W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zamiany - 27.09.2018r.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz-chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości
(brutto)*

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości **

1

2

3

4

5

6

9

8

1.

Działka

oznaczona
nr ewidencyjnym 3383/2 położona w miejscowości Zakrzów, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę wieczystą Nr KR1W/00090151/0

0,0231 ha

Nieruchomość gruntowa położona w przysiółku „Banasiówka”, kształt prostokąta.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową o symbolu „MM40”. Ponadto, linie rozgraniczające tereny dróg publicznych o symbolu „2KDD4”.

10 675,00 zł

 

Zamiana nieruchomości – działka oznaczona
nr ewidencyjnym 3383/2 położona w miejscowości Zakrzów ma zostać zamieniona na działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1608/3 położoną
w miejscowości Zakrzów.

9 listopada 2018 r.

 

Stryszów, dn. 27 września 2018 roku

(-) Wójt Gminy Stryszów

        Jan Wacławski

* cena zawiera podatek VAT 23 %

** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
     nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

 

Art. 34. Art.  34.  1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;