UWAGA zmiana organizacji ruchu na czas rozbiórki mostu drogowego Zagórze - Mucharz - objazd będzie obowiązył od 21.10.2016r.

Zgodnie z §12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem (Dz.U.z 2003r. nr 177 poz.1729) informuję, że czasowa/ stała *) organizacja ruchu nr zatwierdzenia - NDP.7126.209.2016 z dnia 11.10.2016r dotycząca projektu czasowej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Zagórze - Mucharz oraz na trasie objazdu na czas rozbiórki mostu drogowego zostanie wprowadzona W dniu 21.10.2016

MAPY i OBJAZDY

Napisz projekt, zdobądź fundusze z UE !

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczęło wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów”  w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń

Jeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą w Twojej gminie to serdecznie zapraszamy !

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

W trakcie realizacji programu LEADER LGD będzie ogłaszało nabory wniosków, środki zaplanowane w naborach zostaną przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, skorzystać z nich będą mogły min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie będzie organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

Zgodnie z założeniami LSR w okresie realizacji programu LGD „Gościniec 4 żywiołów” ma do rozdysponowania środki w wysokości 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Objazd - Budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówką

Dotyczy  zadania  pn.:  ,,Budowa  drogi  gminnej  Dąbrówka  –  Durówka  łączącej  przysiółek  Role  z przysiółkiem  Durówką  o  długości  około  L=934,00  m  w  gm.  Stryszów,  pow.  Wadowicki,  woj. Małopolskie.”

Eurovia Polska S.A. działając na podstawie umowy nr 442/IBŚ/2016 z dnia 15.07.2016 r. zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: ,, Budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówką o długości około L=934,00 m w gm. Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie” informuje że od dnia 26.09.2016 wprowadza tymczasową organizacje ruchu zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu .

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 14 września 2016 roku istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w kasie urzędu gminy za pomocą terminala kart płatniczych.

Gmina Stryszów podpisała w tym zakresie umowę współpracy z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” sp. z o.o. z/s w Warszawie, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz urzędu usługi finansowej przy wykorzystaniu Instrumentów Płatniczych w Terminalach POS.  
Umowa została zawarta na okres początkowy do 31.01.2017 r. w ramach programu pilotażowego.

Bezpłatne konsultacje z RADCĄ PRAWNYM i PSYCHOLOGIEM

Zapraszamy!

Do bezpłatnych konsultacji z PSYCHOLOGIEM  przyjmującym w Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie
w 3 pierwsze czwartki miesiąca w godz. 13:30 – 16:30.

Do bezpłatnych konsultacji z RADCĄ PRAWNYM przyjmującym w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie 

co 2. piątek miesiąca w godz. 12:00 – 14:00.

 Aby umówić się na wizytę zadzwoń pod numer (33)8797150, 511 650 854 lub zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie do pokoju nr 112 /Pracownicy socjalni/.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wieś dla smakoszy”

Zapraszamy na szkolenie–konsultacje dla osób chcących prowadzić punkty „Wieś dla smakoszy” oraz osób współpracujących - realizowane w ramach projektu organizowanego przez Małopolską Organizację Turystyczną, którego celem jest zidentyfikowanie miejsc, dających możliwość zakupu lokalnie produkowanej żywności. Projekt poszukuje punktów, w których można zakupić lokalne produkty, wykonywane  przez rolników z ekologicznych składników. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

OGŁOSZENIE - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, do którego nabór zaplanowano w sierpniu 2016 r.  W związku z tym zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% k.kwalifikowanego. 
Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski

Szczegóły – pobierz (pismo WFOŚiGW z dn. 14.07.2016 r.)

WAŻNE - Światowe Dni Młodzieży


Zbiór podstawowych informacji organizacyjnych dla osób planujących pobyt w Krakowie w dniach 26.07-1.08 w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży

Zwrot podatku akcyzowego w 2016r.

Stryszów, dnia 15.07.2016r.

