Konsultacje nt. pozyskiwania środków z funduszy europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - URZĄD GMINY STRYSZÓW - ZAPRASZAJĄ   mieszkańców  Gminy Stryszów  na indywidualne konsultacje  z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich  termin dyżuru : 3 grudnia 2015 roku (czwartek) godz. 11:30-14:00 

miejsce: Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sala sesyjna (pok. nr 17, I piętro)

Czytaj więcej...

Ćwiczenia taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-15/II

          Wójt Gminy Stryszów informuje, że w ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego RENEGADE/SAREX-15/II – w dniu 14 października 2015 r.  
zostanie wykorzystany system ostrzegania ludności z możliwością użycia akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe na terenie Gminy Stryszów.

Powstaje pierwszy w Polsce Inkubator kuchenny!!

18 września, między godziną 14.00 a 17.00, Marszałek Sejmu - Pani Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Marszałek Województwa Małopolskiego - Pan Marek Sowa wezmą udział w konferencji „Inkubator kuchenny i lokalne formy sprzedaży produktów lokalnych szansą na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej” w Dworze Senator w Zakrzowie, Gmina Stryszów.

Podczas konferencji uczestnicy odwiedzą kuchnię produkcyjno- szkoleniową w Stroniu  działającą  w ramach systemu Inkubatora Kuchennego. Następnie wmurują kamień węgielny pod utworzenie Inkubatora Kuchennego w Bugaju Zakrzowskim, którego celem jest umożliwienie legalnej produkcji i sprzedaży produktów lokalnych przez małych wytwórców z obszarów wiejskich, z marką Produkt Lokalny z Małopolski oraz marką Gościńca 4 Żywiołów.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

 „Gościniec  4 żywiołów” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie  

„PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR”, 

które odbędzie się w Leśnicy (Świetlica w Leśnicy) - 31 sierpnia 2015, godz. 19:00

Czytaj więcej...

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Stryszów przypomina, że 31 sierpnia 2015 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej. 

Do wniosków należy załączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. 

INFORMACJA dla mieszkańców zakwalifikowanych do dotacji na wykonanie mikroinstalacji prosumenckich

Gmina Stryszów przystępuje do realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.
W związku z tym, Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniach od 17-19 sierpnia br. (tj. poniedziałek, wtorek, środa) będą podpisywane z zakwalifikowanymi mieszkańcami stosowne umowy,

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Stryszów o numerach i granicach obwodów głosowania

INFORMACJA
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 21 lipca 2015 roku

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.  )), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852)

Numery i granice obowód głosowania, siedziby obwodowych komisji ds. referendum

WAŻNE!!! Dotacje na mikroinstalacje prosumenckie w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 6 sierpnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę krajową określającą kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.

Lista

Ogłoszenie - ankieta dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - 30.07.2015r.

Zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli budynków o wypełnienie ankiety Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Obowiązkiem każdej gminy jest opracowanie takiego Programu, a jego brak skutkować będzie wysokimi karami naliczanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Podane w ankiecie informacje pozwolą zinwentaryzować źródła ciepła ( piece c.o. ), oszacować wielkość emisji gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie Programu pozwoli w przyszłości zaplanować gminie przedsięwzięcia na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza i czynić starania o pozyskanie środków unijnych i krajowych na wymianę starych kotłów c.o. na nowe wysokosprawne piece nowej generacji.
Ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy, u sołtysów bądź ze strony internetowej www.stryszow.pl. Przedłużono termin składania ankiet do 20 sierpnia 2015 roku.

DO POBRANIA : ANKIETA DOC


Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Wacławski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds. Wyborów w Stryszowie z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Zakrzów.

Na podstawie § 47 załącznika Nr 6 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów
Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej

1.    Głosowanie na sołtysa sołectwa  Zakrzów  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania tylko jednego kandydata, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata:
Goryl Anna Zofia

Czytaj więcej...

Informacja dla Mieszkańców Gminy

Stryszów 16.06.2015 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryszów

            Samorządy gminne mają obowiązek opracować Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).
            W związku z tym zwracamy się do Państwa o wypełnienie ankiety, która pozwoli zinwentaryzować dane o istniejącym stanie budynków, potrzebach modernizacyjnych i zaplanować przedsięwzięcia na rzecz ochrony i poprawy powietrza oraz komfortu życia mieszkańców.
            Nowa perspektywa finansowa i możliwości pozyskania środków unijnych na lata 2014-2020 oraz funduszy ochrony środowiska przewidują działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków  i odnawialnymi źródłami energii ,o co będzie zabiegał samorząd Gminy Stryszów.
            Wszystkim Nam powinno zależeć na poprawie stanu środowiska, energooszczędności, co powinno przełożyć się na Nasze zdrowie i jakość życia. Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Gminy w Stryszowie sekretariat (pok. Nr 2) osobiście lub pocztą tradycyjną albo u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie do 10 lipca 2015r.

Wójt Gminy Stryszów
       Jan Wacławski

Do pobrania : ANKIETA PONE - DOC,        ULOTKA - PDF

Dotacje na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne


DOTACJE!!! 
 NA KOLEKTORY SŁONECZNE I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - DEKLARACJE UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Wójt Gminy Stryszów informuje, że gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Z a p r a s z a m y  mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskaniem dotacji na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne do zgłaszania udziału w projekcie. Deklarację udziału wraz z "Ankietą gospodarstwa domowego" należy złożyć w  terminie do 8 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Stryszów pok. Nr 2 (sekretariat).

Do pobrania: Deklaracja udziału  oraz  Ankieta gospodarstwa domowego