Zaproszenie do składania ofert cenowych 2/2015

  • Drukuj

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn.: 

 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Zakrzowie na potrzeby budynku usługowego ośrodka na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i produktu lokalnego - Inkubator Kuchenny – ETAP I”

Lanckorona, dnia  24.07.2015 r.

Nr postępowania    2/2015

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Nazwa Zamawiającego:   Stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów”

 Lanckorona 473, 34 – 134 Lanckorona

REGON: 120236327, NIP: 551 245 13 69

tel. 33/843 62 18         fax.:   33/843 62 18  www.gosciniec4zywiolow.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Adres do korespondencji :    Stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów”  Lanckorona 473, 34 – 134 Lanckorona

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

  „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Zakrzowie na potrzeby budynku usługowego ośrodka na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i produktu lokalnego - Inkubator Kuchenny – ETAP I”

 Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji budowlanej zatwierdzonej pozwoleniem na budowę Starosty Wadowickiego nr decyzji  679/2014 z dnia 30.10.2014 r., przedmiarze robót dotyczy ETAPU I oraz Istotnych Warunkach Umowy.

Z dokumentacją budowlaną można zapoznać się w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1600.

 Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2015 r. do godz. 1200.

 UWAGA : Oferty które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Termin zakończenia robót wraz z odbiorami  - 20.04.2016 roku 

Ofertę wraz z załącznikami podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela oferenta należy dostarczyć w następujący sposób:

 

drogą pocztową na adres:                  Stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów”

                                                           Lanckorona 473, 34 – 134 Lanckorona

lub

złożyć osobiście w  biurze Stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów” Lanckorona 587 ( budynek GZB), 34 – 134 Lanckorona w godz. od 1000 do 1600 w terminie jak wyżej w zamkniętej kopercie opisanej – „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Zakrzowie na potrzeby budynku usługowego ośrodka na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i produktu lokalnego - Inkubator Kuchenny – ETAP I”.  Nie otwierać przed 07.08.2015r. godz. 1200.

Warunek udziału w postępowaniu:

  1. Udokumentowane wykonanie 1 roboty budowlanej tożsamej z przedmiotem zamówienia wraz z poświadczeniem prawidłowego i rzetelnego wykonania inwestycji o wartości powyżej 800 tyś. złotych w przeciągu ostatnich 3 lat. Ocena spełnienia tego warunku – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi   
     kryteriami i ich wagami :

                - cena - 90%

                - długość okresu gwarancji jakości - 10%

Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi 100 punktów.

Sposób punktacji ofert w kryterium Cena – max. 90 pkt. :

                                                                                Cena brutto oferty najniższej

       Liczba punktów przyznana danej ofercie = ——————————————  X 90

                                                                              Cena brutto badanej oferty

 

  Sposób punktacji ofert w kryterium Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty
       budowlane i zastosowane materiały licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy
       – max. 10 pkt. :

- Gwarancja na okres 36 miesięcy           -   0 pkt.

- Gwarancja na okres 48 miesięcy           -   5 pkt.

- Gwarancja na okres 60 miesięcy           - 10 pkt

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów  spośród ważnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Unieważnienie postępowania  w przypadkach określonych w :

 

- kwoty złożonych ofert przewyższają wysokość środków zabezpieczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Kontakt: Zofia Oszacka- Menadżer ds. Inwestycji i Rozwoju tel. 606 130 503, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Przedmiar robót, zatwierdzona dokumentacja budowlana
  3. Istotne Postanowienia Umowy