Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 17 ust 2 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777z późn. zm),

z a w i a d a m i a

że od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie)  prowadzone są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI - projekt GPR, Formularz konsultacyjny

Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stryszów na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 17 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 17 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 roku (włącznie)
w formie:
•    zbierania uwag i opinii w formie pisemnej papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można będzie dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 z dopiskiem „GPR” od 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie);
•    zbierania uwag ustnych. Uwagi i wnioski ustne będzie można zgłaszać w sekretariacie urzędu gminy w terminie wyznaczonym na konsultacje, w godzinach pracy urzędu.
•    konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna) o godz. 16.30. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023, wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 17 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 roku (włącznie):

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
  • na stronie internetowej Gminy;
  • w Urzędzie Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Wójt Gminy Stryszów
  (-) Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - znaleziono psa

Wójt Gminy Stryszów informuje, że znaleziono błąkającego się psa. Umaszczenie czarne z budowy pies podobny do owczarka niemieckiego (wilczura) o łagodnym usposobieniu.
Pies obecnie znajduje się w kojcu obok domu sołtysa wsi Stronie Pana Stanisława Pindla.
Właściciel lub osoba chętna do przygarnięcia psa proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy Stryszów, tel. 33/879-74-12  bądź bezpośrednio z sołtysem.

Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Wacławski

„Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” - spotkanie informacyjne 24.02.2017

W dniu 24.02.2017 r. o godzinie 1230 odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Tematyka: realizacja projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”  - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat.  Miejsce: Urząd Gminy – sala sesyjna

Wójt Gminy Stryszów

Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace geodezyjne  – związane z postępowaniem podziałowym i sporządzeniem dokumentacji dla nieruchomości składającej się z działek nr 218/48, 218/28, 218/24, 218/46, 218/44, 218/25  położonych w miejscowości Łękawica gmina Stryszów – w celu realizacja inwestycji celu publicznego – wydzielenie działek pod drogę gminną.

Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Proszę podać przypuszczalny termin realizacji prac.

Oferty proszę składać w formie pisemnej do dnia 23 lutego 2017 r.
na adres Urzędu Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149
adres poczty elektronicznej: gmina@stryszów.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21

Silny mróz/1 na terenie:województwo małopolskie – subregion południowy od godz. 22:00 dnia 25.01.2017 do godz. 10:00 dnia 27.01.2017. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 25/26.01 miejscami od -18°C do -15°C. Temperatura minimalna w nocy 26/27.01 od -23°C do -20°C, lokalnie spadek temperatury do -25°C. Temperatura maksymalna w dzień 26.01 od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h. 

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach przesyła w załączeniu aktualne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przepis rozporządzenia, jak i jego zakazy i nakazy weszły w życie z dniem 27.12.2016r.

 

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W ZAŁĄCZENIU - PDF

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - NABORY WNIOSKÓW

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 30.01.2017 r. – 13.02.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-143 Lanckorona 587 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.02.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP poprzez stronę internetową www.lgd.witkac.pl

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce: NABORY WNIOSKÓW

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

OGŁOSZENIE

Stryszów, dnia 12.01.2017r.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że  w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody od dnia 1 stycznia 2017 roku osoby fizyczne zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew, które rosną na nieruchomościach i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza :
- 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wójt Gminy
                                        ( - ) mgr Jan Wacławski

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017  r. dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:

  1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
  2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2017 r.”.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

O G Ł O S Z E N I E !!!

W dniu 30.12.2016 r. tj. Piątek  Urząd Gminy w Stryszowie będzie  otwarty do godz. 14.00.


Wójt Gminy Stryszów
        (-) mgr Jan Wacławski

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

ZAŁĄCZNIKI - Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Punkty konsultacyjne LGD „Gościniec 4 żywiołów” - dodatkowe dyżury

Punkty konsultacyjne LGD „Gościniec 4 żywiołów” - dodatkowe dyżury

LGD „Gościniec 4 żywiołów” uruchomiło dodatkowe godziny i miejsca dyżurów doradców na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Dyżury doradców odbędą się w następujących terminach i miejscach:

12.12.2016 r. /poniedziałek/ – Dom Kultury w Świnnej Porębie – w godz. od 7:30 – 11:30 i od. 13:00 - 17:00

