OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23) W związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 353) Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że na Wniosek z dnia 30.06.2016 r. Pani Jolanty Muchy ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków działającej W imieniu Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149, zostało wszczęte postępowanie W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W sołectwie Leśnica oraz W części przysiółków W sołectwie Stronie, przebudowa zbiornika Wody W m. Stronie, przebudowa pompowni na ujęciu wody W Stroniu Gmina Stryszów, budowa zbiornika, hydroforni i sieci wodociągowej na terenie m. Skawinki Gmina Lanckorona”.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z W/W wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami W Urzędzie Gminy Stryszów, pokój nr 21, W godzinach pracy urzędu oraz składać ewentualne uwagi i wnioski W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

LINK BIP - pełna treść

Zaproszenie - 18.07.2016r.

W dniu 18.07.2016 r. o godz. 18.00. w Urzędzie Gminy w Stryszowie (sala sesyjna) odbędzie się spotkanie z prawnikami Fundacji „Frank Bold”.

W programie:

1.    Informacje o stanie jakości powietrza w Małopolsce, wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
2.    Prezentacja działalności Fundacji.
3.    Omówienie uchwały antysmogowej.
4.    Program ochrony powietrza.
5.    Dotacje i pożyczki na wymianę kotłów grzewczych i termomodernizację budynków.
6.    Inne zagadnienia, wnioski i dyskusja.


            Serdecznie zapraszamy
Jan Wacławski
    (-) Wójt Gminy Stryszów

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów, informuje, że w dniu 14 lipca 2016 r. zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych nowy projekt w/w uchwały wraz z załącznikami.

W nowym projekcie uchwały została dopracowana diagnoza gminy Stryszów niezbędna do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz mapy wyznaczające w/w obszary.

Czytaj więcej...

Nastawieni na pomaganie!

Dwie szkoły z terenu gminy Stryszów tj. Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie oraz Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stroniu w ostatnim czasie po raz kolejny pozytywnie zareagowały na potrzebę pomocy przebywającej na skomplikowanym leczeniu w Stanach Zjednoczonych małej Lence Cholewa ze Stryszawy. Uczniowie obydwu szkół pod okiem swoich nauczycieli przeprowadzili po raz kolejny zbiórkę nakrętek.

 

Czytaj więcej...

Decyzja o przedłużeniu konsultacji społecznych do 31 maja 2016 r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów

W dniach od 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów. Podjęcie takiej uchwały jest jednym z pierwszych kroków do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program będzie niezbędnym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych o środki unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na duże rozbieżności interpretacyjne, brak jasnej metodologii wskaźnikowej dla obszarów wiejskich oraz konieczność doszczegółowienia diagnozy, która jest podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, Wójt Gminy Stryszów podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji społecznych przedmiotowej uchwały do 31 maja 2016 r.

W terminie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami na którym zostanie przedstawione wyniki dopracowanej diagnozy oraz mapy obszarów po uwzględnieniu zgłoszonych uwag. Termin spotkania zostanie podany do  publicznej wiadomości.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

"500 bus" w naszej gminie - 21.04.2016 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stryszowie informuje, iż w dniu 21.04.2016 r. w godz. od 13.00 do 14.30 na placu przy Szkole Podstawowej w Stroniu pojawi się "500 bus" czyli rządowy, mobilny punkt pomocy przy realizacji programu „Rodzina 500+“. Wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieliby otrzymać poradę i pomoc zapraszamy na to spotkanie.

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Konsultacje prowadzone są w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej...

ANKIETA Rewitalizacja Gminy Stryszów

W związku z procesem opracowywania programu rewitalizacji gminy Stryszów, zwracam się ponownie do wszystkich mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety, która pozwoli na wyznaczenie obszarów zdegradowanych, które zostaną objęte rewitalizacją.
Wypełnioną ankietę należy przekazać do urzędu gminy w dowolnej formie w terminie do 22.02.2016 r. (również w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Opracowany program rewitalizacji będzie podstawą do aplikowania gminy o środki unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo do ankiety dołączono objaśnienie pojęć, przydatnych przy jej wypełnieniu.

Do pobrania: ankieta - DOC
 


Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24- godzinnego pyłu PM10 w powietrzu ( 200 ug/m 3) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a) pirenu w powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Gminy Stryszów - informacja 28.01.2016

W dniu 4-18 stycznia 2016r. Fundacja Planeta przeprowadziła w wybranych miejscowościach Gminy Stryszów pomiar jakości powietrza. Wyniki zamieszczone w Raporcie obrazują wielokrotne przekroczenie norm w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10.
Apeluję o niespalanie w piecach:plastików, skrawków tapicerskich i szewskich, lakierowanych ścinek stolarskich.
Urząd Gminy od dłuższego czasu prowadzi ankietyzację gospodarstw domowych mającą na  celu inwentaryzowanie źródeł ciepła i opracowanie emisji gazów cieplarnianych. Zebrane informacje pozwolą opracować Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji, będący dokumentem strategicznym w staraniach o dotację na wymianę starych pieców centralnych ogrzewania na kotły nowej generacji.

