Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko pracy - Stowarzyszenie „GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW”

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA NA WOLNE STANOWISKO PRACY
TERMIN NABORU:  od 03.06.2015 r.  do 13.06.2015 r.


Ogłaszający/ przedmiot ogłoszenia:
Stowarzyszenie  „GOŚCINIEC  4  ŻYWIOŁÓW”
34-143 Lanckorona 473  adres do korespondencji:  34-143 Lanckorona 587
tel. 33 843 62 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 551-245-13-69,  REGON 120236327


w ramach projektu: „Produkt Lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011r.
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:
Menadżer ds. Inwestycji i Rozwoju
Zadanie:  Zarządzanie procesem uruchomienia Inkubatora Kuchennego (IK)  jako elementu systemu „Produkt Lokalny z Małopolski”: 1) prowadzenie inwestycji związanej  z remontem/modernizacją obiektu w Stryszowie 2) ustanowienie i rozwijanie Spółdzielni Inkubator Kuchenny 3) Zarządzanie strategią rozwoju i promocji przedsięwzięcia, rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów żywnościowych  na terenie 4 gmin: Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz, Stryszów..
•             Wymagania niezbędne:
•             min. 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
•             doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych finansowanych ze środków publicznych ,zarządzaniu projektami, w tym związanymi z zasobami ludzkimi oraz z  inwestycjami
•             doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, instytucjami sektora publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi
•             znajomość języka angielskiego
•             obywatelstwo polskie
•             korzystanie z pełni praw publicznych
•             niekaralność
•             Prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
•             Doświadczenie w realizacji projektów, Znajomość źródeł i zasad finansowania projektów, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  i innymi
•             Znajomość specyfiki obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego obszaru działania LGD Gościniec 4 Żywiołów i obszaru Podbabiogórza
•             Znajomość zasad budowy i wdrażania strategii rozwoju i promocji
•             obsługa komputera: znajomość pakietu MS Office, poczta elektroniczna, urządzenia biurowe
•             umiejętność ewidencjonowania w programie Office Excel
•             predyspozycje osobowościowe: umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy własnej, samodzielność, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista
•             samochód
Zakres podstawowych obowiązków:
•             nadzór nad  generalnym wykonawcą  inwestycji IK
•             zarządzanie realizacją inwestycji IK zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
•             realizacja procesu ustanowienia Spółdzielni Inkubator Kuchenny jako formy prawnej Inkubatora
•             budowa i aktualizacja strategii rozwoju przedsięwzięcia IK jako przedsięwzięcia ekonomii społecznej stanowiącej część systemu „Produkt Lokalny  Małopolski”
•             wdrażanie zatwierdzonego biznes planu IK, w tym przygotowanie, aktualizowanie i realizowanie planu działań, który zapewni trwałość IK po zakończeniu finansowania z SPPW.
•             współpraca z partnerami systemu „Produkt Lokalny z Małopolski” , w tym zagranicznymi
•             współpraca z Zespołem Gościńca 4 Żywiołów w celu stworzenia strategii promocji i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego adekwatnej do rozpoznanych potrzeb, uwarunkowań i możliwości lokalnych
•             współpraca z zespołem systemu „Produkt Lokalny z Małopolski” w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
•             Raportowanie dla potrzeb projektu „Produkt Lokalny Małopolska”
Wymagane dokumenty:
•             list motywacyjny
•             życiorys CV
•             kwestionariusz osobowy
•             kserokopie świadectw pracy
•             oświadczenie o niekaralności
•             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
•             kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
•             inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe
Informacje dodatkowe:
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” pod adresem: 34-143 Lanckorona 587 w terminie od 03.06.2015  do 1306.2015  w godzinach od 10.00 do 16.00 osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „oferta pracy”. W przypadku listu poleconego decyduje data wpływu do biura stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.
 Dokumenty, które wpłyną do siedziby stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gosciniec4żywiołów.pl