OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE - 18.08.2016

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE.

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać stypendium szkolne.

 PODSTAWA PRAWNA:


  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.2156  z póź. zm.);
    2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2016r.  poz.. 446 z póź. zm.);
    3. Uchwała Nr  XXIV/193/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stryszów.


UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM:


1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełno sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe: miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć – 514 zł. – art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z póź. zm.

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Miejsce składania wniosku: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu, budynek Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
 
 Termin składania wniosków: od 01.08.2016r. do 15.09.2016r. na rok szkolny 2016/2017, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15.10.2016r.
 

Wymagane dokumenty które należy złożyć do wniosku:


1) zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
2) zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego z urzędu gminy lub nakaz płatniczy - (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 250 zł );
3) zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego";
4) zaświadczenia lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
7) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie  zawierające informacje o wysokości:
•    przychodu
•    kosztów uzyskania przychodu,
•    dochodów innych niż działalność gospodarcza,
•    odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne
•    należnych zaliczek na podatek dochodowy,
•    odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j. w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
8) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

POBIERZ WNIOSEK - DOC