KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE UKŁADU SIECI DRÓG GMINNYCH WE WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY STRYSZÓW

W dniu 04.07.2018 roku odbyły się dwa spotkania konsultacyjne dotyczące sieci dróg we wschodniej i zachodniej części Gminy Stryszów. Spotkania te prowadzone były w związku z cyklem konsultacji organizowanych z projektu pt. „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów - na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji Nr 24/2018 z dnia 28.02.2018 roku.

           O godzinie 16:30 odbyło się spotkanie konsultacyjne w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Stroniu dot. układu dróg we wschodniej części gminy. Natomiast o godz. 19:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w budynku Ludowego Klubu Sportowego „CHEŁM” Stryszów dotyczące układu dróg w zachodniej części gminy. Przebieg konsultacji w przypadku obydwóch warsztatów był podobny.

 

Konsultacje rozpoczęła część wprowadzająco - informująca podczas której przedstawiono m.in. prezentację nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) – czym jest i na czym polegają jego konsultacje, w jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na kształt studium. Kolejnym etapem konsultacji była prezentacja koncepcji nowej strategicznej drogi gminnej w północnej części gminy, która ma zostać uwzględniona w SUiKZP. Podczas warsztatów omówiono możliwości i potrzeby wpisania do Studium innych dróg znajdujących się we wschodniej i zachodniej części gminy Stryszów. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zaznaczenia markerem na mapie Studium przebiegu nowych dróg, przez nich zaproponowanych. Podczas spotkania zaprezentowano aplikację internetową do składania wniosków do Studium oraz sposób wypełniania wniosków papierowych, w tym wręczono każdemu z obecnych na spotkaniu mieszkańców formularz wniosku.

W miesiącu październik planowana jest wystawa dotycząca zagospodarowania brzegów zbiornika „Świnna Poręba” obejmująca teren gminy Stryszów, a także spotkanie warsztatowe dotyczące układu dróg gminnych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Stryszów do uczestnictwa w powyższej wystawie oraz spotkaniu warsztatowym.