Obwiesczenie Wojewody Małopolskiego - 30.07.2015r.

Data wywieszenia obwieszczenia 30.07.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami) oraz w związku z art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 ze zmianami),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 27 lipca 2015 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego,
znak: WI-IX.7821.1.10.2015, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wadowickiego nr 5/2013 z 26 sierpnia 2013 r.,

znak: NBZ.6740.1.37.2012.St, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, pn.: Przełożenie linii kolejowej nr 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L przewidzianego do realizacji w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie, woj. małopolskie" obejmującej: budowę drogi powiatowej klasy L i mostu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowościach: Stryszów i Dąbrówka, gminie Stryszów, powiecie wadowickim, województwie małopolskim.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałek w godz. 900 – 1700, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530, tel.: 12 39 21 946.

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.