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominam, że:
O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna , prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie 1 - 31 października danego roku w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek do pobrania na stronie (link)   lub w Urzędzie Gminy w Stryszowie. - PDF

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                                                                    (-) mgr Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - 14.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów  z a p r a s z a mieszkańców na spotkanie otwarte, poświęcone konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 17.00  (wtorek) w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna I piętro).

Podczas spotkania przedstawione zostaną granice proponowanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, które zostaną uwzględnione w programie rewitalizacji gminy, będącym podstawą do aplikowania o środki unijne.

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23) W związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 353) Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że na Wniosek z dnia 30.06.2016 r. Pani Jolanty Muchy ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków działającej W imieniu Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149, zostało wszczęte postępowanie W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W sołectwie Leśnica oraz W części przysiółków W sołectwie Stronie, przebudowa zbiornika Wody W m. Stronie, przebudowa pompowni na ujęciu wody W Stroniu Gmina Stryszów, budowa zbiornika, hydroforni i sieci wodociągowej na terenie m. Skawinki Gmina Lanckorona”.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z W/W wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami W Urzędzie Gminy Stryszów, pokój nr 21, W godzinach pracy urzędu oraz składać ewentualne uwagi i wnioski W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

LINK BIP - pełna treść

Zaproszenie - 18.07.2016r.

W dniu 18.07.2016 r. o godz. 18.00. w Urzędzie Gminy w Stryszowie (sala sesyjna) odbędzie się spotkanie z prawnikami Fundacji „Frank Bold”.

W programie:

1.    Informacje o stanie jakości powietrza w Małopolsce, wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
2.    Prezentacja działalności Fundacji.
3.    Omówienie uchwały antysmogowej.
4.    Program ochrony powietrza.
5.    Dotacje i pożyczki na wymianę kotłów grzewczych i termomodernizację budynków.
6.    Inne zagadnienia, wnioski i dyskusja.


            Serdecznie zapraszamy
Jan Wacławski
    (-) Wójt Gminy Stryszów

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów, informuje, że w dniu 14 lipca 2016 r. zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych nowy projekt w/w uchwały wraz z załącznikami.

W nowym projekcie uchwały została dopracowana diagnoza gminy Stryszów niezbędna do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz mapy wyznaczające w/w obszary.

Czytaj więcej...

zdobądź fundusze z UE..

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów”  w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Nastawieni na pomaganie!

Dwie szkoły z terenu gminy Stryszów tj. Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie oraz Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stroniu w ostatnim czasie po raz kolejny pozytywnie zareagowały na potrzebę pomocy przebywającej na skomplikowanym leczeniu w Stanach Zjednoczonych małej Lence Cholewa ze Stryszawy. Uczniowie obydwu szkół pod okiem swoich nauczycieli przeprowadzili po raz kolejny zbiórkę nakrętek.

 

Czytaj więcej...

Decyzja o przedłużeniu konsultacji społecznych do 31 maja 2016 r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów

W dniach od 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów. Podjęcie takiej uchwały jest jednym z pierwszych kroków do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program będzie niezbędnym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych o środki unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na duże rozbieżności interpretacyjne, brak jasnej metodologii wskaźnikowej dla obszarów wiejskich oraz konieczność doszczegółowienia diagnozy, która jest podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, Wójt Gminy Stryszów podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji społecznych przedmiotowej uchwały do 31 maja 2016 r.

W terminie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami na którym zostanie przedstawione wyniki dopracowanej diagnozy oraz mapy obszarów po uwzględnieniu zgłoszonych uwag. Termin spotkania zostanie podany do  publicznej wiadomości.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

"500 bus" w naszej gminie - 21.04.2016 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stryszowie informuje, iż w dniu 21.04.2016 r. w godz. od 13.00 do 14.30 na placu przy Szkole Podstawowej w Stroniu pojawi się "500 bus" czyli rządowy, mobilny punkt pomocy przy realizacji programu „Rodzina 500+“. Wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieliby otrzymać poradę i pomoc zapraszamy na to spotkanie.

