Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacjii  restrukturyzacji  przedsiębiorstwa  państwowego  „Polskie  Koleje   Państwowe”  (t.j.  Dz.U. z 2014 r., poz. 1160 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI
zawiadamia,  że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawach stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa  własności  nieruchomości  zajętych  pod  linie  kolejowe  na  rzecz  Skarbu  Państwa  oraz prawa  użytkowania  wieczystego  gruntu  i  prawa  własności  budynków,  budowli  i  urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., stanowiących:
-  działkę  nr  68/4  o  pow.  0,01  ha,  położoną  w  Zborowicach,  gmina  Ciężkowice  –  obszar  wiejski, powiat tarnowski,
-  działkę  nr  57/5  o  pow.  0,02  ha,  położoną  w  Zborowicach,  gmina  Ciężkowice  –  obszar wiejski, powiat tarnowski,
-  działkę  nr  57/3  o  pow.  0,02  ha,  położoną  w  Zborowicach,  gmina  Ciężkowice  –  obszar wiejski, powiat tarnowski,  
-  działkę nr 2079/2 o pow. 0,0143 ha, położoną w Leńczach, gmina Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski, powiat wadowicki
-  działkę  nr  3603  o  pow.  0,0579  ha,  położoną  w  Stryszowie,  gmina  Stryszów,  powiat wadowicki,
-  działkę nr 503/29 o pow. 0,0206 ha, położoną w obrębie 5, jednostka  ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
-  działkę nr 502/18 o pow. 0,0538 ha, położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
-   działkę nr 502/20 o pow. 0,0241 ha, położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
-  działkę nr 271 o pow. 0,0015 ha, położoną w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, miasto Kraków,
-   1/6 część działki nr 13/54 o pow. 0,8428 ha, położoną w obrębie 9, jednostka ewidencyjna Kraków – Nowa Huta, miasto Kraków.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym
przysługują  prawa  rzeczowe  do  nieruchomości  określonych  w  obwieszczeniu,  zostaną
wydane decyzje o stwierdzeniu nabycia tej nieruchomości przez uprawnione podmioty.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz