O G Ł O S Z E N I E !!!

W dniu 30.12.2016 r. tj. Piątek  Urząd Gminy w Stryszowie będzie  otwarty do godz. 14.00.


Wójt Gminy Stryszów
        (-) mgr Jan Wacławski

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

ZAŁĄCZNIKI - Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Punkty konsultacyjne LGD „Gościniec 4 żywiołów” - dodatkowe dyżury

Punkty konsultacyjne LGD „Gościniec 4 żywiołów” - dodatkowe dyżury

LGD „Gościniec 4 żywiołów” uruchomiło dodatkowe godziny i miejsca dyżurów doradców na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Dyżury doradców odbędą się w następujących terminach i miejscach:

12.12.2016 r. /poniedziałek/ – Dom Kultury w Świnnej Porębie – w godz. od 7:30 – 11:30 i od. 13:00 - 17:00

14.12.2016 r. /środa/ – Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej – w godz. od 8:00 – 16:00

19.12.2016 r. /poniedziałek/ - Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej – w godz. od 8:00 – 16:00

 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023 21.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 21.11.2016 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm) informuję, że Rada Gminy Stryszów podjęła w dniu 16 listopada 2016 r. Uchwałę Nr XVIII/151/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.
Wszelkie informacje na temat prac nad w/w dokumentem są zamieszczone na stronie internetowej gminy Stryszów www.stryszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Stryszów
    (-) Jan Wacławski

Do pobrania:
Uchwała Nr XVIII/151/2016  Rady Gminy w Stryszowie z dnia 16.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

UWAGA zmiana organizacji ruchu na czas rozbiórki mostu drogowego Zagórze - Mucharz - objazd będzie obowiązył od 21.10.2016r.

Zgodnie z §12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem (Dz.U.z 2003r. nr 177 poz.1729) informuję, że czasowa/ stała *) organizacja ruchu nr zatwierdzenia - NDP.7126.209.2016 z dnia 11.10.2016r dotycząca projektu czasowej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Zagórze - Mucharz oraz na trasie objazdu na czas rozbiórki mostu drogowego zostanie wprowadzona W dniu 21.10.2016

MAPY i OBJAZDY

Napisz projekt, zdobądź fundusze z UE !

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczęło wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów”  w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń

Jeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą w Twojej gminie to serdecznie zapraszamy !

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

W trakcie realizacji programu LEADER LGD będzie ogłaszało nabory wniosków, środki zaplanowane w naborach zostaną przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, skorzystać z nich będą mogły min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie będzie organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

Zgodnie z założeniami LSR w okresie realizacji programu LGD „Gościniec 4 żywiołów” ma do rozdysponowania środki w wysokości 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Objazd - Budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówką

Dotyczy  zadania  pn.:  ,,Budowa  drogi  gminnej  Dąbrówka  –  Durówka  łączącej  przysiółek  Role  z przysiółkiem  Durówką  o  długości  około  L=934,00  m  w  gm.  Stryszów,  pow.  Wadowicki,  woj. Małopolskie.”

Eurovia Polska S.A. działając na podstawie umowy nr 442/IBŚ/2016 z dnia 15.07.2016 r. zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: ,, Budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówką o długości około L=934,00 m w gm. Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie” informuje że od dnia 26.09.2016 wprowadza tymczasową organizacje ruchu zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu .

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 14 września 2016 roku istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w kasie urzędu gminy za pomocą terminala kart płatniczych.

Gmina Stryszów podpisała w tym zakresie umowę współpracy z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” sp. z o.o. z/s w Warszawie, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz urzędu usługi finansowej przy wykorzystaniu Instrumentów Płatniczych w Terminalach POS.  
Umowa została zawarta na okres początkowy do 31.01.2017 r. w ramach programu pilotażowego.

Bezpłatne konsultacje z RADCĄ PRAWNYM i PSYCHOLOGIEM

Zapraszamy!

Do bezpłatnych konsultacji z PSYCHOLOGIEM  przyjmującym w Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie
w 3 pierwsze czwartki miesiąca w godz. 13:30 – 16:30.

Do bezpłatnych konsultacji z RADCĄ PRAWNYM przyjmującym w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie 

co 2. piątek miesiąca w godz. 12:00 – 14:00.

 Aby umówić się na wizytę zadzwoń pod numer (33)8797150, 511 650 854 lub zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie do pokoju nr 112 /Pracownicy socjalni/.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wieś dla smakoszy”

Zapraszamy na szkolenie–konsultacje dla osób chcących prowadzić punkty „Wieś dla smakoszy” oraz osób współpracujących - realizowane w ramach projektu organizowanego przez Małopolską Organizację Turystyczną, którego celem jest zidentyfikowanie miejsc, dających możliwość zakupu lokalnie produkowanej żywności. Projekt poszukuje punktów, w których można zakupić lokalne produkty, wykonywane  przez rolników z ekologicznych składników. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

OGŁOSZENIE - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, do którego nabór zaplanowano w sierpniu 2016 r.  W związku z tym zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% k.kwalifikowanego. 
Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski

Szczegóły – pobierz (pismo WFOŚiGW z dn. 14.07.2016 r.)

WAŻNE - Światowe Dni Młodzieży


Zbiór podstawowych informacji organizacyjnych dla osób planujących pobyt w Krakowie w dniach 26.07-1.08 w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży

Zwrot podatku akcyzowego w 2016r.

Stryszów, dnia 15.07.2016r.

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominam, że:
O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna , prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie 1 - 31 października danego roku w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek do pobrania na stronie (link)   lub w Urzędzie Gminy w Stryszowie. - PDF

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                                                                    (-) mgr Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - 14.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów  z a p r a s z a mieszkańców na spotkanie otwarte, poświęcone konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 17.00  (wtorek) w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna I piętro).

Podczas spotkania przedstawione zostaną granice proponowanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, które zostaną uwzględnione w programie rewitalizacji gminy, będącym podstawą do aplikowania o środki unijne.

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23) W związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 353) Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że na Wniosek z dnia 30.06.2016 r. Pani Jolanty Muchy ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków działającej W imieniu Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149, zostało wszczęte postępowanie W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W sołectwie Leśnica oraz W części przysiółków W sołectwie Stronie, przebudowa zbiornika Wody W m. Stronie, przebudowa pompowni na ujęciu wody W Stroniu Gmina Stryszów, budowa zbiornika, hydroforni i sieci wodociągowej na terenie m. Skawinki Gmina Lanckorona”.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z W/W wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami W Urzędzie Gminy Stryszów, pokój nr 21, W godzinach pracy urzędu oraz składać ewentualne uwagi i wnioski W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

LINK BIP - pełna treść

Zaproszenie - 18.07.2016r.

W dniu 18.07.2016 r. o godz. 18.00. w Urzędzie Gminy w Stryszowie (sala sesyjna) odbędzie się spotkanie z prawnikami Fundacji „Frank Bold”.

W programie:

1.    Informacje o stanie jakości powietrza w Małopolsce, wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
2.    Prezentacja działalności Fundacji.
3.    Omówienie uchwały antysmogowej.
4.    Program ochrony powietrza.
5.    Dotacje i pożyczki na wymianę kotłów grzewczych i termomodernizację budynków.
6.    Inne zagadnienia, wnioski i dyskusja.


            Serdecznie zapraszamy
Jan Wacławski
    (-) Wójt Gminy Stryszów

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów, informuje, że w dniu 14 lipca 2016 r. zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych nowy projekt w/w uchwały wraz z załącznikami.

W nowym projekcie uchwały została dopracowana diagnoza gminy Stryszów niezbędna do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz mapy wyznaczające w/w obszary.

Czytaj więcej...

zdobądź fundusze z UE..

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów”  w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Nastawieni na pomaganie!

Dwie szkoły z terenu gminy Stryszów tj. Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie oraz Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stroniu w ostatnim czasie po raz kolejny pozytywnie zareagowały na potrzebę pomocy przebywającej na skomplikowanym leczeniu w Stanach Zjednoczonych małej Lence Cholewa ze Stryszawy. Uczniowie obydwu szkół pod okiem swoich nauczycieli przeprowadzili po raz kolejny zbiórkę nakrętek.

 

Czytaj więcej...

Decyzja o przedłużeniu konsultacji społecznych do 31 maja 2016 r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów

W dniach od 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów. Podjęcie takiej uchwały jest jednym z pierwszych kroków do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program będzie niezbędnym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych o środki unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na duże rozbieżności interpretacyjne, brak jasnej metodologii wskaźnikowej dla obszarów wiejskich oraz konieczność doszczegółowienia diagnozy, która jest podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, Wójt Gminy Stryszów podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji społecznych przedmiotowej uchwały do 31 maja 2016 r.

W terminie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami na którym zostanie przedstawione wyniki dopracowanej diagnozy oraz mapy obszarów po uwzględnieniu zgłoszonych uwag. Termin spotkania zostanie podany do  publicznej wiadomości.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

"500 bus" w naszej gminie - 21.04.2016 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stryszowie informuje, iż w dniu 21.04.2016 r. w godz. od 13.00 do 14.30 na placu przy Szkole Podstawowej w Stroniu pojawi się "500 bus" czyli rządowy, mobilny punkt pomocy przy realizacji programu „Rodzina 500+“. Wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieliby otrzymać poradę i pomoc zapraszamy na to spotkanie.

KONKURS NA POZYSKANIE GRANTU

LGD „GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW” OGŁASZA KONKURS NA POZYSKANIE GRANTU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów, które w 2016 roku podejmą organizację działań i przedsięwzięć zawartych w regulaminie.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów”, a także powinny min. przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.

Czytaj więcej...