Ogłoszenie nr 1/2019 o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej.

08.07.2019 r.

Ogłoszenie nr 1/2019 o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Zakrzowie, zgodnie z procedurą   naboru pracowników Biura ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej. 

 

Forma zatrudnienia: staż, umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Biuro LGD Gościniec 4 żywiołów , 34-145 Zakrzów 175

Wymagania konieczne:

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,

 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),

 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,

 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,

 • doświadczenie w realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych;

 • bardzo dobra znajomość środowiska lokalnego;

 • posiadanie kontaktów z lokalnymi liderami, instytucjami i potencjalnymi odbiorcami usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

 • uczestnictwo w co najmniej 1 projekcie związanym z problematyką ekonomii społecznej (kadra projektu, wolontariat, staż);

Umiejętności: Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz obsługi komputera

Cechy osobowe: bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, łatwość kontaktu, kultura osobista, samodzielność swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej, komunikatywność, kreatywność, asertywność.

Zakres obowiązków i zadań:

 • udział w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych w ramach PROW 2014-2020

 • przygotowywanie i wdrażanie spotkań promocyjnych,

 • realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy oraz przeprowadzenie ich pomiaru.

 • czynności związane z prawidłową realizacją zadań w ramach aktywizacji społeczeństwa

 • przygotowanie i redakcję strony internetowej Gościńca 4 żywiołów

 • świadczenie usług promocyjnych i informacyjnych bezpośrednio, telefonicznie, mailowo.

 • inne zadania zlecone przez Prezesa i Kierownika Biura. 

 

Wymagane dokumenty do aplikowania na stanowisko:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 3. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 4. życiorys i list motywacyjny,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

 od 08.07.2018 do 18.07.2018 w godz. 9:00 do 15:00

Kontakt telefoniczny-

Renata Bukowska- 662147884

Ewa Frosztega- 513147582

Miejsce składania dokumentów: Biuro Stowarzyszenia LGD Gościniec 4 żywiołów, 34-145 Zakrzów 175.