Po raz kolejny zwracam się z prośbą o wypełnienie i złożenie ankiet w terminie do 25 lutego 2016r.
Ankiety można odebrać w Urzędzie Gminy lub u sołtysów bądź pobrać ze strony internetowej www.stryszow.pl
Do pobrania : ANKIETA PONE - DOC,        ULOTKA - PDF

Wszystkim Nam powinno zależeć na poprawie stanu środowiska, zdrowia, energooszczędności.

                                (-) Wójt Gminy Stryszów
                                                                        Jan Wacławski

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -14°C na terenie województwa małopolskiego, w rejonach podgórskich od -20°C do -18°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 10 km/h od godz. 21:00 dnia 22.01.2016 do godz. 09:00 dnia 23.01.2016 - województwo małopolskie.

Czytaj więcej...

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - płatność do 29 stycznia 2016r.

Do dnia 31 stycznia 2016 roku każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok w danym punkcie sprzedaży i na tej podstawie wnosi stosowną opłatę z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku 2016.

Wzór formularza, załączniki

Wywóz odpadów na terenie Gminy Stryszów - I termin Stryczeń

Miesiąc Styczeń I termin wywozu : 

4 stycznia ( poniedziałek ) -  Leśnica – Stronie do wiaduktu
5 stycznia ( wtorek ) -  Stronie od wiaduktu
7 stycznia ( czwartek ) -   Zakrzów
8 stycznia ( piątek ) -  Stryszów
11 stycznia ( poniedziałek ) -   Dąbrówka
12 stycznia  ( wtorek ) -   Łękawica

Konsultacje nt. pozyskiwania środków z funduszy europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - URZĄD GMINY STRYSZÓW - ZAPRASZAJĄ   mieszkańców  Gminy Stryszów  na indywidualne konsultacje  z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich  termin dyżuru : 3 grudnia 2015 roku (czwartek) godz. 11:30-14:00 

miejsce: Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sala sesyjna (pok. nr 17, I piętro)

Czytaj więcej...

Ćwiczenia taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-15/II

          Wójt Gminy Stryszów informuje, że w ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego RENEGADE/SAREX-15/II – w dniu 14 października 2015 r.  
zostanie wykorzystany system ostrzegania ludności z możliwością użycia akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe na terenie Gminy Stryszów.

Powstaje pierwszy w Polsce Inkubator kuchenny!!

18 września, między godziną 14.00 a 17.00, Marszałek Sejmu - Pani Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Marszałek Województwa Małopolskiego - Pan Marek Sowa wezmą udział w konferencji „Inkubator kuchenny i lokalne formy sprzedaży produktów lokalnych szansą na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej” w Dworze Senator w Zakrzowie, Gmina Stryszów.

Podczas konferencji uczestnicy odwiedzą kuchnię produkcyjno- szkoleniową w Stroniu  działającą  w ramach systemu Inkubatora Kuchennego. Następnie wmurują kamień węgielny pod utworzenie Inkubatora Kuchennego w Bugaju Zakrzowskim, którego celem jest umożliwienie legalnej produkcji i sprzedaży produktów lokalnych przez małych wytwórców z obszarów wiejskich, z marką Produkt Lokalny z Małopolski oraz marką Gościńca 4 Żywiołów.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

 „Gościniec  4 żywiołów” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie  

„PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR”, 

które odbędzie się w Leśnicy (Świetlica w Leśnicy) - 31 sierpnia 2015, godz. 19:00

Czytaj więcej...

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Stryszów przypomina, że 31 sierpnia 2015 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej. 

Do wniosków należy załączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. 

INFORMACJA dla mieszkańców zakwalifikowanych do dotacji na wykonanie mikroinstalacji prosumenckich

Gmina Stryszów przystępuje do realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.
W związku z tym, Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniach od 17-19 sierpnia br. (tj. poniedziałek, wtorek, środa) będą podpisywane z zakwalifikowanymi mieszkańcami stosowne umowy,

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Stryszów o numerach i granicach obwodów głosowania

INFORMACJA
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 21 lipca 2015 roku

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.  )), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852)

Numery i granice obowód głosowania, siedziby obwodowych komisji ds. referendum

WAŻNE!!! Dotacje na mikroinstalacje prosumenckie w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 6 sierpnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę krajową określającą kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.

Lista