INFORMACJA o przyznanych stypendiach sportowych

Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Stryszów z  dnia 1 lutego 2018 r. zostały przyznane stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie  sportowym dla następujących sportowców z terenu gminy Stryszów:

L.p.

Imię i nazwisko sportowca

Dyscyplina sportowa

Miesięczna kwota przyznanego stypendium (zł)

Okres na jaki przyznano stypendium

1.

Bartłomiej Klimowski

Narciarstwo klasyczne – skoki narciarskie

400,00

luty-grudzień 2018 r.

2.

Norbert Jarosz

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

300,00

luty-grudzień 2018 r.

3.

Kacper Świątek

Kolarstwo – Wyścigi BMX Konkurencja Olimpijska

300,00

luty-grudzień 2018 r.

Stryszów, 01.02.2018 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                 Jan Wacławski

INFORMACJE O JAKOŚCI POWIETRZA NA BIEŻĄCO

We wszystkich sołectwach Gminy Stryszów zamontowano sensory/czujniki pokazujące stan zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Oglądanie mapy smogu możliwe jest na platformie AIRLY w telefonach komórkowych – aplikacja na ANDROIDA.

Wykazywane parametry to:

 • PM 2.5 – stężenie pyłu zawieszonego
 • PM 10 – stężenie pyłu zawieszonego
 • temperatura
 • ciśnienie
 • wilgotność
 • dane historyczne
 • prognoza powietrza na kolejne 24 godz.

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE o drugim naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Stryszów ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działalności Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów.  

Komitet Rewitalizacyjny, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia  i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Stryszów, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Czytaj więcej...

INFORMACJA - ZMIANA KONTA BANKOWEGO

 Wójt Gminy Stryszów informuje o zmianie nr rachunku bankowego.
Od 01.01.2018 r. nowy nr rachunku bieżącego prowadzonego przez
 Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej to:

49 8119 0001 0019 4969 2000 0010

LGD Gościniec 4 żywiołów - Wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 14 grudnia 2017r. opublikowaliśmy  ogłoszenia o naborach wniosków o powierzenie grantu

 1. 4/2017/G,  5/2017/G,  6/2017/G,

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 28.12.2017r. – 22.01.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio   w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w dniu 22.01.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW

poniżej link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018  r. dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:

 1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
 2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2018 r.”.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stryszów w sezonie 2017/2018

Firmy wykonujące usługę zimowego utrzymania dróg

na terenie gminy Stryszów w sezonie 2017/2018

Drogi powiatowe:

„Agro-Kom” Michał Kania

Paszkówka 211

Te. 509 121 362

 

Drogi gminne:

L.P.

LOKALIZACJA DRÓG

 

WYKONAWCA

 

1

Sołectwo Stryszów

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Środowisko" w Stryszowie Sp. z o.o.

Stryszów 600, 34-146 Stryszów

tel. 510 120 566, 505 113 223, 508 857 789

2

Sołectwo Dąbrówka

KOP-TECH Krzysztof Pawłowski

ul. Mickiewicza 75, 34-100 Wadowice

tel. 728 389 672

3

Sołectwa Stronie i Leśnica

Przedsiębiorstwo Usługowe Kosmyra Stanisław

34-145 Stronie 172

tel. 696 573 139

4

Sołectwo Zakrzów

Usługi Ciągnikowe Adam Piętoń,

Zakrzów 168, 34-145 Stronie

tel. 503 475 520

5

Sołectwo Łękawica

„Sklep 1002 Drobiazgi” Monika Sadzikowska

 Łękawica 32, 34-124 Klecza Górna

tel. 503 108 123

 

 

 

 

Drogi

INFORMACJA

Informuję, że od dnia 21 listopada 2017 roku piesi i rowerzyści mogą korzystać z mostu na potoku „Cedron” w Leśnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1729 K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce.

Wójt Gminy Stryszów
( - ) Jan Wacławski

 

Bezpieczniej z nowym sprzętem

W dniu 8 listopada 2017 roku  w Urzędzie Gminy, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Stryszów i OSP Zakrzów. Było to możliwe dzięki pozytywnie zaopiniowanemu wnioskowi w ramach konkursu pn. „Bezpieczna Małopolska 2017”. Celem konkursu było udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie.

 

Czytaj więcej...

Odblaski dla seniorów od SP Stryszów

Prawie 150 odblasków rozdali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stryszowie. Głównym docelowym adresatem były osoby starsze. Większość akcji dotyczących bezpieczeństwa na drodze skierowana jest do dzieci. Uczniowie SP Stryszów postanowili pomyśleć również o seniorach.

Czytaj więcej...

RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały Projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów przedstawia Raport z konsultacji społecznych  projektu uchwały Projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu  Rewitalizacji w Gminie Stryszów.

