W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zamiany - 15.09.2015r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości
(brutto)*

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości **

1

2

3

4

5

6

9

8

1.

Działka o nr 159/167 położona w miejscowości Łękawica,

objęta księgą wieczystą nr
KR1W/00044347/4 prowadzoną przez

Sąd Rejonowego
w Wadowicach

0,1241 ha

Nieruchomość gruntowa w Łękawicy, kształt zbliżony do prostokąta, wystawa północna, uzbrojenie: kanalizacja, wodociąg, bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
o symbolu „MN23”.

50.414,00 zł

 

Zamiana nieruchomości – działka nr 159/167 położona w miejscowości Łękawica ma zostać zamieniona na działki nr 2248/12, nr 2248/14 oraz nr 2248/16 położone w miejscowości Dąbrówka.

28 października 2015 r.

 

Stryszów, dn. 15.09.2015 roku

(-) Wójt Gminy Stryszów

          Jan Wacławski

* cena zawiera podatek VAT 23 %

** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 102, poz. 782 z późn. zm.)

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;