Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Informuje

  • Drukuj

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalenia prawa i wypłata pomocy pieniężnej  kombatantom, ofiarom represji i wdowcom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art 19b ust1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1255)

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są publikowane na stronie internetowej Urzędu : www.kombatanci.gov.pl