14.12.2016 r. /środa/ – Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej – w godz. od 8:00 – 16:00

19.12.2016 r. /poniedziałek/ - Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej – w godz. od 8:00 – 16:00

 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023 21.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 21.11.2016 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm) informuję, że Rada Gminy Stryszów podjęła w dniu 16 listopada 2016 r. Uchwałę Nr XVIII/151/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.
Wszelkie informacje na temat prac nad w/w dokumentem są zamieszczone na stronie internetowej gminy Stryszów www.stryszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Stryszów
    (-) Jan Wacławski

Do pobrania:
Uchwała Nr XVIII/151/2016  Rady Gminy w Stryszowie z dnia 16.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

UWAGA zmiana organizacji ruchu na czas rozbiórki mostu drogowego Zagórze - Mucharz - objazd będzie obowiązył od 21.10.2016r.

Zgodnie z §12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem (Dz.U.z 2003r. nr 177 poz.1729) informuję, że czasowa/ stała *) organizacja ruchu nr zatwierdzenia - NDP.7126.209.2016 z dnia 11.10.2016r dotycząca projektu czasowej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Zagórze - Mucharz oraz na trasie objazdu na czas rozbiórki mostu drogowego zostanie wprowadzona W dniu 21.10.2016

MAPY i OBJAZDY

Napisz projekt, zdobądź fundusze z UE !

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczęło wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów”  w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń

Jeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą w Twojej gminie to serdecznie zapraszamy !

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

W trakcie realizacji programu LEADER LGD będzie ogłaszało nabory wniosków, środki zaplanowane w naborach zostaną przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, skorzystać z nich będą mogły min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie będzie organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

Zgodnie z założeniami LSR w okresie realizacji programu LGD „Gościniec 4 żywiołów” ma do rozdysponowania środki w wysokości 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Objazd - Budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówką

Dotyczy  zadania  pn.:  ,,Budowa  drogi  gminnej  Dąbrówka  –  Durówka  łączącej  przysiółek  Role  z przysiółkiem  Durówką  o  długości  około  L=934,00  m  w  gm.  Stryszów,  pow.  Wadowicki,  woj. Małopolskie.”

Eurovia Polska S.A. działając na podstawie umowy nr 442/IBŚ/2016 z dnia 15.07.2016 r. zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: ,, Budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówką o długości około L=934,00 m w gm. Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie” informuje że od dnia 26.09.2016 wprowadza tymczasową organizacje ruchu zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu .

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 14 września 2016 roku istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w kasie urzędu gminy za pomocą terminala kart płatniczych.

Gmina Stryszów podpisała w tym zakresie umowę współpracy z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” sp. z o.o. z/s w Warszawie, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz urzędu usługi finansowej przy wykorzystaniu Instrumentów Płatniczych w Terminalach POS.  
Umowa została zawarta na okres początkowy do 31.01.2017 r. w ramach programu pilotażowego.

Bezpłatne konsultacje z RADCĄ PRAWNYM i PSYCHOLOGIEM

Zapraszamy!

Do bezpłatnych konsultacji z PSYCHOLOGIEM  przyjmującym w Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie
w 3 pierwsze czwartki miesiąca w godz. 13:30 – 16:30.

Do bezpłatnych konsultacji z RADCĄ PRAWNYM przyjmującym w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie 

co 2. piątek miesiąca w godz. 12:00 – 14:00.

 Aby umówić się na wizytę zadzwoń pod numer (33)8797150, 511 650 854 lub zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie do pokoju nr 112 /Pracownicy socjalni/.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wieś dla smakoszy”

Zapraszamy na szkolenie–konsultacje dla osób chcących prowadzić punkty „Wieś dla smakoszy” oraz osób współpracujących - realizowane w ramach projektu organizowanego przez Małopolską Organizację Turystyczną, którego celem jest zidentyfikowanie miejsc, dających możliwość zakupu lokalnie produkowanej żywności. Projekt poszukuje punktów, w których można zakupić lokalne produkty, wykonywane  przez rolników z ekologicznych składników. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

OGŁOSZENIE - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, do którego nabór zaplanowano w sierpniu 2016 r.  W związku z tym zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% k.kwalifikowanego. 
Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski

Szczegóły – pobierz (pismo WFOŚiGW z dn. 14.07.2016 r.)