Wójt Gminy
(-) Jan Wacławski

Do pobrania - Raport

Składanie wniosków o montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Przypominamy że termin składanie wniosków o montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne) upływa 16 października br. o godz. 15:30. Osoby, które potwierdziły udział w projekcie powinny złożyć dodatkową ankietę i deklarację (osobiście lub e-mailowo).

Druki do pobrania poniżej.

Deklaracja OZE - PDF

Ankieta gospodarstwa domowego 1.2 - PDF

Ankieta gospodarstwa domowego 1.1 - PDF

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Zakrzów

W dniu 28 września 2017r w sali konferencyjnej inkubatora Kuchennego odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców  sołectwa Zakrzów. Przybyłych mieszkańców powitała p. sołtys Anna Goryl, wójt gminy Jan Wacławski, przewodniczący Rady Paweł Żmija oraz Prezes Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska . Mieszkańcy mogli zobaczyć zmodernizowane wnętrza , posłuchać o propozycjach współpracy, a przede wszystkim spokojnie porozmawiać o najważniejszych sprawach swojego sołectwa. Prezes LGD Renata Bukowska przedstawiła również możliwości skorzystania ze środków PROW , które są dostępne zarówno dla przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych. 

Czytaj więcej...

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu X-tą drużyną w Europie!

Od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu święcą sukcesy w rowerowym turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na arenie krajowej. Teraz spróbowali sił na tle swoich rówieśników z innych krajów europejskich. Jest to chyba jedyny konkurs dla szkół podstawowych mający swoje zakończenie aż na poziomie finału europejskiego.

Czytaj więcej...

PIKNIK 2017

Rokrocznie Stryszów hucznie żegna lato „Piknikiem – Pożegnanie Lata”. Nie inaczej było i w tym roku.

Świętowanie rozpoczęło się dyskoteką już w sobotę 26 sierpnia. Do późnych godzin nocnych, lub wczesnych porannych bawiono się przy dyskotece pod gwiazdami. Niedzielne świętowanie zapoczątkował mecz piłki nożnej. W potyczce drużyny samorządowej i „Leśny Partyzant” z Wieliczki zwyciężyli samorządowcy.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108 ZMIANA

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108   ZMIANA

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/3

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:30 dnia 21.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017

Przebieg

Od wieczora 20.09 w subregionie południowym województwa zanotowano opady deszczu osiągające od 30 mm do 40 mm, w Tatrach od 50 mm do 60 mm, a lokalnie nawet 120 mm (Hala Gąsienicowa). Na tym obszarze prognozuje się nadal występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie południowym od 50 mm do 60 mm. Łączna suma opadów od 100 mm do 120 mm, lokalnie w Tatrach do 180 mm, na szczytach Tatr opady śniegu. W subregionie północnym zanotowano sumę opadów od 10 mm do 15 mm. Prognozowana suma opadów w subregionie północnym od 35 mm do 50 mm. Łączna suma opadów od 50 mm do 60 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80% (Intensywne opady deszczu)

Uwagi

Zmiana dotyczy podniesienia stopnia zagrożenia.

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

godz. 13:21 dnia 21.09.2017

 

Zmiana lokalizacji Filii Urzędu Pocztowego w miejscowości Stryszów

Region Sieci w Krakowie informuje, iż z dniem 1 września 2017 roku zostaje zmieniona dotychczasowa lokalizacja FUP Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Stryszów nr 557 na Stryszów nr 515.
Placówka pocztowa czynna będzie w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach o 8:00 do 15:00
oraz w piątki w godzinach od 13:00 do 20:00.

PISMO - PDF

INFORMACJA. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Załączniki:
1. Oświadczenie - pomoc deminis - DOC
2. Wniosek - pracownik młodociany - DOC
3. Formularz informacji - PDF
4. INFORMACJA_PRACODAWCY.doc

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu informuje że można  składać wnioski o stypendium szkolne!

                     Kryterium dochodowe  na 1-go członka rodziny wynosi 514 zł. netto Wnioski należy składać do 15 września 2017 r.

