Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów gdy chcesz otworzyć lub rozwinąć firmę?

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min.dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzy.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.


W najbliższym czasie będą ogłoszone nabory na rozwój działalności oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw.
Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Muszą być zgodne z założeniami
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016
– 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury
oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje
podpisanie umowy.
Pomoc w ramach programu jest przyznawana na operacje w zakresie:
 wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez;
 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji
targowisk;
 zachowania dziedzictwa lokalnego;
 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Podejmowanie działalności gospodarczej
- wartość dofinansowania.- wysokość wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - 90 tyś. zł.,
dofinansowanie w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tyś. zł.
- dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym
zakresie, chyba że podejmują działaln. gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych
lub produkcja napojów, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie
wykonywały działaln. gospodarczej.
- operacja musi zakładać zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia
społecznego i należy podlegać tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej,
- należy utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę), należy utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej
- środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w 2 transzach – I transza obejmuje 80% kwoty przyznanej
pomocy, II transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana po zrealizowaniu operacji.
Rozwijanie działalności gospodarczej
- wysokość dostępnych środków uzależniona jest od kwoty ogłoszonej w naborze
- ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje
- operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
- miejsca pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji należy utrzymać, do dnia, w którym upłynie 3
lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
- dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych; w formie refundacji;
Nabory dla przedsiębiorców planowane są na maj 2019 r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na
lata 2014-2020
Chcesz otworzyć lub rozwinąć firmę?
Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów !
W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.