INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

  • Drukuj

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020  r. dla następujących klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Stryszów:

  1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
  2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2020 r.”.

  Wójt Gminy Stryszów
   (-) Szymon Duman