Druki wniosków można pobrać w COPO w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494

Do pobrania:

DODATKOWE INFORMACJE - DOC

STYPENDIUM SZKOLNE - WNIOSEK - DOC

IV Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami Małej Ojczyzny Gminy Stryszów - 16 lipiec 2017r. (niedziela)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym Szlakami Małej Ojczyzny Gminy Stryszów. Tegoroczny rajd odbędzie się w dniu 16 lipca 2017 r. (niedziela) podczas cyklicznego już Gminnego Święta Sportu.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (karta zgłoszeń w załączeniu). Mamy dla Was moc atrakcji: dla każdego uczestnika koszulka promocyjna, napój i poczęstunek na mecie rajdu, losowanie atrakcyjnych nagród m.in. rowerów górskich, akcesoriów sportowych, bonów wartościowych i wiele innych, a to wszystko BEZ WPISOWEGO!
Do wyboru dwie trasy MAXI - 18 km oraz MINI 9 km - mapka w załączeniu.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w rajdzie i skorzystania z oferty aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz atrakcji sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w tym dniu na obiekcie LKS CHEŁM Stryszów w ramach Gminnego Święta Sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dla Kijkowców polecamy MARSZ NORDIC WALKING, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury

/Regulamin i zapisy na marsz: GOK Stryszów; www.gokstryszow.pl/      

REGULAMIN RAJDU                         KARTA ZGŁOSZENIA

W programie Gminnego Święta Sportu zaplanowano Sołecki Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stryszów oraz zawody sportowo-rekreacyjne dla wszystkich: Biegi na przełaj, Dwubój lekkoatletyczny, zręcznościowy, piłkarski, sprawdzian rowerowy /zapisy na miejscu w dniu zawodów, LKS CHEŁM Stryszów/.

 

Pozdrawiamy i czekamy na zgłoszenia (może być meilowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Organizatorzy: GMINA STRYSZÓW i LKS CHEŁM Stryszów

TRASA

Ogłoszenie Wójta Gminy Stryszów

Stryszów, dnia 19.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów informuje, że  w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody od dnia 17 czerwca 2017 roku osoby fizyczne zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz drzew, których obwód pnia

na wysokości 5 cm nie przekracza :

- 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego,

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W pozostałych nie wymienionych wyżej przypadkach właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

                       Wójt Gminy

                                             ( - ) mgr Jan Wacławski  

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH

 INFORMACJA

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH
Wójt Gminy Stryszów informuje, że w miesiącu lipcu dyżur wakacyjny będzie pełniony w Przedszkolu Samorządowym w Stroniu,
natomiast w miesiącu sierpniu 2017 r.
dyżur będzie pełniony w Przedszkolu Samorządowym w Stryszowie.

 

WAŻNA INFORMACJA Szanowni Państwo - Użytkownicy zestawów solarnych do produkcji ciepłej wody użytkowej.

W związku z okresem wiosenno-letnim oraz sezonem urlopowym informujemy i prosimy o prawidłowe korzystanie z zestawów solarnych ,przypominamy ponownie o konieczności codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych.

Brak odbioru ciepłej wody w słoneczne dni powoduje przegrzanie układu solarnego co skutkuje wprowadzeniem układu w stan awaryjny (alarm) , wyłączenie się pompy solarnej w celu uniknięcia jej uszkodzenia poprzez rozgrzany do wysokich temperatur czynnik grzewczy (glikol) , wspomniany przegrzew powoduje również zapowietrzenie układu , wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego.

PEŁNA TREŚĆ - INFORMACJA PDF

Opinia - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Krakowie

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pismem Wójta Gminy Stryszów z dnia 8 marca 2017 r. (data wpływu: 10 marca 2017 r.), znak: IiR.6220.1.2017), z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020" - stwierdza, że dla projektu ww. dokumentu nie ma
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Informacja RDOŚ w Krakowie dot.: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020”.

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 8 marca 2017 r., znak: IiR.6220.1.2017 (data wpływu do RDOŚ: 10.03.2017 r.) działając w oparciu o art. 48 oraz 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z pózn. zm.) uzgadniam możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 17 ust 2 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777z późn. zm),

z a w i a d a m i a

że od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie)  prowadzone są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI - projekt GPR, Formularz konsultacyjny

Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stryszów na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 17 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 17 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 roku (włącznie)
w formie:
•    zbierania uwag i opinii w formie pisemnej papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można będzie dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 z dopiskiem „GPR” od 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie);
•    zbierania uwag ustnych. Uwagi i wnioski ustne będzie można zgłaszać w sekretariacie urzędu gminy w terminie wyznaczonym na konsultacje, w godzinach pracy urzędu.
•    konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna) o godz. 16.30. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023, wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 17 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 roku (włącznie):

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
 • na stronie internetowej Gminy;
 • w Urzędzie Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Wójt Gminy Stryszów
  (-) Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - znaleziono psa

Wójt Gminy Stryszów informuje, że znaleziono błąkającego się psa. Umaszczenie czarne z budowy pies podobny do owczarka niemieckiego (wilczura) o łagodnym usposobieniu.
Pies obecnie znajduje się w kojcu obok domu sołtysa wsi Stronie Pana Stanisława Pindla.
Właściciel lub osoba chętna do przygarnięcia psa proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy Stryszów, tel. 33/879-74-12  bądź bezpośrednio z sołtysem.

Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Wacławski