Raport o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Stryszów w roku 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni gminy oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Stryszowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Stryszów, planowana jest na 26 maja 2020 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 maja 2020 roku do godziny 16.00 w biurze obsługi Rady Gminy, w budynku Urzędu Gminy Stryszów nr 149.