KONKURS NA POZYSKANIE GRANTU

LGD „GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW” OGŁASZA KONKURS NA POZYSKANIE GRANTU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów, które w 2016 roku podejmą organizację działań i przedsięwzięć zawartych w regulaminie.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów”, a także powinny min. przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.

Czytaj więcej...

Otwarte konsultacje społeczne - 16 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów   z a p r a s z a   mieszkańców na spotkanie otwarte, poświęcone konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stryszów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 16.30 (środa) w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna I piętro).
Podczas spotkania będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji do proponowanych obszarów zdegradowanych, które zostaną uwzględnione w programie rewitalizacji gminy, będącym podstawą do aplikowania o środki unijne. Szczegółowe informacje oraz dokumenty w tym mapy proponowanych obszarów są dostępne w zakładce dotyczącej konsultacji społecznych.

 Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Konsultacje prowadzone są w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej...

ANKIETA Rewitalizacja Gminy Stryszów

W związku z procesem opracowywania programu rewitalizacji gminy Stryszów, zwracam się ponownie do wszystkich mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety, która pozwoli na wyznaczenie obszarów zdegradowanych, które zostaną objęte rewitalizacją.
Wypełnioną ankietę należy przekazać do urzędu gminy w dowolnej formie w terminie do 22.02.2016 r. (również w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Opracowany program rewitalizacji będzie podstawą do aplikowania gminy o środki unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo do ankiety dołączono objaśnienie pojęć, przydatnych przy jej wypełnieniu.

Do pobrania: ankieta - DOC
 


Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski

Mieszkańcy Gminy Stryszów - informacja 28.01.2016

W dniu 4-18 stycznia 2016r. Fundacja Planeta przeprowadziła w wybranych miejscowościach Gminy Stryszów pomiar jakości powietrza. Wyniki zamieszczone w Raporcie obrazują wielokrotne przekroczenie norm w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10.
Apeluję o niespalanie w piecach:plastików, skrawków tapicerskich i szewskich, lakierowanych ścinek stolarskich.
Urząd Gminy od dłuższego czasu prowadzi ankietyzację gospodarstw domowych mającą na  celu inwentaryzowanie źródeł ciepła i opracowanie emisji gazów cieplarnianych. Zebrane informacje pozwolą opracować Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji, będący dokumentem strategicznym w staraniach o dotację na wymianę starych pieców centralnych ogrzewania na kotły nowej generacji.

Po raz kolejny zwracam się z prośbą o wypełnienie i złożenie ankiet w terminie do 25 lutego 2016r.
Ankiety można odebrać w Urzędzie Gminy lub u sołtysów bądź pobrać ze strony internetowej www.stryszow.pl
Do pobrania : ANKIETA PONE - DOC,        ULOTKA - PDF

Wszystkim Nam powinno zależeć na poprawie stanu środowiska, zdrowia, energooszczędności.

                                (-) Wójt Gminy Stryszów
                                                                        Jan Wacławski

 

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24- godzinnego pyłu PM10 w powietrzu ( 200 ug/m 3) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a) pirenu w powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -14°C na terenie województwa małopolskiego, w rejonach podgórskich od -20°C do -18°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 10 km/h od godz. 21:00 dnia 22.01.2016 do godz. 09:00 dnia 23.01.2016 - województwo małopolskie.

Czytaj więcej...

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - płatność do 29 stycznia 2016r.

Do dnia 31 stycznia 2016 roku każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok w danym punkcie sprzedaży i na tej podstawie wnosi stosowną opłatę z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku 2016.

Wzór formularza, załączniki

Wywóz odpadów na terenie Gminy Stryszów - I termin Stryczeń

Miesiąc Styczeń I termin wywozu : 

4 stycznia ( poniedziałek ) -  Leśnica – Stronie do wiaduktu
5 stycznia ( wtorek ) -  Stronie od wiaduktu
7 stycznia ( czwartek ) -   Zakrzów
8 stycznia ( piątek ) -  Stryszów
11 stycznia ( poniedziałek ) -   Dąbrówka
12 stycznia  ( wtorek ) -   Łękawica