SPOTKANIE DOTYCZĄCE DRÓG I PODSUMOWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ PREZENTACJA WYSTAWY O PLANOWANYM ZAGOSPODAROWANIU BRZEGU JEZIORA

  • Drukuj

W związku z kontynuacją prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów oraz realizacją projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w dniu 25 października 2018 roku w obiekcie LKS „Chełm” Stryszów odbyło się spotkanie i wystawa dotycząca planowanego zagospodarowania brzegu Jeziora Mucharskiego. Podczas spotkania Pan Robert Boryczka, specjalista opracowujący projekt Studium dla naszej gminy, przypomniał czym jest Studium oraz jak przebiegały jego konsultacje z mieszkańcami, omówił poszczególne etapy procedury planistycznej oraz przedstawił aktualny stan prac nad zmianą dotychczasowego Studium. Następnie Wójt Gminy Stryszów przedstawił obecną sytuację z Wodami Polskimi (wyniki rozmów i negocjacji oraz możliwości realizacji Centrum Rekreacji w Dąbrówce). Na spotkaniu zaprezentowano wspólnie przygotowaną wystawę gminy Stryszów i Mucharz w formie plansz, na których przedstawiona została wizualizacja planowanego zagospodarowania terenów wokół Jeziora Mucharskiego.

Projekty planowane do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia zostały omówione przez Wójta Gminy Stryszów. Po obejrzeniu wystawy był czas na dyskusję oraz pytania od mieszkańców. Uczestników spotkania w głównej mierze interesowały sprawy związane z budową planowanego Centrum Rekreacji w Dąbrówce na Grodzisku. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły mieszkańcom lepiej poznać plany gminy dotyczące zagospodarowania brzegu Jeziora Mucharskiego oraz stan rozmów z instytucjami centralnymi warunkującymi rozpoczęcie planowanych inwestycji.

 

 

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie dotyczące dróg połączone z podsumowaniem cyklu konsultacji społecznych, realizowanych w ramach projektu oraz zmiany Studium. Podczas spotkania Urbanista przypomniał koncepcję nowej strategicznej drogi odciążającej drogę powiatową przebiegającą przez naszą gminę. Ponadto, prowadzący spotkanie odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące dróg. W drugiej części spotkania omówiono dotychczasowy przebieg konsultacji społecznych. Pan Robert Boryczka poinformował, że w wyniku konsultacji oraz procedury zmiany Studium do urzędu wpłynęły 64 wnioski – niemal wszystkie dotyczyły przekształcenia działek rolnych na budowlane, tylko jeden wniosek dotyczył drogi dojazdowej, która nie może być uwzględniona w SUiKZP. Dodatkowo, zaprezentowane zostały ograniczenia zagospodarowania wybranych terenów w świetle uwarunkowań formalno-prawnych i lokalnych w planowaniu przestrzennym oraz odbyła się dyskusja nad potencjalnymi oczekiwaniami Wnioskodawców. Ponadto, omówione zostały uwarunkowania narzucone gminie Stryszów przez Wody Polskie, warunkujące zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Mucharskiego. W wyniku zadawanych pytań mieszkańcy uzyskali m.in. informacje dotyczące: strefy ochronnej zbiornika wodnego Świnna Poręba/Jezioro Mucharskie, zaliczenia gminy Stryszów przez władze centralne do obszarów problemowych ze względu na rozproszenie zabudowy, możliwości przeprowadzenia procedury zmiany klasoużytków gruntów rolnych klasy III.

 

Współprowadzącymi spotkania konsultacyjne byli: Wójt Gminy Stryszów – Pan Jan Wacławski, Urbanista – Pan Robert Boryczka oraz moderatorzy z Fundacji Mapa Pasji z Krakowa. Wystawa oraz konsultacje społeczne przebiegły pomyślnie oraz przyniosły zakładane wcześniej efekty.

 

Realizowany od 16 czerwca 2018 r. cykl konsultacji społecznych przybliżył mieszkańcom oraz właścicielom gruntów położonych na terenie gminy Stryszów procedurę zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Efektem końcowym było zrealizowanie celu i założeń konsultacji społecznych tj.: zaproszenie mieszkańców gminy do współpracy, zapoznanie ich ze złożonością i niejednoznacznością procesu planistycznego, konieczność wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami i planistami oraz zaangażowanie mieszkańców na wczesnym etapie prac planistycznych.

 

Wyżej wymienioną wystawę można zobaczyć pobierając plik dołączony poniżej:

PLIK PDF (28 MB) - LINK