Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie zatrudni na stanowisko Główny księgowy. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Stryszów, dn. 2019.01.28

                                                                       OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie zatrudni na stanowisko

              Główny księgowy

              Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo  
Wymagania niezbędne.

 1. a)posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b)posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  d) wykształcenie:
  ukończenie ; ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
   • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
   
 2. Wymagania dodatkowe.
  a)
  dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
  b) dobra znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych przepisów prawa,
  c) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
  d) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
  a)
   prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
  c) prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
  d) przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  f) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
  g) opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
  h) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
  i) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  j) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
  k) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
  l) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  m) nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
  n) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
  o) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
  p) rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  r) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  s) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
  t) prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
  w) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
  u) współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
   
 4. Wymagane dokumenty.
  a)
  CV i list motywacyjny,
  b) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

        Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie /033-8797150/ lub osobiście

        w godzinach pracy u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

 

Kierownik GOPS
Krystyna Gębala