W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - 27.09.2018r.

 

 

przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

 (BRUTTO)*

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości **

1

2

3

4

5

6

7

8

      1.   

Działka o nr ewidencyjnym 2998/33 położona w Stryszowie, zabudowana budynkiem o nr porządkowym 478, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę wieczystą Nr KR1W/00047844/9

0,2135 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem o nr porządkowym 478 tzw. „Agronomówka” (nad Muzeum)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
 o symbolu „MU2”.

150 000,00 zł

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

9 listopada 2018 r.

 

Stryszów, dn. 27 września 2018 roku

(-) Wójt Gminy Stryszów

     Jan Wacławski

* cena zawiera podatek VAT 23 %

** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
     nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

 

Art. 34. Art.  34.  1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;