Debata - Raport o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

  • Drukuj

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Stryszów przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy za rok poprzedni.

Niniejszy raport podsumowuje działalność Wójta Gminy Stryszów w roku 2019, w szczególności:

  • realizację uchwał Rady Gminy w Stryszowie,
  • realizację polityk, programów, projektów i strategii,
  • część analityczną dokumentu obejmującą następujące obszary: 
    finanse gminy, mieszkańcy gminy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność inwestycyjna, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty społeczne, oświata, gospodarka odpadami, kultura, biblioteki, zabytki .

Przedmiotowy Raport został opracowany przy udziale pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek gminnych.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za sprawne i merytoryczne przygotowanie informacji, które stanowią podstawę tego raportu.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Zgłoszenia do udziału w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Stryszów w roku 2019" należy składać w biurze obsługi Rady Gminy w Stryszowie , budynek Urzędu Gminy, pokój nr 4 na parterze.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 25 czerwca 2020 r. do godziny 15.30

 

Wójt Gminy Stryszów
/-/ Szymon Duman

Bezpośredni link do raportu o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

Druk zgłoszenia osoby, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem Wójta w formacie *.doc