INFORMACJA. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
    u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 

  1. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest  

krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

                    do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

                         254 zł

 

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Termin składania dokumentów

 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 art. 70b ustawy o systemie oświaty.

 

Wymagane dokumenty:

 

           1   Kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
2  Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.
3  Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
4 Kopia dokumentów potwierdzających  krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.         
5  Kopia dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia /oryginał/ potwierdzające    ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do określonej pracy i zdał egzamin  z wynikiem pozytywnym.

  1. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.
  2. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę.  
  3. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
  4. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  5. Kopia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym  ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym czasie.

 

 

 

Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna).

 

 

Miejsce składania dokumentów

 

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu

Stronie 67
34 – 145 Stronie

Tel. (33) 8797494

 

DO POBRANIA:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDF

Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis - DOC

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - DOC