W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zamiany - 11.08.2016r.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz-chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości
(brutto)*

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości **

1

2

3

4

5

6

9

8

1.

Działki o nr 2340/3, 2340/4 położone w miejscowości Łękawica,

objęte księgą wieczystą nr
KR1W/00046079/8 prowadzoną przez

Sąd Rejonowego
w Wadowicach

0,0310 ha

Nieruchomość gruntowa

przylegająca do pasa drogi Łękawica „Podgórką”

(w pobliżu budynku oznaczonego
nr 240)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
o symbolu „MM5” oraz położona w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych.

7 600,00 zł

 

Zamiana nieruchomości – działki nr 2340/3, 2340/4 położone
w miejscowości Łękawica mają zostać zamienione na działkę nr 1051/3 położoną
w miejscowości Łękawica.

23.09. 2016 r.

 

Stryszów, dn. 11.08.2016 roku

(-) Wójt Gminy Stryszów

          Jan Wacławski

*cena zawiera podatek VAT 23 %

** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 102, poz. 782 z późn. zm.)

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;