraz  gruntów  zajętych  na  prowadzenie
działalności  gospodarczej  innej  niż  działalność  rolnicza  w  rozumieniu  przepisów  o  podatku
rolnym.
 8.  Wójt,  burmistrz  (lub  prezydent  miasta)  wydaje  decyzję  ustalającą  wysokość  zwrotu  podatku
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9.   Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.