Nowe taryfy obowiązujące od 1 stycznia 2019r. do 6 lipca 2019r.

Działając na podstawie art..24 ust. 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane prze SPWiK "Środowisko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Stryszów

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2019 do r. do 6 lipca 2019 r.