Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego - 13.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 1 O § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017.1257 t.j.),
z a w i a d a m i a m
o zebraniu dodatkowych dokumentów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w następstwie:

  • stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 30 czerwca 2016 roku., znak: SR-IV.7322.1.253.2015.JR
  • podtrzymania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem z dnia 29 maja br., znak: IPR-213-14/BT/2017/173 wniosku w przedmiotowej sprawie w wyniku skreślenia z wykazu terenów zamkniętych działek Zbiornika Wodnego Świnna Poręba wraz z dodatkowym wnioskiem o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji

DO POBRANIA PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - PDF