OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego, informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie l

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i  udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie linii brzegowej potoku Stryszówka w km 2+800–8+150 w gminie Stryszów województwo małopolskie, realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. Zabudowa przeciwrumowiskowa potoków”.

Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne: 7160, 7162, 3985/3, 3985/1, 4600/8, 4603/10, 4603/12, 4608/2, 4609/5, 4609/4, 4609/6, 4609/7, 4609/9, 3790/2, 3790/1, 3791/16, 3979/4, 6481/2, 3792/6, 3794/3, 3794/1, 3792/13, 3794/2, 3628/2, 3781/2, 3628/1, 3781/11, 3623, 4934, 4935, 4937, 3621/2, 3614, 3613/1, 3621/1, 3616, 3621/3, 5091, 6378, 5093, 5094, 3619/1, 3619/2, 3429, 3169, 5288, 3166/1, 3165/4, 3158/4, 5311/4, 5312/1, 5327/4, 3155/2, 3154, 3153, 5628, 6493, 3019/1, 5684/2, 3020, 6270, 6269, 3013/8, 3016, 5687/2, 6089, 3004/5, 1, 11/3, 3001/4, 2469/3, 6114, 2467/8, 2467/10, 2467/9, 2467/6, 6115/6, 2137/6, 2137/2, 2136/1, 2135/4, 372, 374, 2128, 378, 407/1, 2122, 6193/7, 1572/2, 6115/5, 1035/1, 1035/2, 6488, 1037/2, 3792/12, 3795/5, 3772/10, 3773/1, 3629/4, 3629/2, 3629/3, 3629/1, 3168, 3166/2, 5692/1, 5717/5, 3004/3, 3003/9, 6115/10, 6115/11, 1003, 751, 752/1, 753, 754, 1009, 3984/10, 3984/6, 3984/7, 6489/17, 6489/14, 3792/11, 6489/16, 6489/13, 6489/15, 3172, 3157/2, 3152/4, 12, 3003/1, 3003/13, 3003/15, 3002, 356, 358/3, 358/4, 6115/15, 6193/1, 2123, 6193/5, 1779/2, 1778/2, 1002, 1184/1, 1185/1, 7174/2, 6444/5, 7161, 3984/9, 4609/8, 3173/2, 3165/3, 996 obręb Stryszów, 34-146 Stryszów; 2895/3, 3444/4, 3444/5, 2859/1, 3338/9, 12, 327/2, 334/3, 3484, 348/1, 346, 295, 3438, 290/1, 364, 368, 361/2, 361/1, 3435, 371, 3434, 382, 2302, 384, 395, 401, 3433, 714/1, 714/2, 711/6, 715, 2044, 2030, 3338/14, 726/1, 751, 750, 748, 745, 743, 741/2, 1186/2, 1183, 1178/5, 1178/4, 1197/2, 1200/2, 3408, 3643, 1168, 1210, 3371/2, 3473, 1999/2, 3444/1, 2893, 3444/2, 3444/3, 376, 2294, 2293, 3338/8, 2052/4, 3446, 1205, 3427, 713, 2876/2, 337/1, 342, 3445/8, 367, 2284, 2054, 2053, 754, 737, 1185, 1180, 1178/2, 1209, 1226, 3456, 3455, 1666/3, 3445/8, 290/2, 381, 2045, 3405/2 obręb Zakrzów, 34-145 Zakrzów«.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 68, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późniejszymi zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.dnie z przepisem art.